ภาพกิจกรรม - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          งานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยผู้ทรงคุณวุฒิ มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี พรรณวิเชียร ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา อาจารย์ขวัญแข ปฐมบุรี และอาจารย์ไฉไลฤดี ยุวศิริ มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ผู้ที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้คือ บุคลากรจากวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์โซนเหนือ 14 แห่ง และเป็นบุคลากรสายปฏิบัติการจำนวน 40 คน
     ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มีนโยบายสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาปรับระบบบัญชีไปเป็นระบบงบประมาณ พัสดุการเงินและบัญชีกองทุนเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติอิงฐาน กิจกรรม (Activity Base Costing) ที่คำนวณจากงบประมาณรวมทั้งที่ได้รับจัดสรรและเงินรายได้สามารถรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามกิจกรรม และแสดงผลการดำเนินงานได้รวมทั้ลเป็นระบบบัญชีที่เป็นไปตามหลักการบัญชีสากลสำหรับอุดมศึกษา ต้นแบบระบบดังกล่าวใช้หลักการบริหารในการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ และครบวงจร มีการควบคุมภายในที่ดีและมีการเชื่อมโยงต่อเนื่องตั้งแต่ระบบ งบประมาณ พัสดุการเงิน บัญชี และตรวจสอบ ประเมินผลให้เป็นระบบเดียวกัน (Integrated System)
     ดังนั้นวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ จึงเห็นว่าการจัดทำการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการ แต่เนื่องจากบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว จึงได้ปรึกษากับทางคณะผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ และอาจารย์ไฉไลฤดี ยุวศิริ ในการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ในครั้งนี้ขึ้น เพื่ิอที่จะทราบผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 23-24 เมษายน 2559 ณ ห้อง 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ
โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้บุคลากรวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ได้ทราบถึงกระบวนการการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย 2) เพื่อตอบสนองต่อการประกันคุณภาพการศึกษา และ 3) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณร่วมกัน ฝ่ายประชาสัมพันธ์/ข่าว

img 9222

img 9244

img 9272

img 9420

img_9196
img_9196
Image Detail Image Download
img_9198
img_9198
Image Detail Image Download
img_9199
img_9199
Image Detail Image Download
img_9200
img_9200
Image Detail Image Download
img_9201
img_9201
Image Detail Image Download
img_9202
img_9202
Image Detail Image Download
img_9203
img_9203
Image Detail Image Download
img_9204
img_9204
Image Detail Image Download
img_9205
img_9205
Image Detail Image Download
img_9206
img_9206
Image Detail Image Download
img_9207
img_9207
Image Detail Image Download
img_9208
img_9208
Image Detail Image Download
img_9209
img_9209
Image Detail Image Download
img_9210
img_9210
Image Detail Image Download
img_9217
img_9217
Image Detail Image Download
img_9222
img_9222
Image Detail Image Download
img_9244
img_9244
Image Detail Image Download
img_9248
img_9248
Image Detail Image Download
img_9250
img_9250
Image Detail Image Download
img_9251
img_9251
Image Detail Image Download
img_9252
img_9252
Image Detail Image Download
img_9253
img_9253
Image Detail Image Download
img_9254
img_9254
Image Detail Image Download
img_9256
img_9256
Image Detail Image Download
img_9258
img_9258
Image Detail Image Download
img_9259
img_9259
Image Detail Image Download
img_9260
img_9260
Image Detail Image Download
img_9261
img_9261
Image Detail Image Download
img_9262
img_9262
Image Detail Image Download
img_9263
img_9263
Image Detail Image Download
img_9264
img_9264
Image Detail Image Download
img_9265
img_9265
Image Detail Image Download
img_9266
img_9266
Image Detail Image Download
img_9267
img_9267
Image Detail Image Download
img_9268
img_9268
Image Detail Image Download
img_9269
img_9269
Image Detail Image Download
img_9272
img_9272
Image Detail Image Download
img_9273
img_9273
Image Detail Image Download
img_9274
img_9274
Image Detail Image Download
img_9276
img_9276
Image Detail Image Download
img_9279
img_9279
Image Detail Image Download
img_9280
img_9280
Image Detail Image Download
img_9283
img_9283
Image Detail Image Download
img_9284
img_9284
Image Detail Image Download
img_9291
img_9291
Image Detail Image Download
img_9339
img_9339
Image Detail Image Download
img_9341
img_9341
Image Detail Image Download
img_9361
img_9361
Image Detail Image Download
img_9366
img_9366
Image Detail Image Download
img_9371
img_9371
Image Detail Image Download
img_9373
img_9373
Image Detail Image Download
img_9374
img_9374
Image Detail Image Download
img_9375
img_9375
Image Detail Image Download
img_9376
img_9376
Image Detail Image Download
img_9377
img_9377
Image Detail Image Download
img_9378
img_9378
Image Detail Image Download
img_9379
img_9379
Image Detail Image Download
img_9380
img_9380
Image Detail Image Download
img_9381
img_9381
Image Detail Image Download
img_9382
img_9382
Image Detail Image Download
img_9383
img_9383
Image Detail Image Download
img_9384
img_9384
Image Detail Image Download
img_9385
img_9385
Image Detail Image Download
img_9386
img_9386
Image Detail Image Download
img_9391
img_9391
Image Detail Image Download
img_9393
img_9393
Image Detail Image Download
img_9395
img_9395
Image Detail Image Download
img_9396
img_9396
Image Detail Image Download
img_9397
img_9397
Image Detail Image Download
img_9398
img_9398
Image Detail Image Download
img_9399
img_9399
Image Detail Image Download
img_9400
img_9400
Image Detail Image Download
img_9401
img_9401
Image Detail Image Download
img_9402
img_9402
Image Detail Image Download
img_9403
img_9403
Image Detail Image Download
img_9405
img_9405
Image Detail Image Download
img_9407
img_9407
Image Detail Image Download
img_9410
img_9410
Image Detail Image Download
img_9420
img_9420
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery