ภาพกิจกรรม - การสอบภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๗ และการสอบคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

การสอบภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๗ และการสอบคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้จัดการสอบภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๗ ของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ และการสอบคัดเลือกนิสิต เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยมีผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิต ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ จำนวน ๒๐๑ รูป/คน ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกีิยรติฯ

img 8087

img 8034

img 8040

img 8118

img_8034
img_8034
Image Detail Image Download
img_8040
img_8040
Image Detail Image Download
img_8043
img_8043
Image Detail Image Download
img_8044
img_8044
Image Detail Image Download
img_8047
img_8047
Image Detail Image Download
img_8049
img_8049
Image Detail Image Download
img_8053
img_8053
Image Detail Image Download
img_8056
img_8056
Image Detail Image Download
img_8058
img_8058
Image Detail Image Download
img_8061
img_8061
Image Detail Image Download
img_8063
img_8063
Image Detail Image Download
img_8065
img_8065
Image Detail Image Download
img_8066
img_8066
Image Detail Image Download
img_8070
img_8070
Image Detail Image Download
img_8073
img_8073
Image Detail Image Download
img_8075
img_8075
Image Detail Image Download
img_8078
img_8078
Image Detail Image Download
img_8083
img_8083
Image Detail Image Download
img_8087
img_8087
Image Detail Image Download
img_8089
img_8089
Image Detail Image Download
img_8094
img_8094
Image Detail Image Download
img_8097
img_8097
Image Detail Image Download
img_8100
img_8100
Image Detail Image Download
img_8101
img_8101
Image Detail Image Download
img_8102
img_8102
Image Detail Image Download
img_8103
img_8103
Image Detail Image Download
img_8104
img_8104
Image Detail Image Download
img_8105
img_8105
Image Detail Image Download
img_8106
img_8106
Image Detail Image Download
img_8109
img_8109
Image Detail Image Download
img_8111
img_8111
Image Detail Image Download
img_8114
img_8114
Image Detail Image Download
img_8117
img_8117
Image Detail Image Download
img_8118
img_8118
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery