ภาพกิจกรรม - โครงการตรวจประเมินหลักสูตร สังกัดคณะสังคมศาสตร์ (โซนภาคเหนือ)

โครงการตรวจประเมินหลักสูตร สังกัดคณะสังคมศาสตร์(โซนภาคเหนือ)

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายจัดการศึกษา เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อม ด้วยผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตร สังกัดคณะสังคมศาสตร์ และคณาจารย์(โซนภาคเหนือ) ได้ร่วมโครงการตรวจประเมินหลักสูตร สังกัดคณะสังคมศาสตร์(โซนภาคเหนือ) ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯวัน ที่ ๒๔ - ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ :  คณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ได้เข้าร่วมโครงการตรวจประเมินหลักสูตรสังกัด คณะสังคมศาสตร์(โซนภาคเหนือ) ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีพระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นประธานเปิดโครงการ พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะสังคมศาสตร์” โดย ผศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลังจากนั้นได้มีการแบ่งกลุ่มตรวจประเมินการจัดการศึกษาหลักสูตรสังกัดคณะ สังคมศาสตร์ จำนวน ๔ กลุ่ม โดยอาจารย์ประจำหลักสูตร ๕ ท่าน นำเสนอข้อมูลพื้นฐานการจัดการศึกษาตามเกณฑ์ตรวจประเมิน ๗ ประเด็นๆ ละ ๑๐ – ๑๒ นาที วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการตรวจประเมินหลักสูตรสังกัดคณะสังคม ศาสตร์(โซนภาคเหนือ) ในครั้งนี้เพื่อตรวจประเมินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรในสังกัดคณะสังคม ศาสตร์ที่ดำเนินการในวิทยาเขต วิทยาลัย โครงการขยายห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการ ให้มีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา และเป็นไปตามประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง การกำกับมาตรฐานการจัดการศึกษาหลักสูตรในคณะสังคมศาสตร์ เพื่อให้หลักสูตรมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นไปสู่มาตรฐานกลาง สนับสนุนระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอกอย่างมี คุณภาพ เพื่อให้คณะกรรมการประเมินมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่สังกัด คณะสังคมศาสตร์ ดำเนินการตรวจประเมินตามรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.๗) และเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ต่อไปใน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ นี้ คณะสังคมศาสตร์ จะดำเนินการตรวจประเมินหลักสูตรในสังกัดคณะสังคมศาสตร์ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเป็นไปตามประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง การกำกับมาตรฐานการจัดการศึกษาหลักสูตรในคณะสังคมศาสตร์ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรในสังกัดคณะสังคมศาสตร์ที่ดำเนินการใน วิทยาเขต วิทยาลัย โครงการขยายห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการ อีกทั้งเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับให้เป็นไปสู่มาตรฐานกลาง สนับสนุนระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอกอย่างมี คุณภาพ ซึ่งในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ภาคเช้าคณะกรรมการได้มีการสรุปการตรวจประเมินในแต่ละกลุ่มและนำเสนอผลการ ตรวจประเมินพร้อมทั้งชี้แจงหลักสูตรใหม่คณะสังคมศาสตร์ โดยมีพระราชวรเมธี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานปิดโครงการ

ภาพ : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วส.นน.
ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วส.นน.

img 8122

img 8131

img 8033

img 8138

img_8004
img_8004
Image Detail Image Download
img_8010
img_8010
Image Detail Image Download
img_8013
img_8013
Image Detail Image Download
img_8018
img_8018
Image Detail Image Download
img_8025
img_8025
Image Detail Image Download
img_8027
img_8027
Image Detail Image Download
img_8033
img_8033
Image Detail Image Download
img_8034
img_8034
Image Detail Image Download
img_8036
img_8036
Image Detail Image Download
img_8038
img_8038
Image Detail Image Download
img_8044
img_8044
Image Detail Image Download
img_8048
img_8048
Image Detail Image Download
img_8051
img_8051
Image Detail Image Download
img_8054
img_8054
Image Detail Image Download
img_8055
img_8055
Image Detail Image Download
img_8056
img_8056
Image Detail Image Download
img_8058
img_8058
Image Detail Image Download
img_8060
img_8060
Image Detail Image Download
img_8061
img_8061
Image Detail Image Download
img_8063
img_8063
Image Detail Image Download
img_8064
img_8064
Image Detail Image Download
img_8067
img_8067
Image Detail Image Download
img_8071
img_8071
Image Detail Image Download
img_8073
img_8073
Image Detail Image Download
img_8074
img_8074
Image Detail Image Download
img_8080
img_8080
Image Detail Image Download
img_8081
img_8081
Image Detail Image Download
img_8082
img_8082
Image Detail Image Download
img_8083
img_8083
Image Detail Image Download
img_8084
img_8084
Image Detail Image Download
img_8085
img_8085
Image Detail Image Download
img_8086
img_8086
Image Detail Image Download
img_8087
img_8087
Image Detail Image Download
img_8088
img_8088
Image Detail Image Download
img_8089
img_8089
Image Detail Image Download
img_8090
img_8090
Image Detail Image Download
img_8091
img_8091
Image Detail Image Download
img_8092
img_8092
Image Detail Image Download
img_8093
img_8093
Image Detail Image Download
img_8094
img_8094
Image Detail Image Download
img_8095
img_8095
Image Detail Image Download
img_8096
img_8096
Image Detail Image Download
img_8097
img_8097
Image Detail Image Download
img_8098
img_8098
Image Detail Image Download
img_8099
img_8099
Image Detail Image Download
img_8108
img_8108
Image Detail Image Download
img_8110
img_8110
Image Detail Image Download
img_8111
img_8111
Image Detail Image Download
img_8112
img_8112
Image Detail Image Download
img_8113
img_8113
Image Detail Image Download
img_8122
img_8122
Image Detail Image Download
img_8131
img_8131
Image Detail Image Download
img_8138
img_8138
Image Detail Image Download
img_8139
img_8139
Image Detail Image Download
img_8140
img_8140
Image Detail Image Download
img_8141
img_8141
Image Detail Image Download
img_8142
img_8142
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery