ภาพกิจกรรม - โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เจ้าหน้าที่ ศึกษาดูงาน ณ แขวงหลวงพระบาง

โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยสงฆ์นครน่านมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้เดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อทัศนศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประเพณี ในโครงการความร่วมมือ (MOU) ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นน่าน กับแชวงไชยบุรี และแขวงหลวงพระบางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 

img 1458

img 1515

img 1539

img 1560

img 1623

img 1645

img_1458
img_1458
Image Detail Image Download
img_1515
img_1515
Image Detail Image Download
img_1534
img_1534
Image Detail Image Download
img_1539
img_1539
Image Detail Image Download
img_1560
img_1560
Image Detail Image Download
img_1623
img_1623
Image Detail Image Download
img_1645
img_1645
Image Detail Image Download
img_4516
img_4516
Image Detail Image Download
img_4517
img_4517
Image Detail Image Download
img_4525
img_4525
Image Detail Image Download
img_4526
img_4526
Image Detail Image Download
img_4528
img_4528
Image Detail Image Download
img_4530
img_4530
Image Detail Image Download
img_4534
img_4534
Image Detail Image Download
img_4535
img_4535
Image Detail Image Download
img_4541
img_4541
Image Detail Image Download
img_4542
img_4542
Image Detail Image Download
img_4543
img_4543
Image Detail Image Download
img_4544
img_4544
Image Detail Image Download
img_4545
img_4545
Image Detail Image Download
img_4546
img_4546
Image Detail Image Download
img_4547
img_4547
Image Detail Image Download
img_4563
img_4563
Image Detail Image Download
img_4583
img_4583
Image Detail Image Download
img_4584
img_4584
Image Detail Image Download
img_4592
img_4592
Image Detail Image Download
img_4593
img_4593
Image Detail Image Download
img_4602
img_4602
Image Detail Image Download
img_4613
img_4613
Image Detail Image Download
img_4616
img_4616
Image Detail Image Download
img_4617
img_4617
Image Detail Image Download
img_4618
img_4618
Image Detail Image Download
img_4619
img_4619
Image Detail Image Download
img_4620
img_4620
Image Detail Image Download
img_4621
img_4621
Image Detail Image Download
img_4622
img_4622
Image Detail Image Download
img_4623
img_4623
Image Detail Image Download
img_4636
img_4636
Image Detail Image Download
img_4639
img_4639
Image Detail Image Download
img_4641
img_4641
Image Detail Image Download
img_4642
img_4642
Image Detail Image Download
img_4644
img_4644
Image Detail Image Download
img_4646
img_4646
Image Detail Image Download
img_4649
img_4649
Image Detail Image Download
img_4653
img_4653
Image Detail Image Download
img_4660
img_4660
Image Detail Image Download
img_4678
img_4678
Image Detail Image Download
img_4715
img_4715
Image Detail Image Download
img_4737
img_4737
Image Detail Image Download
img_4740
img_4740
Image Detail Image Download
img_4814
img_4814
Image Detail Image Download
img_4821
img_4821
Image Detail Image Download
img_4842
img_4842
Image Detail Image Download
img_4847
img_4847
Image Detail Image Download
img_4857
img_4857
Image Detail Image Download
img_4871
img_4871
Image Detail Image Download
img_4872
img_4872
Image Detail Image Download
img_4919
img_4919
Image Detail Image Download
img_4922
img_4922
Image Detail Image Download
img_4923
img_4923
Image Detail Image Download
img_4924
img_4924
Image Detail Image Download
img_4925
img_4925
Image Detail Image Download
img_4944
img_4944
Image Detail Image Download
img_4958
img_4958
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery