ภาพกิจกรรม - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของคณาจารย์

โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของคณาจารย์

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

        เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของคณาจารย์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้งเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของคณาจารย์ โดย ได้รับเกียรติจาก พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ บรรยายเรื่อง "ปรัชญาและจรรยาบรรณการวิจัย" และ อ.ดร.ระเบียบ สิทธิชัย พร้อมด้วยคณะ บรรยายเรื่อง "การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ" มา เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ พร้อมทั้งมีการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติเขียนเค้าโครงงานวิจัยเดี่ยว  ณ ห้อง ๑๐๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ

img 0241

img 0211

img 0300

img 0375

img_0211
img_0211
Image Detail Image Download
img_0215
img_0215
Image Detail Image Download
img_0216
img_0216
Image Detail Image Download
img_0217
img_0217
Image Detail Image Download
img_0218
img_0218
Image Detail Image Download
img_0219
img_0219
Image Detail Image Download
img_0220
img_0220
Image Detail Image Download
img_0221
img_0221
Image Detail Image Download
img_0222
img_0222
Image Detail Image Download
img_0223
img_0223
Image Detail Image Download
img_0224
img_0224
Image Detail Image Download
img_0225
img_0225
Image Detail Image Download
img_0226
img_0226
Image Detail Image Download
img_0227
img_0227
Image Detail Image Download
img_0228
img_0228
Image Detail Image Download
img_0229
img_0229
Image Detail Image Download
img_0230
img_0230
Image Detail Image Download
img_0232
img_0232
Image Detail Image Download
img_0234
img_0234
Image Detail Image Download
img_0236
img_0236
Image Detail Image Download
img_0241
img_0241
Image Detail Image Download
img_0245
img_0245
Image Detail Image Download
img_0248
img_0248
Image Detail Image Download
img_0249
img_0249
Image Detail Image Download
img_0250
img_0250
Image Detail Image Download
img_0259
img_0259
Image Detail Image Download
img_0260
img_0260
Image Detail Image Download
img_0262
img_0262
Image Detail Image Download
img_0267
img_0267
Image Detail Image Download
img_0274
img_0274
Image Detail Image Download
img_0299
img_0299
Image Detail Image Download
img_0300
img_0300
Image Detail Image Download
img_0301
img_0301
Image Detail Image Download
img_0302
img_0302
Image Detail Image Download
img_0304
img_0304
Image Detail Image Download
img_0305
img_0305
Image Detail Image Download
img_0307
img_0307
Image Detail Image Download
img_0319
img_0319
Image Detail Image Download
img_0320
img_0320
Image Detail Image Download
img_0321
img_0321
Image Detail Image Download
img_0325
img_0325
Image Detail Image Download
img_0326
img_0326
Image Detail Image Download
img_0328
img_0328
Image Detail Image Download
img_0330
img_0330
Image Detail Image Download
img_0333
img_0333
Image Detail Image Download
img_0338
img_0338
Image Detail Image Download
img_0343
img_0343
Image Detail Image Download
img_0346
img_0346
Image Detail Image Download
img_0350
img_0350
Image Detail Image Download
img_0357
img_0357
Image Detail Image Download
img_0360
img_0360
Image Detail Image Download
img_0363
img_0363
Image Detail Image Download
img_0367
img_0367
Image Detail Image Download
img_0369
img_0369
Image Detail Image Download
img_0372
img_0372
Image Detail Image Download
img_0375
img_0375
Image Detail Image Download
img_0377
img_0377
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery