ภาพกิจกรรม - กิจกรรมอบรมพิธีกรแกนนำค่ายคุณธรรมจริยธรรม

กิจกรรมอบรมพิธีกรแกนนำค่ายคุณธรรมจริยธรรม

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่  ๑๔ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ได้จัดกิจกรรม “อบรมวิทยากร พิธีกร แกนนำค่ายคุณธรรม จริยธรรม” เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ณ ห้องเรียนรวม วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน สืบเนื่องจากปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัฒน์ เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาความเหลี่อมล้ำทางสังคมและครอบครัว เป็นต้น ทางวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมวิทยากร พิธีกร แกนนำค่ายคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร จังหวัดน่าน

ทางส่วนงานฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ โดยนายเชษฐ์  นิมมาทพัฒน์       รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรม “อบรมวิทยากร พิธีกร แกนนำค่ายคุณธรรม จริยธรรม” เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัย พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพของวิทยากร พิธีกร แกนนำ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ด้านฝึกอบรมให้สูงยิ่งขึ้น และผลิตวิทยากร พิธีกรที่มีประสิทธิภาพต่อไป โดยได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการอบรมวิทยากร พิธีกร ๓ ท่าน คือ พระมหานภดล  ธมฺมานนฺโท, พระสฤษดิ์  อานนฺโท, พระสุวิทย์  วรปญฺโย  พระวิทยากร ฝ่ายบริการฝึกอบรม ส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

 

กิตติกา  ดีคำ/ข่าว

img 0053

img 0112

img 0116

img 0522

 

img_0042
img_0042
Image Detail Image Download
img_0047
img_0047
Image Detail Image Download
img_0053
img_0053
Image Detail Image Download
img_0056
img_0056
Image Detail Image Download
img_0057
img_0057
Image Detail Image Download
img_0060
img_0060
Image Detail Image Download
img_0084
img_0084
Image Detail Image Download
img_0085
img_0085
Image Detail Image Download
img_0086
img_0086
Image Detail Image Download
img_0087
img_0087
Image Detail Image Download
img_0093
img_0093
Image Detail Image Download
img_0094
img_0094
Image Detail Image Download
img_0095
img_0095
Image Detail Image Download
img_0096
img_0096
Image Detail Image Download
img_0100
img_0100
Image Detail Image Download
img_0102
img_0102
Image Detail Image Download
img_0103
img_0103
Image Detail Image Download
img_0104
img_0104
Image Detail Image Download
img_0108
img_0108
Image Detail Image Download
img_0112
img_0112
Image Detail Image Download
img_0116
img_0116
Image Detail Image Download
img_0118
img_0118
Image Detail Image Download
img_0446
img_0446
Image Detail Image Download
img_0455
img_0455
Image Detail Image Download
img_0457
img_0457
Image Detail Image Download
img_0458
img_0458
Image Detail Image Download
img_0477
img_0477
Image Detail Image Download
img_0480
img_0480
Image Detail Image Download
img_0486
img_0486
Image Detail Image Download
img_0490
img_0490
Image Detail Image Download
img_0492
img_0492
Image Detail Image Download
img_0498
img_0498
Image Detail Image Download
img_0501
img_0501
Image Detail Image Download
img_0502
img_0502
Image Detail Image Download
img_0506
img_0506
Image Detail Image Download
img_0507
img_0507
Image Detail Image Download
img_0510
img_0510
Image Detail Image Download
img_0511
img_0511
Image Detail Image Download
img_0512
img_0512
Image Detail Image Download
img_0522
img_0522
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery