ภาพกิจกรรม - ผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เข้าพบปะผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

ผู้บริหารเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๐๘.๓๔ น. คณะวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติ ฯ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบด้วย พระครูสิริธรรมภาณี        ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติ ฯ ว่าที่ร.ต.สมเดช  อภิชยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติ ฯ พระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร.   รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายจัดการศึกษา พระปลัดเทียน  พลวุฑโฒ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายบริหาร นายเชษฐ์ นิมมาทพัฒน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายวิชาการ นายสมคิด นันต๊ะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา นายธนู ผลบุญ ผู้ประสานงานด้านต่างประเทศ  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติ ฯ นางจุฑามาศ  วีรพิเชฎฐ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน นางอนงค์ลักษณ์ กันธิยาใจ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน  เข้าพบนายชุมพร  แสงมณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เพื่อรายงานการดำเนินงานของวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ และงานประสานด้านต่างประเทศ คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในแขวงไชยบุรี  แขวงหลวงพระบาง  แขวงอุดมไชย ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม

          แนบ เอกสารรายละเอียดการประชุม

 

wp 20130509 004 

wp 20130509 019

 

 

wp_20130509_004
wp_20130509_004
Image Detail Image Download
wp_20130509_006
wp_20130509_006
Image Detail Image Download
wp_20130509_007
wp_20130509_007
Image Detail Image Download
wp_20130509_008
wp_20130509_008
Image Detail Image Download
wp_20130509_010
wp_20130509_010
Image Detail Image Download
wp_20130509_019
wp_20130509_019
Image Detail Image Download
wp_20130509_028
wp_20130509_028
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery