ภาพกิจกรรม - การประชุมฝ่ายจัดการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖

การประชุมฝ่ายจัดการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อนวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. พระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร. รอง ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษา พระปลัดเทียน พลวุฑฺโฒ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร อาจารย์เชษฐ์ นิมมาทพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อาจารย์สมคิด นันต๊ะ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการทั่วไป และคณาจารย์ ร่วมประชุมเพื่อจัดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.)ของแต่ละรายวิชา ประจำปี ๒๕๕๖ และยังได้แต่งอาจารย์ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละห้องของนิสิต ณ ห้องประชุมฝ่ายจัดการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ

img 6367

img 6416

 

img 6417

img 6428

img_6367
img_6367
Image Detail Image Download
img_6369
img_6369
Image Detail Image Download
img_6370
img_6370
Image Detail Image Download
img_6371
img_6371
Image Detail Image Download
img_6372
img_6372
Image Detail Image Download
img_6373
img_6373
Image Detail Image Download
img_6375
img_6375
Image Detail Image Download
img_6376
img_6376
Image Detail Image Download
img_6379
img_6379
Image Detail Image Download
img_6380
img_6380
Image Detail Image Download
img_6381
img_6381
Image Detail Image Download
img_6382
img_6382
Image Detail Image Download
img_6388
img_6388
Image Detail Image Download
img_6389
img_6389
Image Detail Image Download
img_6395
img_6395
Image Detail Image Download
img_6396
img_6396
Image Detail Image Download
img_6400
img_6400
Image Detail Image Download
img_6401
img_6401
Image Detail Image Download
img_6402
img_6402
Image Detail Image Download
img_6416
img_6416
Image Detail Image Download
img_6417
img_6417
Image Detail Image Download
img_6419
img_6419
Image Detail Image Download
img_6426
img_6426
Image Detail Image Download
img_6428
img_6428
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery