ภาพกิจกรรม - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัยในชั้นเรียน

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัยในชั้นเรียน

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน  ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  โดยมีพระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัยในชั้นเรียน โดยมี รศ.พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์ หัวหน้าฝ่ายวางแผนและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ผศ.จักรแก้ว นามเมือง หัวหน้าสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน /รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตพะเยา ได้มาบรรยาย เรื่อง การบูรณาการวิจัยในชั้นเรียน : การเรียนการสอนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ณ ห้องเรียนรวม วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 1071

img 1091

img 1104

img 1181

img_1071
img_1071
Image Detail Image Download
img_1074
img_1074
Image Detail Image Download
img_1075
img_1075
Image Detail Image Download
img_1076
img_1076
Image Detail Image Download
img_1082
img_1082
Image Detail Image Download
img_1085
img_1085
Image Detail Image Download
img_1091
img_1091
Image Detail Image Download
img_1093
img_1093
Image Detail Image Download
img_1094
img_1094
Image Detail Image Download
img_1095
img_1095
Image Detail Image Download
img_1097
img_1097
Image Detail Image Download
img_1099
img_1099
Image Detail Image Download
img_1100
img_1100
Image Detail Image Download
img_1102
img_1102
Image Detail Image Download
img_1104
img_1104
Image Detail Image Download
img_1105
img_1105
Image Detail Image Download
img_1109
img_1109
Image Detail Image Download
img_1155
img_1155
Image Detail Image Download
img_1156
img_1156
Image Detail Image Download
img_1157
img_1157
Image Detail Image Download
img_1158
img_1158
Image Detail Image Download
img_1163
img_1163
Image Detail Image Download
img_1165
img_1165
Image Detail Image Download
img_1170
img_1170
Image Detail Image Download
img_1171
img_1171
Image Detail Image Download
img_1173
img_1173
Image Detail Image Download
img_1175
img_1175
Image Detail Image Download
img_1177
img_1177
Image Detail Image Download
img_1181
img_1181
Image Detail Image Download
img_1185
img_1185
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery