ภาพกิจกรรม - ถวายการต้อนรับและแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง

ถวายการต้อนรับและแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559  เวลา 09.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ถวายการต้อนรับและแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง ที่ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งจากพระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559  ณ วัดปากน้ำ  เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง ที่ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งจากพระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มีจำนวน 4 รูป ได้แก่ 1. พระปลัดนฤดล กิตติภทฺโท หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก ป.ธ.1-2 ป.บัณฑิต บธ.บ (การบัญชี) ศษ.ม (การบริหารการศึกษา) ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ฝ่ายเผยแผ่ 2. พระปลัดวัชรพงษ์ วชิรปญฺโญ หัวหน้าฝ่ายวางแผนและวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก ป.ธ.1-2 รป.บ (รัฐประศาสนศาสตร์) ร.ม.(การเมืองการปกครอง) ศษ.ม (บริหารการศึกษา) ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ฝ่ายสาธารณูปการ3. พระสมุห์อุทัย อุทยฺเมธี รก.หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก พธ.บ. (บริหารรัฐกิจ) รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ฝ่ายศาสนศึกษา 4. พระปลัดรัตน์ชา ธีรปัญโญ อาจารย์พิเศษวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก ป.ธ.1-2 ปวค.(ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู) พธ.ม[พระพุทธศาสนา] ศษ.ม(บริหารการศึกษา ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ ยังความปลาบปลื้มปิติยินดีแก่วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงและวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นอย่างยิ่ง

img 8316

img 8323

img 8344

img 8350

img_8243
img_8243
Image Detail Image Download
img_8249
img_8249
Image Detail Image Download
img_8260
img_8260
Image Detail Image Download
img_8262
img_8262
Image Detail Image Download
img_8263
img_8263
Image Detail Image Download
img_8264
img_8264
Image Detail Image Download
img_8267
img_8267
Image Detail Image Download
img_8272
img_8272
Image Detail Image Download
img_8276
img_8276
Image Detail Image Download
img_8281
img_8281
Image Detail Image Download
img_8287
img_8287
Image Detail Image Download
img_8290
img_8290
Image Detail Image Download
img_8292
img_8292
Image Detail Image Download
img_8294
img_8294
Image Detail Image Download
img_8299
img_8299
Image Detail Image Download
img_8303
img_8303
Image Detail Image Download
img_8305
img_8305
Image Detail Image Download
img_8307
img_8307
Image Detail Image Download
img_8308
img_8308
Image Detail Image Download
img_8309
img_8309
Image Detail Image Download
img_8310
img_8310
Image Detail Image Download
img_8314
img_8314
Image Detail Image Download
img_8316
img_8316
Image Detail Image Download
img_8323
img_8323
Image Detail Image Download
img_8324
img_8324
Image Detail Image Download
img_8344
img_8344
Image Detail Image Download
img_8345
img_8345
Image Detail Image Download
img_8350
img_8350
Image Detail Image Download
img_8354
img_8354
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery