ภาพกิจกรรม - กีฬาสานสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษาน่าน ประจำปี ๒๕๕๙

กีฬาสานสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษาน่าน ประจำปี ๒๕๕๙

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ : คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความสมานฉันท์ ๕ สถาบันอุดมศึกษาน่าน (ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน) ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยมีกิจกรรมนันทนาการ (แข่งขันกีฬา) ๑ ชนิดกีฬา อันได้แก่ 1. ฟุตซอลชาย ๒. วอลเล่ย์บอลผสม ๓. แชร์บอลหญิง วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อสร้างความสมานฉันท์ในการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้ง ๕ สถาบัน ในจังหวัดน่าน อันได้แก่ วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(จังหวัดน่าน) วิทยาลัยชุมชนน่าน และวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ และเพื่อให้บุคลากรในสถาบันการศึกษา มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการ โดยอาศัยกลไกขับเคลื่อนในลักษณะของนันทนาการ (กีฬา)

img 2388

img 2462

img 2505

img 2633

img_2355
img_2355
Image Detail Image Download
img_2373
img_2373
Image Detail Image Download
img_2374
img_2374
Image Detail Image Download
img_2375
img_2375
Image Detail Image Download
img_2376
img_2376
Image Detail Image Download
img_2377
img_2377
Image Detail Image Download
img_2378
img_2378
Image Detail Image Download
img_2379
img_2379
Image Detail Image Download
img_2380
img_2380
Image Detail Image Download
img_2381
img_2381
Image Detail Image Download
img_2382
img_2382
Image Detail Image Download
img_2383
img_2383
Image Detail Image Download
img_2384
img_2384
Image Detail Image Download
img_2388
img_2388
Image Detail Image Download
img_2389
img_2389
Image Detail Image Download
img_2390
img_2390
Image Detail Image Download
img_2395
img_2395
Image Detail Image Download
img_2398
img_2398
Image Detail Image Download
img_2420
img_2420
Image Detail Image Download
img_2426
img_2426
Image Detail Image Download
img_2431
img_2431
Image Detail Image Download
img_2449
img_2449
Image Detail Image Download
img_2453
img_2453
Image Detail Image Download
img_2462
img_2462
Image Detail Image Download
img_2498
img_2498
Image Detail Image Download
img_2499
img_2499
Image Detail Image Download
img_2505
img_2505
Image Detail Image Download
img_2517
img_2517
Image Detail Image Download
img_2526
img_2526
Image Detail Image Download
img_2535
img_2535
Image Detail Image Download
img_2548
img_2548
Image Detail Image Download
img_2569
img_2569
Image Detail Image Download
img_2572
img_2572
Image Detail Image Download
img_2577
img_2577
Image Detail Image Download
img_2593
img_2593
Image Detail Image Download
img_2594
img_2594
Image Detail Image Download
img_2610
img_2610
Image Detail Image Download
img_2616
img_2616
Image Detail Image Download
img_2621
img_2621
Image Detail Image Download
img_2623
img_2623
Image Detail Image Download
img_2630
img_2630
Image Detail Image Download
img_2633
img_2633
Image Detail Image Download
img_2634
img_2634
Image Detail Image Download
img_2636
img_2636
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery