ภาพกิจกรรม - กิจกรรม ‪‎"ปลูกข้าววันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ‬"

กิจกรรม ‪‎"ปลูกข้าววันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ‬"

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. หัวหน้าศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์น่าน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ฝ่ายจัดการศึกษา พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์นครน่านมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง และชุมชนบ้านแช่แห้ง ได้ดำเนินกิจกรรม ‪‎ปลูกข้าววันแม่เกี่ยวข้าววันพ่อ‬"  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้การทำงานร่วมกัน ระหว่างชุมชนบ้านแช่แห้ง วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง โรงเรียนต่างๆ และวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ รู้จักการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ที่แปลงนา ๑๕ ไร่ หมู่ที่ ๓ ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน

img 2241

img 2284

img 2255

img 2277

img_2241
img_2241
Image Detail Image Download
img_2243
img_2243
Image Detail Image Download
img_2244
img_2244
Image Detail Image Download
img_2247
img_2247
Image Detail Image Download
img_2248
img_2248
Image Detail Image Download
img_2249
img_2249
Image Detail Image Download
img_2250
img_2250
Image Detail Image Download
img_2251
img_2251
Image Detail Image Download
img_2253
img_2253
Image Detail Image Download
img_2254
img_2254
Image Detail Image Download
img_2255
img_2255
Image Detail Image Download
img_2256
img_2256
Image Detail Image Download
img_2258
img_2258
Image Detail Image Download
img_2265
img_2265
Image Detail Image Download
img_2277
img_2277
Image Detail Image Download
img_2284
img_2284
Image Detail Image Download
img_2286
img_2286
Image Detail Image Download
img_2287
img_2287
Image Detail Image Download
img_2293
img_2293
Image Detail Image Download
img_2298
img_2298
Image Detail Image Download
img_2301
img_2301
Image Detail Image Download
img_2304
img_2304
Image Detail Image Download
img_2315
img_2315
Image Detail Image Download
img_2326
img_2326
Image Detail Image Download
img_2349
img_2349
Image Detail Image Download
img_2358
img_2358
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery