ภาพกิจกรรม - การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย

การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย

"เรื่อง การเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการ และการเผยแพร่ผลงานวิจัย"

เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา

โดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ

 

           เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดการ การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย "เรื่อง การเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการ และการเผยแพร่ผลงานวิจัย" เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี พระราชคุณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดน่าน คณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ และคณะนักวิจัยจากวิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ในภาคเหนือ พร้อมทั้ง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย ระหว่าง สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ในภาคเหนือ บรรยายหัวข้อ "เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการและวิจัยเพื่อตีพิมพ์วารสารทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ" โดย ดร.จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครนทรวิโรฒ บรรยายหัวข้อ "การจัดการองค์ความรู้จากงานวิจัย & ทิศทางการเขียนบทความวิจัยสู่การนำไปตีพิมพ์เผยแผ่ เพื่อรองรับการประกันคุณภาพ" โดยพระมหาสุทิตย์ อาภากโร,ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และ บรรยายเรื่อง "การดำเนินงานด้านการวิจัยของคณะสังคมศาสตร์สู่การนำผลงานวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร TCI เพื่อรองรับการประกันคุณภาพ" โดยพระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ รองคณะบดีคณะสังคมศาสตร์ มจร.  ห้องประชุมไชยช้างค้ำ ศศิดารารีสอร์ท อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

img 3965

img 4100

img 4108

img 4020

img 4276

img_3904
img_3904
Image Detail Image Download
img_3919
img_3919
Image Detail Image Download
img_3920
img_3920
Image Detail Image Download
img_3925
img_3925
Image Detail Image Download
img_3928
img_3928
Image Detail Image Download
img_3931
img_3931
Image Detail Image Download
img_3933
img_3933
Image Detail Image Download
img_3934
img_3934
Image Detail Image Download
img_3936
img_3936
Image Detail Image Download
img_3937
img_3937
Image Detail Image Download
img_3938
img_3938
Image Detail Image Download
img_3939
img_3939
Image Detail Image Download
img_3940
img_3940
Image Detail Image Download
img_3941
img_3941
Image Detail Image Download
img_3942
img_3942
Image Detail Image Download
img_3943
img_3943
Image Detail Image Download
img_3944
img_3944
Image Detail Image Download
img_3945
img_3945
Image Detail Image Download
img_3946
img_3946
Image Detail Image Download
img_3947
img_3947
Image Detail Image Download
img_3948
img_3948
Image Detail Image Download
img_3949
img_3949
Image Detail Image Download
img_3950
img_3950
Image Detail Image Download
img_3952
img_3952
Image Detail Image Download
img_3960
img_3960
Image Detail Image Download
img_3965
img_3965
Image Detail Image Download
img_3968
img_3968
Image Detail Image Download
img_3969
img_3969
Image Detail Image Download
img_3970
img_3970
Image Detail Image Download
img_3997
img_3997
Image Detail Image Download
img_4001
img_4001
Image Detail Image Download
img_4005
img_4005
Image Detail Image Download
img_4009
img_4009
Image Detail Image Download
img_4020
img_4020
Image Detail Image Download
img_4031
img_4031
Image Detail Image Download
img_4033
img_4033
Image Detail Image Download
img_4038
img_4038
Image Detail Image Download
img_4041
img_4041
Image Detail Image Download
img_4043
img_4043
Image Detail Image Download
img_4100
img_4100
Image Detail Image Download
img_4108
img_4108
Image Detail Image Download
img_4158
img_4158
Image Detail Image Download
img_4182
img_4182
Image Detail Image Download
img_4183
img_4183
Image Detail Image Download
img_4197
img_4197
Image Detail Image Download
img_4200
img_4200
Image Detail Image Download
img_4202
img_4202
Image Detail Image Download
img_4211
img_4211
Image Detail Image Download
img_4213
img_4213
Image Detail Image Download
img_4229
img_4229
Image Detail Image Download
img_4231
img_4231
Image Detail Image Download
img_4233
img_4233
Image Detail Image Download
img_4234
img_4234
Image Detail Image Download
img_4235
img_4235
Image Detail Image Download
img_4236
img_4236
Image Detail Image Download
img_4237
img_4237
Image Detail Image Download
img_4238
img_4238
Image Detail Image Download
img_4241
img_4241
Image Detail Image Download
img_4242
img_4242
Image Detail Image Download
img_4244
img_4244
Image Detail Image Download
img_4247
img_4247
Image Detail Image Download
img_4262
img_4262
Image Detail Image Download
img_4276
img_4276
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery