ภาพกิจกรรม - งานวันคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน

งานวันคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๖.๐๐ น. พระเดชพระคุณ พระราชวรเมธี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร. ได้เป็นประธาน งานวันคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ประจำปี ๒๕๕๗ โดย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพุทธศาสนิกชนชาวน่าน   ได้มีการร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙๙ รูป เพื่อถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชทานชื่อวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญ พระชนมายุ ๕๖ พรรษา พร้อมทั้งมี กิจกรรม เสวนาวิชาการเรื่อง "พุทธบูรณาการเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และความเหลื่อมล้ำในสังคม" โดย พระครูโสภณปริยัติสุธี,ผศ.ดร. อาจารย์ประจำ มจร. วิทยาเขพะเยา และ ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มจร. พระเดชพระคุณ พระราชวรเมธี,ดร. เจิมเปิดป้ายศูนย์อาเซียนศึกษา,ป้ายศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ,ป้ายศูนย์ประสานงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดน่าน, ป้ายสำนักงานกองทุนส่งเสริมการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ พร้อมกับ พิธีถวายคัมภีร์ธรรมใบลานล้านนาน่าน สมัยเจ้าอนันตวรฤทธิ์เดช อดีตเจ้าผู้ครองนครน่านองค์ ๖๒ (ฉบับแปลภาษาไทย) แก่พระเถราจารย์ผู้ร่วมแปลคัมภีร์ และยังมีการมอบของที่ระลึกแก่ผู้มีคุณูปการแก่วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 7442

img 7141

img 7005

img 7491

img 7505

img 7522

img_6890
img_6890
Image Detail Image Download
img_6895
img_6895
Image Detail Image Download
img_6902
img_6902
Image Detail Image Download
img_6905
img_6905
Image Detail Image Download
img_6911
img_6911
Image Detail Image Download
img_6912
img_6912
Image Detail Image Download
img_6920
img_6920
Image Detail Image Download
img_6923
img_6923
Image Detail Image Download
img_6925
img_6925
Image Detail Image Download
img_6927
img_6927
Image Detail Image Download
img_6929
img_6929
Image Detail Image Download
img_6930
img_6930
Image Detail Image Download
img_6931
img_6931
Image Detail Image Download
img_6936
img_6936
Image Detail Image Download
img_6937
img_6937
Image Detail Image Download
img_6939
img_6939
Image Detail Image Download
img_6946
img_6946
Image Detail Image Download
img_6953
img_6953
Image Detail Image Download
img_6954
img_6954
Image Detail Image Download
img_6956
img_6956
Image Detail Image Download
img_6957
img_6957
Image Detail Image Download
img_6959
img_6959
Image Detail Image Download
img_6960
img_6960
Image Detail Image Download
img_6961
img_6961
Image Detail Image Download
img_6968
img_6968
Image Detail Image Download
img_6969
img_6969
Image Detail Image Download
img_6970
img_6970
Image Detail Image Download
img_6977
img_6977
Image Detail Image Download
img_6982
img_6982
Image Detail Image Download
img_6989
img_6989
Image Detail Image Download
img_6990
img_6990
Image Detail Image Download
img_6992
img_6992
Image Detail Image Download
img_6993
img_6993
Image Detail Image Download
img_6994
img_6994
Image Detail Image Download
img_6995
img_6995
Image Detail Image Download
img_6996
img_6996
Image Detail Image Download
img_7005
img_7005
Image Detail Image Download
img_7011
img_7011
Image Detail Image Download
img_7015
img_7015
Image Detail Image Download
img_7032
img_7032
Image Detail Image Download
img_7040
img_7040
Image Detail Image Download
img_7044
img_7044
Image Detail Image Download
img_7054
img_7054
Image Detail Image Download
img_7056
img_7056
Image Detail Image Download
img_7058
img_7058
Image Detail Image Download
img_7061
img_7061
Image Detail Image Download
img_7063
img_7063
Image Detail Image Download
img_7066
img_7066
Image Detail Image Download
img_7068
img_7068
Image Detail Image Download
img_7070
img_7070
Image Detail Image Download
img_7072
img_7072
Image Detail Image Download
img_7074
img_7074
Image Detail Image Download
img_7087
img_7087
Image Detail Image Download
img_7100
img_7100
Image Detail Image Download
img_7109
img_7109
Image Detail Image Download
img_7111
img_7111
Image Detail Image Download
img_7113
img_7113
Image Detail Image Download
img_7114
img_7114
Image Detail Image Download
img_7116
img_7116
Image Detail Image Download
img_7119
img_7119
Image Detail Image Download
img_7120
img_7120
Image Detail Image Download
img_7125
img_7125
Image Detail Image Download
img_7127
img_7127
Image Detail Image Download
img_7128
img_7128
Image Detail Image Download
img_7130
img_7130
Image Detail Image Download
img_7132
img_7132
Image Detail Image Download
img_7133
img_7133
Image Detail Image Download
img_7137
img_7137
Image Detail Image Download
img_7138
img_7138
Image Detail Image Download
img_7141
img_7141
Image Detail Image Download
img_7144
img_7144
Image Detail Image Download
img_7160
img_7160
Image Detail Image Download
img_7164
img_7164
Image Detail Image Download
img_7197
img_7197
Image Detail Image Download
img_7203
img_7203
Image Detail Image Download
img_7204
img_7204
Image Detail Image Download
img_7211
img_7211
Image Detail Image Download
img_7213
img_7213
Image Detail Image Download
img_7225
img_7225
Image Detail Image Download
img_7228
img_7228
Image Detail Image Download
img_7233
img_7233
Image Detail Image Download
img_7236
img_7236
Image Detail Image Download
img_7238
img_7238
Image Detail Image Download
img_7240
img_7240
Image Detail Image Download
img_7241
img_7241
Image Detail Image Download
img_7245
img_7245
Image Detail Image Download
img_7247
img_7247
Image Detail Image Download
img_7249
img_7249
Image Detail Image Download
img_7251
img_7251
Image Detail Image Download
img_7254
img_7254
Image Detail Image Download
img_7258
img_7258
Image Detail Image Download
img_7259
img_7259
Image Detail Image Download
img_7262
img_7262
Image Detail Image Download
img_7263
img_7263
Image Detail Image Download
img_7264
img_7264
Image Detail Image Download
img_7269
img_7269
Image Detail Image Download
img_7289
img_7289
Image Detail Image Download
img_7298
img_7298
Image Detail Image Download
img_7306
img_7306
Image Detail Image Download
img_7311
img_7311
Image Detail Image Download
img_7329
img_7329
Image Detail Image Download
img_7333
img_7333
Image Detail Image Download
img_7339
img_7339
Image Detail Image Download
img_7353
img_7353
Image Detail Image Download
img_7356
img_7356
Image Detail Image Download
img_7358
img_7358
Image Detail Image Download
img_7426
img_7426
Image Detail Image Download
img_7434
img_7434
Image Detail Image Download
img_7437
img_7437
Image Detail Image Download
img_7442
img_7442
Image Detail Image Download
img_7451
img_7451
Image Detail Image Download
img_7454
img_7454
Image Detail Image Download
img_7461
img_7461
Image Detail Image Download
img_7464
img_7464
Image Detail Image Download
img_7479
img_7479
Image Detail Image Download
img_7484
img_7484
Image Detail Image Download
img_7485
img_7485
Image Detail Image Download
img_7491
img_7491
Image Detail Image Download
img_7500
img_7500
Image Detail Image Download
img_7505
img_7505
Image Detail Image Download
img_7515
img_7515
Image Detail Image Download
img_7522
img_7522
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery