ภาพกิจกรรม - กิจกรรมเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทยอย่างไร”

กิจกรรมเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทยอย่างไร”

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          วันที่ 8 พฤษภาคม 2559  :  นิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2 (เทียบโอน)    ได้จัดกิจกรรมเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทยอย่างไร” กรณีศึกษา : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๕๐ ณ ห้องเรียน 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายสันติภาพ  อินทรพัฒน์  อดีตสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดน่าน  พันเอกพงศ์ศิริ  พงศ์อาริยะมงคล  ฝ่าย เสธ.ฯ ประจำผู้บังคับบัญชาสำนักงานเลขานุการกองทัพบก และนายโสภณ  ศรีมาเหล็ก อดีตสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดน่าน เป็นวิทยากรรับเชิญในครั้งนี้

1671 1

1671 4

1671 3

 

1671 7

1671 1
1671 1
Image Detail Image Download
1671 2
1671 2
Image Detail Image Download
1671 3
1671 3
Image Detail Image Download
1671 4
1671 4
Image Detail Image Download
1671 5
1671 5
Image Detail Image Download
1671 6
1671 6
Image Detail Image Download
1671 7
1671 7
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery