ภาพกิจกรรม - การสอบคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

การสอบคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๙ - ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้จัดการการสอบคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยมีผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาการสอน ภาษาไทย ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกีิยรติฯ

img 7239

img 7240

img 7246

img 7245

img_7239
img_7239
Image Detail Image Download
img_7240
img_7240
Image Detail Image Download
img_7242
img_7242
Image Detail Image Download
img_7245
img_7245
Image Detail Image Download
img_7246
img_7246
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery