ภาพกิจกรรม - สัมมนาวิชาการเรื่อง "การปฏิรูปประเทศไทย" ร่วมคิด ร่วมปฏิรูปการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นไทย

สัมมนาวิชาการเรื่อง "การปฏิรูปประเทศไทย" ร่วมคิด ร่วมปฏิรูปการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นไทย

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายจัดการศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ชั้นปีที่ ๓ (ภาคพิเศษ) และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ชั้นปีที่ ๔ (ภาคปกติ) ได้จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการเรื่อง "การปฏิรูปประเทศไทย" ร่วมคิด ร่วมปฏิรูปการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นไทย เพื่อให้นิสิตได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายจากการจัดเสวนาวิชาการ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณนรินทร์ เหล่าอารยะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน คุณภานุวุธ บูรณพรหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ และคุณฑิฆัมพร กองสอน อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ เป็นวิทยากรร่วมในการเสวนาวิชาการในครั้งนี้ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

img 3380

img 3420

img 3462

img 3499

img_3331
img_3331
Image Detail Image Download
img_3332
img_3332
Image Detail Image Download
img_3338
img_3338
Image Detail Image Download
img_3357
img_3357
Image Detail Image Download
img_3358
img_3358
Image Detail Image Download
img_3362
img_3362
Image Detail Image Download
img_3365
img_3365
Image Detail Image Download
img_3366
img_3366
Image Detail Image Download
img_3371
img_3371
Image Detail Image Download
img_3380
img_3380
Image Detail Image Download
img_3406
img_3406
Image Detail Image Download
img_3411
img_3411
Image Detail Image Download
img_3412
img_3412
Image Detail Image Download
img_3420
img_3420
Image Detail Image Download
img_3460
img_3460
Image Detail Image Download
img_3461
img_3461
Image Detail Image Download
img_3462
img_3462
Image Detail Image Download
img_3463
img_3463
Image Detail Image Download
img_3464
img_3464
Image Detail Image Download
img_3465
img_3465
Image Detail Image Download
img_3466
img_3466
Image Detail Image Download
img_3467
img_3467
Image Detail Image Download
img_3468
img_3468
Image Detail Image Download
img_3469
img_3469
Image Detail Image Download
img_3471
img_3471
Image Detail Image Download
img_3472
img_3472
Image Detail Image Download
img_3473
img_3473
Image Detail Image Download
img_3474
img_3474
Image Detail Image Download
img_3477
img_3477
Image Detail Image Download
img_3480
img_3480
Image Detail Image Download
img_3482
img_3482
Image Detail Image Download
img_3489
img_3489
Image Detail Image Download
img_3499
img_3499
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery