ภาพกิจกรรม - พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จังหวัดน่าน

 

           เมื่อวันที่  ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๙ น.  พระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร. เจ้าคณะอำเภอภูเพียง          เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง, รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่  ได้ร่วมกันจัดงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖  ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จังหวัดน่าน

วันนี้นับว่าเป็นมหามงคลยิ่งแก่วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง เนื่องด้วยโอกาสที่พระบาทสมเด็จ     พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินและเครื่องกฐินแก่ กรมสรรพากร เป็นผู้อันเชิญมาถวาย ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จังหวัดน่าน

องค์พระธาตุแช่แห้ง มีนามปรากฏในราชวงศ์ปกรณ์ว่า “พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง” เป็นพระธาตุเจ้าที่สถิตคู่บ้านคู่เมืองน่าน ตมโบราณกาลกำหนดให้เป็นพระธาตุประจำปีกระต่าย ซึ่งตรงกับปีพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ

นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้ากระกฐิน ให้กรมสรรพกรนำมาถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยมีรายการดังต่อไปนี้

๑.ถวายบำรุงพระอาราม  จำนวน ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท
๒.ถวายปัจจัยแด่พระภิกษุและสามเณรผู้จำพรรษาในพระอารามนี้  จำนวน  ๗๙,๕๐๐ บาท
๓.ถวายเครื่องไทยธรรม  จำนวน ๖๔,๕๐๐ บาท
๔.ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุและสามเณร  จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
๕.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  จำนวน ๔๑,๙๕๐ บาท
๖.บำรุงการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง  จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท
๗.บำรุงการศึกษาโรงเรียนสตรีศรีน่าน  จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท
๘.บำรุงการศึกษาโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร  จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท
๙.บำรุงการศึกษาโรงเรียนศรีนครน่าน  จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท
๑๐.บำรุงการศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งน้อย  จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท
๑๑.บำรุงการศึกษาโรงเรียนน่านนคร  จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท
๑๒.ได้รับเงินบริจาคเพิ่มเติม  จำนวน ๑๙๘,๒๘๐ บาท

รวมเป็นเงินบริจาคร่วมโดยเสด็จพระราชุกุศลทั้งสิ้น  ๔,๒๖๙,๒๓๐ บาท

ปัจจุบันนี้ทางวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง มีพระภิกษุ จำนวน ๔๐ รูป สามเณร จำนวน ๑๕๐ รูป ทางวัดได้ส่งเสริมด้านการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมบาลี และสามัญศึกษา และมีวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งมีนิสิตสามเณรและคฤหัสถ์ จำนวน ๕๗๘ รูป/คน

          วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนางานหลักที่สำคัญเพื่อสนองตามพระราชดำริฯ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คือการสนับสนุนโครงการสร้างกุฏิที่พักรับรองแก่พระภิกษุสามเณร และการบูรณะพระอุโบสถซึ่งทรุดโทรมตามกาลเวลา

          ทางวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ขอกราบขอบคุณสรรพากรและผู้ที่มาร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๖ ทุกท่าน และขออำนวยพรชัยแก่ทุกท่าน ประกอบด้วยจตุรพิธพรชัย 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดกาลนาน

 

กิตติกา  ดีคำ/ข่าว

img 0190

img 0209

img 0360

img 0378

 

img_0128
img_0128
Image Detail Image Download
img_0130
img_0130
Image Detail Image Download
img_0132
img_0132
Image Detail Image Download
img_0134
img_0134
Image Detail Image Download
img_0135
img_0135
Image Detail Image Download
img_0136
img_0136
Image Detail Image Download
img_0137
img_0137
Image Detail Image Download
img_0140
img_0140
Image Detail Image Download
img_0142
img_0142
Image Detail Image Download
img_0144
img_0144
Image Detail Image Download
img_0145
img_0145
Image Detail Image Download
img_0146
img_0146
Image Detail Image Download
img_0147
img_0147
Image Detail Image Download
img_0148
img_0148
Image Detail Image Download
img_0149
img_0149
Image Detail Image Download
img_0150
img_0150
Image Detail Image Download
img_0151
img_0151
Image Detail Image Download
img_0152
img_0152
Image Detail Image Download
img_0153
img_0153
Image Detail Image Download
img_0154
img_0154
Image Detail Image Download
img_0155
img_0155
Image Detail Image Download
img_0157
img_0157
Image Detail Image Download
img_0158
img_0158
Image Detail Image Download
img_0184
img_0184
Image Detail Image Download
img_0189
img_0189
Image Detail Image Download
img_0190
img_0190
Image Detail Image Download
img_0192
img_0192
Image Detail Image Download
img_0193
img_0193
Image Detail Image Download
img_0194
img_0194
Image Detail Image Download
img_0195
img_0195
Image Detail Image Download
img_0196
img_0196
Image Detail Image Download
img_0197
img_0197
Image Detail Image Download
img_0198
img_0198
Image Detail Image Download
img_0199
img_0199
Image Detail Image Download
img_0200
img_0200
Image Detail Image Download
img_0201
img_0201
Image Detail Image Download
img_0202
img_0202
Image Detail Image Download
img_0203
img_0203
Image Detail Image Download
img_0204
img_0204
Image Detail Image Download
img_0205
img_0205
Image Detail Image Download
img_0206
img_0206
Image Detail Image Download
img_0209
img_0209
Image Detail Image Download
img_0224
img_0224
Image Detail Image Download
img_0226
img_0226
Image Detail Image Download
img_0228
img_0228
Image Detail Image Download
img_0229
img_0229
Image Detail Image Download
img_0230
img_0230
Image Detail Image Download
img_0231
img_0231
Image Detail Image Download
img_0233
img_0233
Image Detail Image Download
img_0235
img_0235
Image Detail Image Download
img_0253
img_0253
Image Detail Image Download
img_0259
img_0259
Image Detail Image Download
img_0265
img_0265
Image Detail Image Download
img_0350
img_0350
Image Detail Image Download
img_0354
img_0354
Image Detail Image Download
img_0357
img_0357
Image Detail Image Download
img_0358
img_0358
Image Detail Image Download
img_0360
img_0360
Image Detail Image Download
img_0362
img_0362
Image Detail Image Download
img_0363
img_0363
Image Detail Image Download
img_0368
img_0368
Image Detail Image Download
img_0369
img_0369
Image Detail Image Download
img_0378
img_0378
Image Detail Image Download
img_0380
img_0380
Image Detail Image Download
img_0390
img_0390
Image Detail Image Download
img_0395
img_0395
Image Detail Image Download
img_0407
img_0407
Image Detail Image Download
img_0410
img_0410
Image Detail Image Download
img_0414
img_0414
Image Detail Image Download
img_0417
img_0417
Image Detail Image Download
img_0419
img_0419
Image Detail Image Download
img_0422
img_0422
Image Detail Image Download
img_0425
img_0425
Image Detail Image Download
img_0431
img_0431
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery