ภาพกิจกรรม - งานส่งเสริมทักษะวิชาการสามเณรสัมพันธ์

งานส่งเสริมทักษะวิชาการสามเณรสัมพันธ์

และมหกรรมนิทรรศการโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ กลุ่มจังหวัดน่าน

 

          เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ พระราชวรมุนี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายจัดการศึกษา หัวหน้าศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์น่าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่านว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ ประธานพิธีเปิด งานส่งเสริมทักษะวิชาการสามเณรสัมพันธ์และมหกรรมนิทรรศการโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ กลุ่มจังหวัดน่าน โดยได้รับการสนับสนุนในการจัดงาน วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวงร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง

img 1297

img 1266

img 1287

img 1299

img 1315

img_1221
img_1221
Image Detail Image Download
img_1227
img_1227
Image Detail Image Download
img_1229
img_1229
Image Detail Image Download
img_1231
img_1231
Image Detail Image Download
img_1234
img_1234
Image Detail Image Download
img_1240
img_1240
Image Detail Image Download
img_1241
img_1241
Image Detail Image Download
img_1250
img_1250
Image Detail Image Download
img_1258
img_1258
Image Detail Image Download
img_1259
img_1259
Image Detail Image Download
img_1260
img_1260
Image Detail Image Download
img_1261
img_1261
Image Detail Image Download
img_1262
img_1262
Image Detail Image Download
img_1266
img_1266
Image Detail Image Download
img_1284
img_1284
Image Detail Image Download
img_1285
img_1285
Image Detail Image Download
img_1286
img_1286
Image Detail Image Download
img_1287
img_1287
Image Detail Image Download
img_1288
img_1288
Image Detail Image Download
img_1293
img_1293
Image Detail Image Download
img_1297
img_1297
Image Detail Image Download
img_1298
img_1298
Image Detail Image Download
img_1299
img_1299
Image Detail Image Download
img_1312
img_1312
Image Detail Image Download
img_1315
img_1315
Image Detail Image Download
img_1317
img_1317
Image Detail Image Download
img_1318
img_1318
Image Detail Image Download
img_1320
img_1320
Image Detail Image Download
img_1323
img_1323
Image Detail Image Download
img_1326
img_1326
Image Detail Image Download
img_1331
img_1331
Image Detail Image Download
img_1333
img_1333
Image Detail Image Download
img_1335
img_1335
Image Detail Image Download
img_1339
img_1339
Image Detail Image Download
img_1343
img_1343
Image Detail Image Download
img_1346
img_1346
Image Detail Image Download
img_1355
img_1355
Image Detail Image Download
img_1356
img_1356
Image Detail Image Download
img_1359
img_1359
Image Detail Image Download
img_1361
img_1361
Image Detail Image Download
img_1362
img_1362
Image Detail Image Download
img_1363
img_1363
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery