ภาพกิจกรรม - โครงการสัมมนาคณะพุทธศาสตร์ "กรณีศึกษาชุมชนโบราณแช่แห้ง...สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน"

โครงการสัมมนาคณะพุทธศาสตร์ "กรณีศึกษาชุมชนโบราณแช่แห้ง...สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน"

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นิสิตคณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ได้จัดโครงการสัมมนาคณะพุทธศาสตร์ "กรณีศึกษาชุมชนโบราณแช่แห้ง...สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน" โดยมี พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายจัดการศึกษา นายนรินทร์ เหล่าอารยะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีเรื่องที่ทำการศึกษาวิจัยได้แก่ ๑.องค์ความรู้พื้นฐานชุมชนโบราณเวียงภูเพียงแช่แห้ง ๒.การศึกษาพัฒนาชุมชนโบราณแช่แห้ง : หลักอริยสัจ ๔ ๓.การศึกษาบริบทสังคมของชุมชนโบราณแช่แห้ง เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน ๔.การศึกษาสุขภาวะของชุมชนโบราณแช่แห้ง เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน ๕.การสร้างพลังขับเคลื่อนกับพัฒนา : ชุมชนโบราณแช่แห้ง ๖.รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม : ชุมชนโบราณแช่แห้ง ๗.ศึกษาการสร้างแผนแม่บทชุมชนโบราณแช่แห้ง : เวียงภูเพียง ๘.ศึกษาความพึงพอใจของชุมชนแช่แห้งต่อการตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ ศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

img 1969

img 1948

img 1878

img 2091

img_1814
img_1814
Image Detail Image Download
img_1817
img_1817
Image Detail Image Download
img_1822
img_1822
Image Detail Image Download
img_1823
img_1823
Image Detail Image Download
img_1826
img_1826
Image Detail Image Download
img_1827
img_1827
Image Detail Image Download
img_1829
img_1829
Image Detail Image Download
img_1830
img_1830
Image Detail Image Download
img_1831
img_1831
Image Detail Image Download
img_1832
img_1832
Image Detail Image Download
img_1837
img_1837
Image Detail Image Download
img_1842
img_1842
Image Detail Image Download
img_1854
img_1854
Image Detail Image Download
img_1858
img_1858
Image Detail Image Download
img_1859
img_1859
Image Detail Image Download
img_1864
img_1864
Image Detail Image Download
img_1867
img_1867
Image Detail Image Download
img_1875
img_1875
Image Detail Image Download
img_1878
img_1878
Image Detail Image Download
img_1884
img_1884
Image Detail Image Download
img_1886
img_1886
Image Detail Image Download
img_1887
img_1887
Image Detail Image Download
img_1888
img_1888
Image Detail Image Download
img_1889
img_1889
Image Detail Image Download
img_1891
img_1891
Image Detail Image Download
img_1896
img_1896
Image Detail Image Download
img_1897
img_1897
Image Detail Image Download
img_1898
img_1898
Image Detail Image Download
img_1904
img_1904
Image Detail Image Download
img_1907
img_1907
Image Detail Image Download
img_1916
img_1916
Image Detail Image Download
img_1917
img_1917
Image Detail Image Download
img_1929
img_1929
Image Detail Image Download
img_1933
img_1933
Image Detail Image Download
img_1936
img_1936
Image Detail Image Download
img_1940
img_1940
Image Detail Image Download
img_1948
img_1948
Image Detail Image Download
img_1951
img_1951
Image Detail Image Download
img_1957
img_1957
Image Detail Image Download
img_1960
img_1960
Image Detail Image Download
img_1964
img_1964
Image Detail Image Download
img_1969
img_1969
Image Detail Image Download
img_1970
img_1970
Image Detail Image Download
img_1973
img_1973
Image Detail Image Download
img_1974
img_1974
Image Detail Image Download
img_1975
img_1975
Image Detail Image Download
img_1982
img_1982
Image Detail Image Download
img_1985
img_1985
Image Detail Image Download
img_1991
img_1991
Image Detail Image Download
img_1995
img_1995
Image Detail Image Download
img_1998
img_1998
Image Detail Image Download
img_2004
img_2004
Image Detail Image Download
img_2029
img_2029
Image Detail Image Download
img_2033
img_2033
Image Detail Image Download
img_2039
img_2039
Image Detail Image Download
img_2041
img_2041
Image Detail Image Download
img_2044
img_2044
Image Detail Image Download
img_2049
img_2049
Image Detail Image Download
img_2051
img_2051
Image Detail Image Download
img_2064
img_2064
Image Detail Image Download
img_2068
img_2068
Image Detail Image Download
img_2091
img_2091
Image Detail Image Download
img_2093
img_2093
Image Detail Image Download
img_2100
img_2100
Image Detail Image Download
img_2103
img_2103
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery