ภาพกิจกรรม - กิจกรรมฟังการบรรยายพิเศษผู้ทรงคุณวุฒิ

กิจกรรมฟังการบรรยายพิเศษผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี อาจารย์สมคิด นันต๊ะ หัวหน้าสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณาจารย์ และนิสิต คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ได้จัด กิจกรรมหัวหน้าสาขาวิชา,อาจารย์ประจำหลักสูตรพบปะนิสิตและกิจกรรมฟังการบรรยายพิเศษผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายพิเศษเรื่อง "แนวคิดใหม่การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย" โดย ดร.กมล ภู่ประเสิรฐ์ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,ที่ปรึกษางานวิชาการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ภายใต้โครงการเสริมหลักสูตรนิสิต คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ณ ห้องอาเซียนศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 0599

img 0648

img 0644

img 0663

img_0596
img_0596
Image Detail Image Download
img_0598
img_0598
Image Detail Image Download
img_0599
img_0599
Image Detail Image Download
img_0602
img_0602
Image Detail Image Download
img_0624
img_0624
Image Detail Image Download
img_0625
img_0625
Image Detail Image Download
img_0639
img_0639
Image Detail Image Download
img_0640
img_0640
Image Detail Image Download
img_0644
img_0644
Image Detail Image Download
img_0648
img_0648
Image Detail Image Download
img_0654
img_0654
Image Detail Image Download
img_0657
img_0657
Image Detail Image Download
img_0659
img_0659
Image Detail Image Download
img_0660
img_0660
Image Detail Image Download
img_0663
img_0663
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery