ภาพกิจกรรม - การสอบวัดผลข้อสอบกลาง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗

การสอบวัดผลข้อสอบกลาง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้จัดการสอบวัดผลข้อสอบกลาง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ ของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกีิยรติฯ

img 0889

img 0893

img 0904

img 0909

img_0888
img_0888
Image Detail Image Download
img_0889
img_0889
Image Detail Image Download
img_0893
img_0893
Image Detail Image Download
img_0896
img_0896
Image Detail Image Download
img_0900
img_0900
Image Detail Image Download
img_0902
img_0902
Image Detail Image Download
img_0904
img_0904
Image Detail Image Download
img_0909
img_0909
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery