ภาพกิจกรรม - ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

 ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

           เมื่อวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ แลคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่องขออนุมัติโครงการเปิดหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่น ๕๙ และการดำเนินงานก่อสร้างอาคารเีรียนรวมวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ  ณ ห้องประชุมฝ่ายจัดการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 5443

img 5466

img 5469

img 5507

img_5443
img_5443
Image Detail Image Download
img_5466
img_5466
Image Detail Image Download
img_5469
img_5469
Image Detail Image Download
img_5471
img_5471
Image Detail Image Download
img_5472
img_5472
Image Detail Image Download
img_5474
img_5474
Image Detail Image Download
img_5477
img_5477
Image Detail Image Download
img_5481
img_5481
Image Detail Image Download
img_5483
img_5483
Image Detail Image Download
img_5485
img_5485
Image Detail Image Download
img_5486
img_5486
Image Detail Image Download
img_5489
img_5489
Image Detail Image Download
img_5492
img_5492
Image Detail Image Download
img_5496
img_5496
Image Detail Image Download
img_5497
img_5497
Image Detail Image Download
img_5499
img_5499
Image Detail Image Download
img_5502
img_5502
Image Detail Image Download
img_5507
img_5507
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery