ภาพกิจกรรม - โครงการ KM เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

โครงการ KM เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          วันเสาร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙ : วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย อาจารย์สมคิด นันต๊ะ รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์น่าน อาจารย์ฐิติพร สะสม หัวหน้าสาขาวิชาพระพุทธศาสตร์ อาจารย์ชำนาญ เกิดช่อ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพุทธศาสตร์ และ นางเยาวลักษณ์ ตาคำ นักวิชาการศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการ KM เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์คือ ๑. เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่องาน ๒. เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของหลักการทำงาน ๓. เพื่อรวบรวมความรู้ภายในองค์กร ให้แก่บุคลากรในสังกัด ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือเข้าร่วม อาทิเช่น วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาเขตแพร่ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง หน่วยวิทยบริการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นต้น โดยมีวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดทำแผนการจัดการความรู้ โดย ผศ.ปราณี พรรณวิเชียร จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมพุทธชินราชวรธาดา อาคารหลวงพ่อพระพุทธชินราช ๑ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

s  10280965

s  10280967

s  10280979

s  10280981

s__4997177
s__4997177
Image Detail Image Download
s__10280965
s__10280965
Image Detail Image Download
s__10280966
s__10280966
Image Detail Image Download
s__10280967
s__10280967
Image Detail Image Download
s__10280970
s__10280970
Image Detail Image Download
s__10280972
s__10280972
Image Detail Image Download
s__10280975
s__10280975
Image Detail Image Download
s__10280979
s__10280979
Image Detail Image Download
s__10280980
s__10280980
Image Detail Image Download
s__10280981
s__10280981
Image Detail Image Download
s__10280982
s__10280982
Image Detail Image Download
s__10280986
s__10280986
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery