ภาพกิจกรรม - สอบคัดเลือกนิสิตใหม่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน

สอบคัดเลือกนิสิตใหม่ ประจำปี ๒๕๕๖

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีการจัดการสอบคัดเลือกนิสิตใหม่ ประจำปี ๒๕๕๖ โดยมีนิสิตทั้งหมดที่เข้าสอบจำนวน ๑๙๙ รูป/คน แบ่งเป็น นิสิตพรรพชิตจำนวน ๓๗ รูป นิสิตคฤหัสถ์จำนวน ๑๖๒ คน วิชาที่สอบคัดเลือกนิสิตใหม่ ได้แก่ วิชาความรู้ทั่วไป ๕๐ ข้อ ๕๐ คะแนน วิชาพระพุทธศาสนา ๕๐ ข้อ ๕๐ คะแนน สำหรับนิสิตคณะ ครุศาสตร์ จะมีการสอบเพิ่ม ๑ วิชา คือ วิชาความรู้ทั่วไปทางด้านการศึกษาและวิชาชีพครู ๕๐ ข้อ ๕๐ คะแนน ซึ่งนิสิตสามารถตรวจผลการสอบได้ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ทาง website: www.nan.mcu.ac.th

img 5634

img 5647

img 5640

img 5632

img_5632
img_5632
Image Detail Image Download
img_5633
img_5633
Image Detail Image Download
img_5634
img_5634
Image Detail Image Download
img_5636
img_5636
Image Detail Image Download
img_5637
img_5637
Image Detail Image Download
img_5638
img_5638
Image Detail Image Download
img_5639
img_5639
Image Detail Image Download
img_5640
img_5640
Image Detail Image Download
img_5641
img_5641
Image Detail Image Download
img_5644
img_5644
Image Detail Image Download
img_5645
img_5645
Image Detail Image Download
img_5647
img_5647
Image Detail Image Download
img_5649
img_5649
Image Detail Image Download
img_5651
img_5651
Image Detail Image Download
img_5652
img_5652
Image Detail Image Download
img_5653
img_5653
Image Detail Image Download
img_5656
img_5656
Image Detail Image Download
img_5657
img_5657
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery