ภาพกิจกรรม - กิจกรรมทบทวน และปรับแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ระยะที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)

กิจกรรมทบทวน และปรับแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ระยะที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  พร้อมกับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทบทวน และปรับแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ระยะที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) โดย วิทยากรผูทรงคุณวุฒิ พระครูโกวิทอรรถวาที,ดร ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร วิทยาเขตแพร่ เพื่อบรรยายถึงแนวทาง และวิธีการดำเนินการ และแบ่งกลุ่มเพื่อนดำเนินการทบทวน และปรับแผนการดำเนินการ กลุมยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน กลุมยุทธศาสตร์ที่ 2 สงเสริมการวิจัย และพัฒนาองค์วามรูเพื่อเพิ่มศักยภาพ การวิจัยทางพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ กลุมยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาแกชุมชนและสังคมระดับชาติและนานาชาติ กลุมยุทธศาสตร์ที่ 4 การทะนุบํารุงพระพุทธศาสนา และศิลปวัฒนธรม กลุมยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ณ ห้องเรียนรวมวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ  

img 4993

img 5011

img 5014

img 5168

img_4987
img_4987
Image Detail Image Download
img_4988
img_4988
Image Detail Image Download
img_4991
img_4991
Image Detail Image Download
img_4993
img_4993
Image Detail Image Download
img_4999
img_4999
Image Detail Image Download
img_5001
img_5001
Image Detail Image Download
img_5002
img_5002
Image Detail Image Download
img_5005
img_5005
Image Detail Image Download
img_5011
img_5011
Image Detail Image Download
img_5014
img_5014
Image Detail Image Download
img_5016
img_5016
Image Detail Image Download
img_5018
img_5018
Image Detail Image Download
img_5021
img_5021
Image Detail Image Download
img_5023
img_5023
Image Detail Image Download
img_5025
img_5025
Image Detail Image Download
img_5038
img_5038
Image Detail Image Download
img_5042
img_5042
Image Detail Image Download
img_5048
img_5048
Image Detail Image Download
img_5051
img_5051
Image Detail Image Download
img_5054
img_5054
Image Detail Image Download
img_5066
img_5066
Image Detail Image Download
img_5067
img_5067
Image Detail Image Download
img_5077
img_5077
Image Detail Image Download
img_5078
img_5078
Image Detail Image Download
img_5081
img_5081
Image Detail Image Download
img_5089
img_5089
Image Detail Image Download
img_5093
img_5093
Image Detail Image Download
img_5098
img_5098
Image Detail Image Download
img_5100
img_5100
Image Detail Image Download
img_5104
img_5104
Image Detail Image Download
img_5106
img_5106
Image Detail Image Download
img_5114
img_5114
Image Detail Image Download
img_5118
img_5118
Image Detail Image Download
img_5120
img_5120
Image Detail Image Download
img_5131
img_5131
Image Detail Image Download
img_5143
img_5143
Image Detail Image Download
img_5148
img_5148
Image Detail Image Download
img_5152
img_5152
Image Detail Image Download
img_5158
img_5158
Image Detail Image Download
img_5164
img_5164
Image Detail Image Download
img_5168
img_5168
Image Detail Image Download
img_5174
img_5174
Image Detail Image Download
img_5177
img_5177
Image Detail Image Download
img_5180
img_5180
Image Detail Image Download
img_5182
img_5182
Image Detail Image Download
img_5185
img_5185
Image Detail Image Download
img_5190
img_5190
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery