ภาพกิจกรรม - คณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมสัมมนาประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๑

คณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมสัมมนาประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๑

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.25๕๙ : นายเชษฐ์  นิมมาทพัฒน์ รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย พร้อมด้วย พระปลัดนฤดล  กิตติภทฺโท หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๑ และเตรียมความพร้อมระดมความคิดเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนพัฒนาฯ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ระหว่าง วันที่ ๓ - ๔ พฤษภาคม พ.ศ.2559 ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย มีพระสุวรรณเมธาภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา จากนั้น รศ.ดร. ธีรยุทธ พึ่งเทียร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์ ได้บรรยายเรื่อง "กระบวนการประเมินแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๑" โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้จำนวน ๒๓๐ รูป/คน

399 1

399 3

399 5

399 6

399 1
399 1
Image Detail Image Download
399 2
399 2
Image Detail Image Download
399 3
399 3
Image Detail Image Download
399 4
399 4
Image Detail Image Download
399 5
399 5
Image Detail Image Download
399 6
399 6
Image Detail Image Download
399 7
399 7
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery