ภาพกิจกรรม - พิธีเปิด โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

พิธีเปิด โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 

 

       เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗  เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เจ้าอาวาส วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ได้เป็นองค์ประธานในพิธีเปิด โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕  โดยมี พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันน้อมถวายการต้อนรับ และปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนใน พิธีเปิด โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ และ นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ข้าราชการ ทหาร และพุทธศาสนิกชนชาวน่าน ได้เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการหมู่บ้านศีล ๕ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติให้เกิดความสงบสันติสุข มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" และตามนโยบายของ คสช. ในการนี้มี “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ๑๖๔ หมู่บ้าน ,“สถานศึกษารักษาศีล ๕” ๑๓๗ สถานศึกษา และ “หน่วยงานรักษาศีล ๕” ๔ หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น ๓๐๕ แห่ง และมีการคณะสงฆ์จังหวัดน่าน ได้จัดพิธีสืบชะตาหลวง และ พิธีนพเคราะห์ (แบบพื้นเมืองน่าน) ถวายแด่  เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ในมงคลสมัยที่เจริญชนมมายุ ครบ ๘๙ ปี ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง และเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เดินทางไปยังพุทธสถานลานปฏิบัติธรรมบ้านเมตตาธรรม อำเภอท่าวังผาในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เพื่อ ประทานพระบรมสารีริกธาตุ แด่ประธานอำนวยการพุทธสถานลานปฏิบัติธรรมบ้านเมตตาธรรม และปลูกต้นไม้  ๑  ต้น

 img 8011

img 8151

img 8286

img 8375

img 8430

img 8574

 

img_7929
img_7929
Image Detail Image Download
img_7935
img_7935
Image Detail Image Download
img_7942
img_7942
Image Detail Image Download
img_7953
img_7953
Image Detail Image Download
img_7967
img_7967
Image Detail Image Download
img_7968
img_7968
Image Detail Image Download
img_7981
img_7981
Image Detail Image Download
img_8007
img_8007
Image Detail Image Download
img_8011
img_8011
Image Detail Image Download
img_8024
img_8024
Image Detail Image Download
img_8066
img_8066
Image Detail Image Download
img_8078
img_8078
Image Detail Image Download
img_8104
img_8104
Image Detail Image Download
img_8125
img_8125
Image Detail Image Download
img_8132
img_8132
Image Detail Image Download
img_8133
img_8133
Image Detail Image Download
img_8142
img_8142
Image Detail Image Download
img_8144
img_8144
Image Detail Image Download
img_8151
img_8151
Image Detail Image Download
img_8156
img_8156
Image Detail Image Download
img_8157
img_8157
Image Detail Image Download
img_8177
img_8177
Image Detail Image Download
img_8192
img_8192
Image Detail Image Download
img_8195
img_8195
Image Detail Image Download
img_8198
img_8198
Image Detail Image Download
img_8214
img_8214
Image Detail Image Download
img_8219
img_8219
Image Detail Image Download
img_8224
img_8224
Image Detail Image Download
img_8226
img_8226
Image Detail Image Download
img_8230
img_8230
Image Detail Image Download
img_8241
img_8241
Image Detail Image Download
img_8243
img_8243
Image Detail Image Download
img_8244
img_8244
Image Detail Image Download
img_8258
img_8258
Image Detail Image Download
img_8261
img_8261
Image Detail Image Download
img_8267
img_8267
Image Detail Image Download
img_8279
img_8279
Image Detail Image Download
img_8282
img_8282
Image Detail Image Download
img_8286
img_8286
Image Detail Image Download
img_8291
img_8291
Image Detail Image Download
img_8294
img_8294
Image Detail Image Download
img_8297
img_8297
Image Detail Image Download
img_8300
img_8300
Image Detail Image Download
img_8307
img_8307
Image Detail Image Download
img_8311
img_8311
Image Detail Image Download
img_8313
img_8313
Image Detail Image Download
img_8314
img_8314
Image Detail Image Download
img_8315
img_8315
Image Detail Image Download
img_8316
img_8316
Image Detail Image Download
img_8317
img_8317
Image Detail Image Download
img_8318
img_8318
Image Detail Image Download
img_8321
img_8321
Image Detail Image Download
img_8324
img_8324
Image Detail Image Download
img_8333
img_8333
Image Detail Image Download
img_8344
img_8344
Image Detail Image Download
img_8346
img_8346
Image Detail Image Download
img_8347
img_8347
Image Detail Image Download
img_8348
img_8348
Image Detail Image Download
img_8349
img_8349
Image Detail Image Download
img_8350
img_8350
Image Detail Image Download
img_8356
img_8356
Image Detail Image Download
img_8357
img_8357
Image Detail Image Download
img_8358
img_8358
Image Detail Image Download
img_8359
img_8359
Image Detail Image Download
img_8360
img_8360
Image Detail Image Download
img_8361
img_8361
Image Detail Image Download
img_8368
img_8368
Image Detail Image Download
img_8373
img_8373
Image Detail Image Download
img_8375
img_8375
Image Detail Image Download
img_8385
img_8385
Image Detail Image Download
img_8397
img_8397
Image Detail Image Download
img_8426
img_8426
Image Detail Image Download
img_8430
img_8430
Image Detail Image Download
img_8435
img_8435
Image Detail Image Download
img_8442
img_8442
Image Detail Image Download
img_8458
img_8458
Image Detail Image Download
img_8462
img_8462
Image Detail Image Download
img_8467
img_8467
Image Detail Image Download
img_8495
img_8495
Image Detail Image Download
img_8501
img_8501
Image Detail Image Download
img_8536
img_8536
Image Detail Image Download
img_8541
img_8541
Image Detail Image Download
img_8543
img_8543
Image Detail Image Download
img_8544
img_8544
Image Detail Image Download
img_8547
img_8547
Image Detail Image Download
img_8548
img_8548
Image Detail Image Download
img_8552
img_8552
Image Detail Image Download
img_8555
img_8555
Image Detail Image Download
img_8572
img_8572
Image Detail Image Download
img_8574
img_8574
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery