ภาพกิจกรรม - การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๘ - ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย พระราชปัญญาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๖ อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ พร้อมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดย พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที ประธานกรรมการ อาจารย์ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ กรรมการ อาจารย์รุ่งทิพย์ กล้าหาญ กรรมการ และ อาจารย์เกรียงศักดิ์ ฟองคำ กรรมการและเลขานุการ เพื่อสรุปการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ
img 5662

img 5682

img 5776

img 5828

img_5635
img_5635
Image Detail Image Download
img_5637
img_5637
Image Detail Image Download
img_5662
img_5662
Image Detail Image Download
img_5680
img_5680
Image Detail Image Download
img_5682
img_5682
Image Detail Image Download
img_5690
img_5690
Image Detail Image Download
img_5691
img_5691
Image Detail Image Download
img_5695
img_5695
Image Detail Image Download
img_5697
img_5697
Image Detail Image Download
img_5701
img_5701
Image Detail Image Download
img_5703
img_5703
Image Detail Image Download
img_5707
img_5707
Image Detail Image Download
img_5714
img_5714
Image Detail Image Download
img_5715
img_5715
Image Detail Image Download
img_5718
img_5718
Image Detail Image Download
img_5727
img_5727
Image Detail Image Download
img_5741
img_5741
Image Detail Image Download
img_5742
img_5742
Image Detail Image Download
img_5743
img_5743
Image Detail Image Download
img_5752
img_5752
Image Detail Image Download
img_5760
img_5760
Image Detail Image Download
img_5763
img_5763
Image Detail Image Download
img_5764
img_5764
Image Detail Image Download
img_5765
img_5765
Image Detail Image Download
img_5774
img_5774
Image Detail Image Download
img_5776
img_5776
Image Detail Image Download
img_5777
img_5777
Image Detail Image Download
img_5778
img_5778
Image Detail Image Download
img_5779
img_5779
Image Detail Image Download
img_5780
img_5780
Image Detail Image Download
img_5783
img_5783
Image Detail Image Download
img_5788
img_5788
Image Detail Image Download
img_5790
img_5790
Image Detail Image Download
img_5791
img_5791
Image Detail Image Download
img_5795
img_5795
Image Detail Image Download
img_5797
img_5797
Image Detail Image Download
img_5804
img_5804
Image Detail Image Download
img_5805
img_5805
Image Detail Image Download
img_5806
img_5806
Image Detail Image Download
img_5808
img_5808
Image Detail Image Download
img_5811
img_5811
Image Detail Image Download
img_5813
img_5813
Image Detail Image Download
img_5814
img_5814
Image Detail Image Download
img_5815
img_5815
Image Detail Image Download
img_5828
img_5828
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery