ภาพกิจกรรม - เสวนาวิชาการเรื่อง "การพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"

เสวนาวิชาการเรื่อง "การพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘  นิสิตคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการเรื่อง "การพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" เพื่อให้นิสิตได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายจากการจัดเสวนาวิชาการ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณสมปราชญ์ พลับแดง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน อาจารย์ ดร.ฌัชชภัทร พานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน และอาจารย์พัสกร พอใจ หัวหน้ากลุ่มงานกฏหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ เป็นวิทยากรร่วมในการเสวนาวิชาการในครั้งนี้ ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน   ที่มาภาพ ร.ต.อานุภาพ โทนสูงเนิน

8

7

2

12

1
1
Image Detail Image Download
2
2
Image Detail Image Download
3
3
Image Detail Image Download
4
4
Image Detail Image Download
5
5
Image Detail Image Download
6
6
Image Detail Image Download
7
7
Image Detail Image Download
8
8
Image Detail Image Download
9
9
Image Detail Image Download
10
10
Image Detail Image Download
11
11
Image Detail Image Download
12
12
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery