ภาพกิจกรรม - โครงการวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ประจำปี ๒๕๕๖ (นิสิตคฤหัสถ์)

โครงการวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ประจำปี ๒๕๕๖ (นิสิตคฤหัสถ์)

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

          เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต (คฤหัสถ์) วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ได้จัดโครงการวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน และ ณ ธรรมสถานบ้านเมตตาธรรม อำเภอท่าวังผา จังหวดน่าน พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรมวิชาการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ ในหัวข้อเรื่อง “การจัดการความรู้ Knowledge Management และการสร้างความสามัคคีเพื่อพัฒนาองค์กร” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิต โดย อาจารย์ สันติ ฤกษ์จำนง กรรมการผู้จัดการ บริษัท วี.อาร์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด 

img 4519

img 4600

img 4662

img 4771

img 4856

img_4433
img_4433
Image Detail Image Download
img_4464
img_4464
Image Detail Image Download
img_4468
img_4468
Image Detail Image Download
img_4471
img_4471
Image Detail Image Download
img_4472
img_4472
Image Detail Image Download
img_4474
img_4474
Image Detail Image Download
img_4475
img_4475
Image Detail Image Download
img_4478
img_4478
Image Detail Image Download
img_4485
img_4485
Image Detail Image Download
img_4497
img_4497
Image Detail Image Download
img_4498
img_4498
Image Detail Image Download
img_4503
img_4503
Image Detail Image Download
img_4508
img_4508
Image Detail Image Download
img_4517
img_4517
Image Detail Image Download
img_4518
img_4518
Image Detail Image Download
img_4519
img_4519
Image Detail Image Download
img_4521
img_4521
Image Detail Image Download
img_4546
img_4546
Image Detail Image Download
img_4600
img_4600
Image Detail Image Download
img_4603
img_4603
Image Detail Image Download
img_4613
img_4613
Image Detail Image Download
img_4615
img_4615
Image Detail Image Download
img_4616
img_4616
Image Detail Image Download
img_4621
img_4621
Image Detail Image Download
img_4626
img_4626
Image Detail Image Download
img_4641
img_4641
Image Detail Image Download
img_4642
img_4642
Image Detail Image Download
img_4645
img_4645
Image Detail Image Download
img_4653
img_4653
Image Detail Image Download
img_4654
img_4654
Image Detail Image Download
img_4655
img_4655
Image Detail Image Download
img_4656
img_4656
Image Detail Image Download
img_4658
img_4658
Image Detail Image Download
img_4659
img_4659
Image Detail Image Download
img_4661
img_4661
Image Detail Image Download
img_4662
img_4662
Image Detail Image Download
img_4663
img_4663
Image Detail Image Download
img_4664
img_4664
Image Detail Image Download
img_4665
img_4665
Image Detail Image Download
img_4666
img_4666
Image Detail Image Download
img_4667
img_4667
Image Detail Image Download
img_4668
img_4668
Image Detail Image Download
img_4669
img_4669
Image Detail Image Download
img_4670
img_4670
Image Detail Image Download
img_4671
img_4671
Image Detail Image Download
img_4680
img_4680
Image Detail Image Download
img_4684
img_4684
Image Detail Image Download
img_4686
img_4686
Image Detail Image Download
img_4688
img_4688
Image Detail Image Download
img_4689
img_4689
Image Detail Image Download
img_4704
img_4704
Image Detail Image Download
img_4706
img_4706
Image Detail Image Download
img_4710
img_4710
Image Detail Image Download
img_4713
img_4713
Image Detail Image Download
img_4727
img_4727
Image Detail Image Download
img_4735
img_4735
Image Detail Image Download
img_4741
img_4741
Image Detail Image Download
img_4748
img_4748
Image Detail Image Download
img_4749
img_4749
Image Detail Image Download
img_4757
img_4757
Image Detail Image Download
img_4758
img_4758
Image Detail Image Download
img_4761
img_4761
Image Detail Image Download
img_4762
img_4762
Image Detail Image Download
img_4763
img_4763
Image Detail Image Download
img_4770
img_4770
Image Detail Image Download
img_4771
img_4771
Image Detail Image Download
img_4772
img_4772
Image Detail Image Download
img_4774
img_4774
Image Detail Image Download
img_4776
img_4776
Image Detail Image Download
img_4785
img_4785
Image Detail Image Download
img_4787
img_4787
Image Detail Image Download
img_4789
img_4789
Image Detail Image Download
img_4791
img_4791
Image Detail Image Download
img_4794
img_4794
Image Detail Image Download
img_4798
img_4798
Image Detail Image Download
img_4801
img_4801
Image Detail Image Download
img_4804
img_4804
Image Detail Image Download
img_4805
img_4805
Image Detail Image Download
img_4808
img_4808
Image Detail Image Download
img_4817
img_4817
Image Detail Image Download
img_4822
img_4822
Image Detail Image Download
img_4824
img_4824
Image Detail Image Download
img_4828
img_4828
Image Detail Image Download
img_4832
img_4832
Image Detail Image Download
img_4837
img_4837
Image Detail Image Download
img_4838
img_4838
Image Detail Image Download
img_4839
img_4839
Image Detail Image Download
img_4840
img_4840
Image Detail Image Download
img_4841
img_4841
Image Detail Image Download
img_4852
img_4852
Image Detail Image Download
img_4856
img_4856
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery