ภาพกิจกรรม - กิจกรรมปฐมนิเทศและกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

กิจกรรมปฐมนิเทศและกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๒๑ - 2๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ : วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ภายใต้โครงการเสริมหลักสูตร โดยมีพระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์    นครน่าน เป็นประธาน ณ ศาลาหลวง อนุพุทธมณฑล วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนิสิตนี้ เป็นส่วนหนึ่งในโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรและภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิต ประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับนิสิตของทางวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เพื่อให้นิสิตใหม่ ทุกรูป/คน สามารถดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม ประสบความสำเร็จและมีความสุข จำเป็นต้องได้รับข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัย ระบบการบริหารงาน ระบบการเรียนการสอน กฎระเบียบ ข้อพึงปฏิบัติในการเรียนการสอน ตลอดจนถึงการติดต่อประสานงานกับทางวิทยาลัย รวมถึงการดำเนินชีวิตในวิทยาลัยตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา อีกทั้งเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างวิทยาลัยกับนิสิต พร้อมกันนี้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตใหม่ เพื่อให้นิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ สามารถสำเร็จการศึกษาไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตามคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ ๙ ประการ คือ มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ใฝ่คิด เป็นผู้นำด้านจิตใจและปัญญา มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม มีโลกทัศน์กว้างไกล   มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเอง ให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม โดยในปีนี้มีนิสิตใหม่ ที่ผ่านการสมัครและสอบคัดเลือกเข้ามาศึกษาต่อ ในปีการศึกษา 2559 จำนวน 154 คน

img 1733

img 1780

img 1816

img 1896

img_1733
img_1733
Image Detail Image Download
img_1735
img_1735
Image Detail Image Download
img_1736
img_1736
Image Detail Image Download
img_1738
img_1738
Image Detail Image Download
img_1739
img_1739
Image Detail Image Download
img_1740
img_1740
Image Detail Image Download
img_1741
img_1741
Image Detail Image Download
img_1747
img_1747
Image Detail Image Download
img_1748
img_1748
Image Detail Image Download
img_1749
img_1749
Image Detail Image Download
img_1750
img_1750
Image Detail Image Download
img_1751
img_1751
Image Detail Image Download
img_1763
img_1763
Image Detail Image Download
img_1765
img_1765
Image Detail Image Download
img_1767
img_1767
Image Detail Image Download
img_1772
img_1772
Image Detail Image Download
img_1780
img_1780
Image Detail Image Download
img_1799
img_1799
Image Detail Image Download
img_1802
img_1802
Image Detail Image Download
img_1803
img_1803
Image Detail Image Download
img_1813
img_1813
Image Detail Image Download
img_1816
img_1816
Image Detail Image Download
img_1819
img_1819
Image Detail Image Download
img_1824
img_1824
Image Detail Image Download
img_1825
img_1825
Image Detail Image Download
img_1828
img_1828
Image Detail Image Download
img_1836
img_1836
Image Detail Image Download
img_1840
img_1840
Image Detail Image Download
img_1846
img_1846
Image Detail Image Download
img_1847
img_1847
Image Detail Image Download
img_1848
img_1848
Image Detail Image Download
img_1854
img_1854
Image Detail Image Download
img_1856
img_1856
Image Detail Image Download
img_1863
img_1863
Image Detail Image Download
img_1868
img_1868
Image Detail Image Download
img_1869
img_1869
Image Detail Image Download
img_1873
img_1873
Image Detail Image Download
img_1879
img_1879
Image Detail Image Download
img_1880
img_1880
Image Detail Image Download
img_1881
img_1881
Image Detail Image Download
img_1884
img_1884
Image Detail Image Download
img_1890
img_1890
Image Detail Image Download
img_1896
img_1896
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery