ภาพกิจกรรม - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การพัฒนาคุณภาพการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 

          เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี คณาจารย์ประจำและคณาจารย์พิเศษ ได้เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดย รองศาสตราจารย์  ดร. ปาริชาติ  บัวเจริญ เพื่อ ปฏิบัติการปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. ๓) และการายงานผลการ ดำเนินการของรายวิชา (มคอ.๕)ปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. ๔)  และการรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. ๖) และ ปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ. ๗) ณ ห้องประชุม C๓๐๑  อาคารหอสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตแพร่

img 5586

img 5587

 img 5601

img 5614

img_5558
img_5558
Image Detail Image Download
img_5561
img_5561
Image Detail Image Download
img_5565
img_5565
Image Detail Image Download
img_5567
img_5567
Image Detail Image Download
img_5571
img_5571
Image Detail Image Download
img_5572
img_5572
Image Detail Image Download
img_5573
img_5573
Image Detail Image Download
img_5574
img_5574
Image Detail Image Download
img_5577
img_5577
Image Detail Image Download
img_5583
img_5583
Image Detail Image Download
img_5585
img_5585
Image Detail Image Download
img_5586
img_5586
Image Detail Image Download
img_5587
img_5587
Image Detail Image Download
img_5598
img_5598
Image Detail Image Download
img_5601
img_5601
Image Detail Image Download
img_5610
img_5610
Image Detail Image Download
img_5612
img_5612
Image Detail Image Download
img_5614
img_5614
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery