ภาพกิจกรรม - ผู้บริหารเข้าร่วมอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Traning for the trainers) (แม่ไก่) รุ่นที่ ๑๑"

ผู้บริหารเข้าร่วมอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Traning for the trainers) (แม่ไก่) รุ่นที่ ๑๑"

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          วันที่ ๓๐ พฤษภาคม – ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ : พระชยานันทมุนี,ดร. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์นครน่าน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Traning for the trainers) (แม่ไก่) รุ่นที่ ๑๑ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Traning for the trainers) (แม่ไก่) รุ่นที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม – ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ซึ่งวันที่สองของการฝึกอบรมแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม กลุ่มที่ ๑ สรุปเนื้อหา หมวดที่ ๕  การพัฒนาระเบียบวิธีการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ (เทคนิคชั้นเชิงที่สำคัญ) และหมวดที่ ๖ การใช้สถิติและคณิตศาสตร์การวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การแสดงและตีความข้อมูลทางวิจัยและการสรุปผลและวิจารณ์ผลวิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ กลุ่มที่ ๒ สรุปเนื้อหา หมวดที่ ๕  การพัฒนาระเบียบวิธีการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ (เทคนิคชั้นเชิงที่สำคัญ) และหมวดที่ ๖ การใช้สถิติและคณิตศาสตร์การวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การแสดงและตีความข้อมูลทางวิจัยและการสรุปผลและวิจารณ์ผลวิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ทิพย์ รามสูต ณ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

308 40

308 18

308 36

308 4

308 1
308 1
Image Detail Image Download
308 2
308 2
Image Detail Image Download
308 3
308 3
Image Detail Image Download
308 4
308 4
Image Detail Image Download
308 5
308 5
Image Detail Image Download
308 6
308 6
Image Detail Image Download
308 7
308 7
Image Detail Image Download
308 8
308 8
Image Detail Image Download
308 9
308 9
Image Detail Image Download
308 10
308 10
Image Detail Image Download
308 11
308 11
Image Detail Image Download
308 12
308 12
Image Detail Image Download
308 13
308 13
Image Detail Image Download
308 14
308 14
Image Detail Image Download
308 15
308 15
Image Detail Image Download
308 16
308 16
Image Detail Image Download
308 17
308 17
Image Detail Image Download
308 18
308 18
Image Detail Image Download
308 19
308 19
Image Detail Image Download
308 20
308 20
Image Detail Image Download
308 21
308 21
Image Detail Image Download
308 22
308 22
Image Detail Image Download
308 23
308 23
Image Detail Image Download
308 24
308 24
Image Detail Image Download
308 25
308 25
Image Detail Image Download
308 26
308 26
Image Detail Image Download
308 27
308 27
Image Detail Image Download
308 28
308 28
Image Detail Image Download
308 29
308 29
Image Detail Image Download
308 30
308 30
Image Detail Image Download
308 31
308 31
Image Detail Image Download
308 32
308 32
Image Detail Image Download
308 33
308 33
Image Detail Image Download
308 34
308 34
Image Detail Image Download
308 35
308 35
Image Detail Image Download
308 36
308 36
Image Detail Image Download
308 37
308 37
Image Detail Image Download
308 38
308 38
Image Detail Image Download
308 39
308 39
Image Detail Image Download
308 40
308 40
Image Detail Image Download
308 41
308 41
Image Detail Image Download
308 42
308 42
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery