ภาพกิจกรรม - งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา (ระดับสงฆ์ภาค ๖)

งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา (ระดับสงฆ์ภาค ๖)

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่านมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา(ระดับสงฆ์ภาค ๖) โดยมี จังหวัดลำปาง, จังหวัดเชียงราย, จังหวัดพะเยา, จังหวัดแพร่  และจังหวัดน่าน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยมี พระเดชพระคุณพระราชคุณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดน่าน ได้เป็นประธานในพิธีฝ่ายบรรพชิต พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต โดยจัดกิจกรรมการประกวดการแข่งขัน อาทิ เช่น กิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญทำนองสรภัญญะ,กิจกรรมประกวดการบรรยาย ธรรมะ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ,กิจกรรมประกวดแข่งขันการตอบปัญหาธรรมะ,กิจกรรมประกวด คำกล่าวอาราธนาและถวายทานในพุทธศาสนพิธี,กิจกรรมปนะกวดเล่านิทานชาดกประกอบท่าทาง,กิจกรรมประกวดวาดภาพ กิจกรรมประกวดการร้องเพลงไทยส่งเสริมศีลธรรม และการประกวดสื่อการสอนศีลธรรม (DVD เรื่องสั้น) ในงานมหกรรมมีนักเรียนเข้าร่วมประกวดกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน คน ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

1 60

1 68

1 73

1 78

1 107

1 220

1 1
1 1
Image Detail Image Download
1 2
1 2
Image Detail Image Download
1 3
1 3
Image Detail Image Download
1 4
1 4
Image Detail Image Download
1 5
1 5
Image Detail Image Download
1 6
1 6
Image Detail Image Download
1 7
1 7
Image Detail Image Download
1 8
1 8
Image Detail Image Download
1 9
1 9
Image Detail Image Download
1 10
1 10
Image Detail Image Download
1 11
1 11
Image Detail Image Download
1 12
1 12
Image Detail Image Download
1 13
1 13
Image Detail Image Download
1 14
1 14
Image Detail Image Download
1 15
1 15
Image Detail Image Download
1 16
1 16
Image Detail Image Download
1 17
1 17
Image Detail Image Download
1 18
1 18
Image Detail Image Download
1 19
1 19
Image Detail Image Download
1 20
1 20
Image Detail Image Download
1 21
1 21
Image Detail Image Download
1 22
1 22
Image Detail Image Download
1 23
1 23
Image Detail Image Download
1 24
1 24
Image Detail Image Download
1 25
1 25
Image Detail Image Download
1 26
1 26
Image Detail Image Download
1 27
1 27
Image Detail Image Download
1 28
1 28
Image Detail Image Download
1 29
1 29
Image Detail Image Download
1 30
1 30
Image Detail Image Download
1 31
1 31
Image Detail Image Download
1 32
1 32
Image Detail Image Download
1 33
1 33
Image Detail Image Download
1 34
1 34
Image Detail Image Download
1 35
1 35
Image Detail Image Download
1 36
1 36
Image Detail Image Download
1 37
1 37
Image Detail Image Download
1 38
1 38
Image Detail Image Download
1 39
1 39
Image Detail Image Download
1 40
1 40
Image Detail Image Download
1 41
1 41
Image Detail Image Download
1 42
1 42
Image Detail Image Download
1 43
1 43
Image Detail Image Download
1 44
1 44
Image Detail Image Download
1 45
1 45
Image Detail Image Download
1 46
1 46
Image Detail Image Download
1 47
1 47
Image Detail Image Download
1 48
1 48
Image Detail Image Download
1 49
1 49
Image Detail Image Download
1 50
1 50
Image Detail Image Download
1 51
1 51
Image Detail Image Download
1 52
1 52
Image Detail Image Download
1 53
1 53
Image Detail Image Download
1 54
1 54
Image Detail Image Download
1 55
1 55
Image Detail Image Download
1 56
1 56
Image Detail Image Download
1 57
1 57
Image Detail Image Download
1 58
1 58
Image Detail Image Download
1 59
1 59
Image Detail Image Download
1 60
1 60
Image Detail Image Download
1 61
1 61
Image Detail Image Download
1 62
1 62
Image Detail Image Download
1 63
1 63
Image Detail Image Download
1 64
1 64
Image Detail Image Download
1 65
1 65
Image Detail Image Download
1 66
1 66
Image Detail Image Download
1 67
1 67
Image Detail Image Download
1 68
1 68
Image Detail Image Download
1 69
1 69
Image Detail Image Download
1 70
1 70
Image Detail Image Download
1 71
1 71
Image Detail Image Download
1 72
1 72
Image Detail Image Download
1 73
1 73
Image Detail Image Download
1 74
1 74
Image Detail Image Download
1 75
1 75
Image Detail Image Download
1 76
1 76
Image Detail Image Download
1 77
1 77
Image Detail Image Download
1 78
1 78
Image Detail Image Download
1 79
1 79
Image Detail Image Download
1 80
1 80
Image Detail Image Download
1 81
1 81
Image Detail Image Download
1 82
1 82
Image Detail Image Download
1 83
1 83
Image Detail Image Download
1 84
1 84
Image Detail Image Download
1 85
1 85
Image Detail Image Download
1 86
1 86
Image Detail Image Download
1 87
1 87
Image Detail Image Download
1 88
1 88
Image Detail Image Download
1 89
1 89
Image Detail Image Download
1 90
1 90
Image Detail Image Download
1 91
1 91
Image Detail Image Download
1 92
1 92
Image Detail Image Download
1 93
1 93
Image Detail Image Download
1 94
1 94
Image Detail Image Download
1 95
1 95
Image Detail Image Download
1 96
1 96
Image Detail Image Download
1 97
1 97
Image Detail Image Download
1 98
1 98
Image Detail Image Download
1 99
1 99
Image Detail Image Download
1 100
1 100
Image Detail Image Download
1 101
1 101
Image Detail Image Download
1 102
1 102
Image Detail Image Download
1 103
1 103
Image Detail Image Download
1 104
1 104
Image Detail Image Download
1 105
1 105
Image Detail Image Download
1 106
1 106
Image Detail Image Download
1 107
1 107
Image Detail Image Download
1 108
1 108
Image Detail Image Download
1 109
1 109
Image Detail Image Download
1 110
1 110
Image Detail Image Download
1 111
1 111
Image Detail Image Download
1 112
1 112
Image Detail Image Download
1 113
1 113
Image Detail Image Download
1 114
1 114
Image Detail Image Download
1 115
1 115
Image Detail Image Download
1 116
1 116
Image Detail Image Download
1 117
1 117
Image Detail Image Download
1 118
1 118
Image Detail Image Download
1 119
1 119
Image Detail Image Download
1 120
1 120
Image Detail Image Download
1 121
1 121
Image Detail Image Download
1 122
1 122
Image Detail Image Download
1 123
1 123
Image Detail Image Download
1 124
1 124
Image Detail Image Download
1 125
1 125
Image Detail Image Download
1 126
1 126
Image Detail Image Download
1 127
1 127
Image Detail Image Download
1 128
1 128
Image Detail Image Download
1 129
1 129
Image Detail Image Download
1 130
1 130
Image Detail Image Download
1 131
1 131
Image Detail Image Download
1 132
1 132
Image Detail Image Download
1 133
1 133
Image Detail Image Download
1 134
1 134
Image Detail Image Download
1 135
1 135
Image Detail Image Download
1 136
1 136
Image Detail Image Download
1 137
1 137
Image Detail Image Download
1 138
1 138
Image Detail Image Download
1 139
1 139
Image Detail Image Download
1 140
1 140
Image Detail Image Download
1 141
1 141
Image Detail Image Download
1 142
1 142
Image Detail Image Download
1 143
1 143
Image Detail Image Download
1 144
1 144
Image Detail Image Download
1 145
1 145
Image Detail Image Download
1 146
1 146
Image Detail Image Download
1 147
1 147
Image Detail Image Download
1 148
1 148
Image Detail Image Download
1 149
1 149
Image Detail Image Download
1 150
1 150
Image Detail Image Download
1 151
1 151
Image Detail Image Download
1 152
1 152
Image Detail Image Download
1 153
1 153
Image Detail Image Download
1 154
1 154
Image Detail Image Download
1 155
1 155
Image Detail Image Download
1 156
1 156
Image Detail Image Download
1 157
1 157
Image Detail Image Download
1 158
1 158
Image Detail Image Download
1 159
1 159
Image Detail Image Download
1 160
1 160
Image Detail Image Download
1 161
1 161
Image Detail Image Download
1 162
1 162
Image Detail Image Download
1 163
1 163
Image Detail Image Download
1 164
1 164
Image Detail Image Download
1 165
1 165
Image Detail Image Download
1 166
1 166
Image Detail Image Download
1 167
1 167
Image Detail Image Download
1 168
1 168
Image Detail Image Download
1 169
1 169
Image Detail Image Download
1 170
1 170
Image Detail Image Download
1 171
1 171
Image Detail Image Download
1 172
1 172
Image Detail Image Download
1 173
1 173
Image Detail Image Download
1 174
1 174
Image Detail Image Download
1 175
1 175
Image Detail Image Download
1 176
1 176
Image Detail Image Download
1 177
1 177
Image Detail Image Download
1 178
1 178
Image Detail Image Download
1 179
1 179
Image Detail Image Download
1 180
1 180
Image Detail Image Download
1 181
1 181
Image Detail Image Download
1 182
1 182
Image Detail Image Download
1 183
1 183
Image Detail Image Download
1 184
1 184
Image Detail Image Download
1 185
1 185
Image Detail Image Download
1 186
1 186
Image Detail Image Download
1 187
1 187
Image Detail Image Download
1 188
1 188
Image Detail Image Download
1 189
1 189
Image Detail Image Download
1 190
1 190
Image Detail Image Download
1 191
1 191
Image Detail Image Download
1 192
1 192
Image Detail Image Download
1 193
1 193
Image Detail Image Download
1 194
1 194
Image Detail Image Download
1 195
1 195
Image Detail Image Download
1 196
1 196
Image Detail Image Download
1 197
1 197
Image Detail Image Download
1 198
1 198
Image Detail Image Download
1 199
1 199
Image Detail Image Download
1 200
1 200
Image Detail Image Download
1 201
1 201
Image Detail Image Download
1 202
1 202
Image Detail Image Download
1 203
1 203
Image Detail Image Download
1 204
1 204
Image Detail Image Download
1 205
1 205
Image Detail Image Download
1 206
1 206
Image Detail Image Download
1 207
1 207
Image Detail Image Download
1 208
1 208
Image Detail Image Download
1 209
1 209
Image Detail Image Download
1 210
1 210
Image Detail Image Download
1 211
1 211
Image Detail Image Download
1 212
1 212
Image Detail Image Download
1 213
1 213
Image Detail Image Download
1 214
1 214
Image Detail Image Download
1 215
1 215
Image Detail Image Download
1 216
1 216
Image Detail Image Download
1 217
1 217
Image Detail Image Download
1 218
1 218
Image Detail Image Download
1 219
1 219
Image Detail Image Download
1 220
1 220
Image Detail Image Download
1 221
1 221
Image Detail Image Download
1 222
1 222
Image Detail Image Download
1 223
1 223
Image Detail Image Download
1 224
1 224
Image Detail Image Download
1 225
1 225
Image Detail Image Download
1 226
1 226
Image Detail Image Download
1 227
1 227
Image Detail Image Download
1 228
1 228
Image Detail Image Download
1 229
1 229
Image Detail Image Download
1 230
1 230
Image Detail Image Download
1 231
1 231
Image Detail Image Download
1 232
1 232
Image Detail Image Download
1 233
1 233
Image Detail Image Download
1 234
1 234
Image Detail Image Download
1 235
1 235
Image Detail Image Download
1 236
1 236
Image Detail Image Download
1 237
1 237
Image Detail Image Download
1 238
1 238
Image Detail Image Download
1 239
1 239
Image Detail Image Download
1 240
1 240
Image Detail Image Download
1 241
1 241
Image Detail Image Download
1 242
1 242
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery