ภาพกิจกรรม - กิจกรรมอบรม “การพัฒนาการวัดผลและประเมินผลการศึกษาระดับอุดมศึกษา”

กิจกรรมอบรม การพัฒนาการวัดผลและประเมินผลการศึกษาระดับอุดมศึกษา

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมอบรม การพัฒนาการวัดผลและประเมินผลการศึกษาระดับอุดมศึกษา” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยมีท่าน ดร.ชวลิต โพธิ์นคร ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาเครื่องมือวัดผล และ รศ.ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ได้อบรมเรื่อง เทคนิคการออกแบบจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เทคนิคการบริหารและการจัดการคลังข้อสอบ และเทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการระดับอุดมศึกษา ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 8650

img 8688

img 8694

img 8780

img_8645
img_8645
Image Detail Image Download
img_8646
img_8646
Image Detail Image Download
img_8647
img_8647
Image Detail Image Download
img_8648
img_8648
Image Detail Image Download
img_8649
img_8649
Image Detail Image Download
img_8650
img_8650
Image Detail Image Download
img_8653
img_8653
Image Detail Image Download
img_8654
img_8654
Image Detail Image Download
img_8658
img_8658
Image Detail Image Download
img_8659
img_8659
Image Detail Image Download
img_8661
img_8661
Image Detail Image Download
img_8663
img_8663
Image Detail Image Download
img_8665
img_8665
Image Detail Image Download
img_8666
img_8666
Image Detail Image Download
img_8668
img_8668
Image Detail Image Download
img_8669
img_8669
Image Detail Image Download
img_8671
img_8671
Image Detail Image Download
img_8672
img_8672
Image Detail Image Download
img_8684
img_8684
Image Detail Image Download
img_8688
img_8688
Image Detail Image Download
img_8692
img_8692
Image Detail Image Download
img_8694
img_8694
Image Detail Image Download
img_8695
img_8695
Image Detail Image Download
img_8696
img_8696
Image Detail Image Download
img_8697
img_8697
Image Detail Image Download
img_8698
img_8698
Image Detail Image Download
img_8702
img_8702
Image Detail Image Download
img_8704
img_8704
Image Detail Image Download
img_8706
img_8706
Image Detail Image Download
img_8710
img_8710
Image Detail Image Download
img_8712
img_8712
Image Detail Image Download
img_8716
img_8716
Image Detail Image Download
img_8717
img_8717
Image Detail Image Download
img_8720
img_8720
Image Detail Image Download
img_8722
img_8722
Image Detail Image Download
img_8723
img_8723
Image Detail Image Download
img_8726
img_8726
Image Detail Image Download
img_8727
img_8727
Image Detail Image Download
img_8729
img_8729
Image Detail Image Download
img_8732
img_8732
Image Detail Image Download
img_8734
img_8734
Image Detail Image Download
img_8736
img_8736
Image Detail Image Download
img_8738
img_8738
Image Detail Image Download
img_8740
img_8740
Image Detail Image Download
img_8742
img_8742
Image Detail Image Download
img_8743
img_8743
Image Detail Image Download
img_8746
img_8746
Image Detail Image Download
img_8747
img_8747
Image Detail Image Download
img_8749
img_8749
Image Detail Image Download
img_8752
img_8752
Image Detail Image Download
img_8754
img_8754
Image Detail Image Download
img_8756
img_8756
Image Detail Image Download
img_8757
img_8757
Image Detail Image Download
img_8760
img_8760
Image Detail Image Download
img_8762
img_8762
Image Detail Image Download
img_8764
img_8764
Image Detail Image Download
img_8765
img_8765
Image Detail Image Download
img_8768
img_8768
Image Detail Image Download
img_8769
img_8769
Image Detail Image Download
img_8774
img_8774
Image Detail Image Download
img_8777
img_8777
Image Detail Image Download
img_8780
img_8780
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery