ภาพกิจกรรม - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของคณาจารย์

โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของคณาจารย์

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

        เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของคณาจารย์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้งเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของคณาจารย์ โดย ได้รับเกียรติจาก พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ,รศ. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มจร. และ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มจร. บรรยายเรื่อง "แนวทางการพัฒนาอาจารย์สู่ตำแหน่งทางวิชาการ" ณ ห้อง ๑๐๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ

img 0593

img 0395

 

img 0483

img 0626

img 0636

 

img_0395
img_0395
Image Detail Image Download
img_0423
img_0423
Image Detail Image Download
img_0428
img_0428
Image Detail Image Download
img_0433
img_0433
Image Detail Image Download
img_0445
img_0445
Image Detail Image Download
img_0446
img_0446
Image Detail Image Download
img_0448
img_0448
Image Detail Image Download
img_0455
img_0455
Image Detail Image Download
img_0456
img_0456
Image Detail Image Download
img_0461
img_0461
Image Detail Image Download
img_0463
img_0463
Image Detail Image Download
img_0467
img_0467
Image Detail Image Download
img_0468
img_0468
Image Detail Image Download
img_0469
img_0469
Image Detail Image Download
img_0474
img_0474
Image Detail Image Download
img_0476
img_0476
Image Detail Image Download
img_0479
img_0479
Image Detail Image Download
img_0483
img_0483
Image Detail Image Download
img_0488
img_0488
Image Detail Image Download
img_0489
img_0489
Image Detail Image Download
img_0490
img_0490
Image Detail Image Download
img_0491
img_0491
Image Detail Image Download
img_0492
img_0492
Image Detail Image Download
img_0493
img_0493
Image Detail Image Download
img_0494
img_0494
Image Detail Image Download
img_0495
img_0495
Image Detail Image Download
img_0496
img_0496
Image Detail Image Download
img_0497
img_0497
Image Detail Image Download
img_0498
img_0498
Image Detail Image Download
img_0499
img_0499
Image Detail Image Download
img_0500
img_0500
Image Detail Image Download
img_0501
img_0501
Image Detail Image Download
img_0502
img_0502
Image Detail Image Download
img_0503
img_0503
Image Detail Image Download
img_0504
img_0504
Image Detail Image Download
img_0505
img_0505
Image Detail Image Download
img_0506
img_0506
Image Detail Image Download
img_0509
img_0509
Image Detail Image Download
img_0512
img_0512
Image Detail Image Download
img_0517
img_0517
Image Detail Image Download
img_0518
img_0518
Image Detail Image Download
img_0520
img_0520
Image Detail Image Download
img_0521
img_0521
Image Detail Image Download
img_0525
img_0525
Image Detail Image Download
img_0543
img_0543
Image Detail Image Download
img_0547
img_0547
Image Detail Image Download
img_0548
img_0548
Image Detail Image Download
img_0549
img_0549
Image Detail Image Download
img_0550
img_0550
Image Detail Image Download
img_0551
img_0551
Image Detail Image Download
img_0552
img_0552
Image Detail Image Download
img_0553
img_0553
Image Detail Image Download
img_0554
img_0554
Image Detail Image Download
img_0555
img_0555
Image Detail Image Download
img_0556
img_0556
Image Detail Image Download
img_0557
img_0557
Image Detail Image Download
img_0558
img_0558
Image Detail Image Download
img_0559
img_0559
Image Detail Image Download
img_0560
img_0560
Image Detail Image Download
img_0561
img_0561
Image Detail Image Download
img_0562
img_0562
Image Detail Image Download
img_0563
img_0563
Image Detail Image Download
img_0564
img_0564
Image Detail Image Download
img_0565
img_0565
Image Detail Image Download
img_0566
img_0566
Image Detail Image Download
img_0567
img_0567
Image Detail Image Download
img_0568
img_0568
Image Detail Image Download
img_0569
img_0569
Image Detail Image Download
img_0570
img_0570
Image Detail Image Download
img_0571
img_0571
Image Detail Image Download
img_0572
img_0572
Image Detail Image Download
img_0573
img_0573
Image Detail Image Download
img_0574
img_0574
Image Detail Image Download
img_0575
img_0575
Image Detail Image Download
img_0576
img_0576
Image Detail Image Download
img_0577
img_0577
Image Detail Image Download
img_0578
img_0578
Image Detail Image Download
img_0579
img_0579
Image Detail Image Download
img_0580
img_0580
Image Detail Image Download
img_0581
img_0581
Image Detail Image Download
img_0582
img_0582
Image Detail Image Download
img_0583
img_0583
Image Detail Image Download
img_0584
img_0584
Image Detail Image Download
img_0585
img_0585
Image Detail Image Download
img_0586
img_0586
Image Detail Image Download
img_0587
img_0587
Image Detail Image Download
img_0588
img_0588
Image Detail Image Download
img_0589
img_0589
Image Detail Image Download
img_0590
img_0590
Image Detail Image Download
img_0591
img_0591
Image Detail Image Download
img_0593
img_0593
Image Detail Image Download
img_0616
img_0616
Image Detail Image Download
img_0617
img_0617
Image Detail Image Download
img_0619
img_0619
Image Detail Image Download
img_0625
img_0625
Image Detail Image Download
img_0626
img_0626
Image Detail Image Download
img_0636
img_0636
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery