ภาพกิจกรรม - ประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษาพระพุทธศาสนา

ประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษาพระพุทธศาสนา

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ :  เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬา     ลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษาพระพุทธศาสนาวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ครั้งที่ 1/2559 โดยมีพระเดชพระคุณ พระราชวรมุนี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, รองเจ้าคณะภาค 6, ประธานคณะกรรมการสภาการศึกษาพระพุทธศาสนา เป็นประธานให้โอวาทและกล่าวเปิดประชุม พระเดชพระคุณ พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การตั้งสภาการศึกษาพระพุทธศาสนา, บทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการสภาการศึกษา จากนั้นได้มีการแบ่งกลุ่มร่วมคิดร่วมพัฒนาในมุมมอง : จุดเด่น จุดด้อย อุปสรรค และโอกาส  ๕ ด้าน ดังนี้ ๑. ด้านพระพุทธศาสนา คณะสงฆ์/โรงเรียนพระปริยัติธรรม/เกษตรเชิงพุทธ ๒. ด้านวัฒนธรรมและอักษรล้านนา ๓. ด้านพุทธศิลป์และการแพทย์แผนไทย ๔. ด้านหลักสูตรและการสอน ๕. ด้านศิษย์เก่า มจร.เนื่องจากวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ได้ดำเนินการพัฒนาวิทยาลัยด้านหลักสูตรการเรียนการสอน คณาจารย์และอาคารสถานที่ ตามแผนพัฒนาวิทยาลัย ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) มาโดยลำดับ และปัจจุบันกำลังดำเนินการยกร่างแผนพัฒนาวิทยาลัย ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาวิทยาลัยตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนา การบริการวิชาการพระพุทธศาสนาและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อให้การบริหารจัดการดำเนินเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ พันธกิจและนโยบายของมหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสภาการศึกษาพระพุทธศาสนา และประชุมเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาพระพุทธศาสนาและศาสตร์สาขาต่างๆ ส่งเสริม สนับสนุน อุปถัมป์โครงการกิจกรรมพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์นครน่านต่อไป ณ อาคารเรียนเรียนเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน

img 2121

img 2109

img 2132

img 2077

img_2037
img_2037
Image Detail Image Download
img_2039
img_2039
Image Detail Image Download
img_2041
img_2041
Image Detail Image Download
img_2043
img_2043
Image Detail Image Download
img_2045
img_2045
Image Detail Image Download
img_2047
img_2047
Image Detail Image Download
img_2049
img_2049
Image Detail Image Download
img_2050
img_2050
Image Detail Image Download
img_2051
img_2051
Image Detail Image Download
img_2052
img_2052
Image Detail Image Download
img_2053
img_2053
Image Detail Image Download
img_2054
img_2054
Image Detail Image Download
img_2055
img_2055
Image Detail Image Download
img_2056
img_2056
Image Detail Image Download
img_2058
img_2058
Image Detail Image Download
img_2059
img_2059
Image Detail Image Download
img_2060
img_2060
Image Detail Image Download
img_2061
img_2061
Image Detail Image Download
img_2063
img_2063
Image Detail Image Download
img_2065
img_2065
Image Detail Image Download
img_2066
img_2066
Image Detail Image Download
img_2067
img_2067
Image Detail Image Download
img_2069
img_2069
Image Detail Image Download
img_2070
img_2070
Image Detail Image Download
img_2071
img_2071
Image Detail Image Download
img_2072
img_2072
Image Detail Image Download
img_2074
img_2074
Image Detail Image Download
img_2077
img_2077
Image Detail Image Download
img_2109
img_2109
Image Detail Image Download
img_2110
img_2110
Image Detail Image Download
img_2111
img_2111
Image Detail Image Download
img_2113
img_2113
Image Detail Image Download
img_2114
img_2114
Image Detail Image Download
img_2121
img_2121
Image Detail Image Download
img_2130
img_2130
Image Detail Image Download
img_2131
img_2131
Image Detail Image Download
img_2132
img_2132
Image Detail Image Download
img_2136
img_2136
Image Detail Image Download
img_2140
img_2140
Image Detail Image Download
img_2141
img_2141
Image Detail Image Download
img_2143
img_2143
Image Detail Image Download
img_2151
img_2151
Image Detail Image Download
img_2153
img_2153
Image Detail Image Download
img_2166
img_2166
Image Detail Image Download
img_2168
img_2168
Image Detail Image Download
img_2175
img_2175
Image Detail Image Download
img_2187
img_2187
Image Detail Image Download
img_2191
img_2191
Image Detail Image Download
img_2192
img_2192
Image Detail Image Download
img_2193
img_2193
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery