ภาพกิจกรรม - งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทางพระพุทธศาสนา

งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทางพระพุทธศาสนา

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระวิสุทธิภัทรธาดา,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เป็นประธานในงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทางพระพุทธศาสนา ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ของวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ได้ถวายการต้อนรับ ภายในงานมหกรรมได้มีการประกวดกิจกรรม อาทิเช่น ๑. กิจกรรมการแข่งขันสวดมนต์หมู๋ทํานองสรภัญญะ ๒. การประกวดสื่อการสอนศีลธรรม (VDO เรื่องสั้น) ๓. กิจกรรมแข่งขันการบรรยายธรรม ๔. กิจกรรมการตอบปัญหาธรรมะ ๕. กิจกรรมการประกวดคํากล่าวอาราธนาและคํา ถวายทานในพุทธศาสนพิธี ๖. กิจกรรมแข่งขันการร้องเพลงลูกทุ่งไทยส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 4540 

 

img 4838

img 4738

img 4952

img 4982

 

img_4524
img_4524
Image Detail Image Download
img_4530
img_4530
Image Detail Image Download
img_4535
img_4535
Image Detail Image Download
img_4537
img_4537
Image Detail Image Download
img_4540
img_4540
Image Detail Image Download
img_4542
img_4542
Image Detail Image Download
img_4546
img_4546
Image Detail Image Download
img_4547
img_4547
Image Detail Image Download
img_4548
img_4548
Image Detail Image Download
img_4549
img_4549
Image Detail Image Download
img_4551
img_4551
Image Detail Image Download
img_4553
img_4553
Image Detail Image Download
img_4555
img_4555
Image Detail Image Download
img_4557
img_4557
Image Detail Image Download
img_4559
img_4559
Image Detail Image Download
img_4567
img_4567
Image Detail Image Download
img_4571
img_4571
Image Detail Image Download
img_4575
img_4575
Image Detail Image Download
img_4579
img_4579
Image Detail Image Download
img_4580
img_4580
Image Detail Image Download
img_4582
img_4582
Image Detail Image Download
img_4583
img_4583
Image Detail Image Download
img_4584
img_4584
Image Detail Image Download
img_4585
img_4585
Image Detail Image Download
img_4586
img_4586
Image Detail Image Download
img_4587
img_4587
Image Detail Image Download
img_4588
img_4588
Image Detail Image Download
img_4596
img_4596
Image Detail Image Download
img_4616
img_4616
Image Detail Image Download
img_4619
img_4619
Image Detail Image Download
img_4620
img_4620
Image Detail Image Download
img_4631
img_4631
Image Detail Image Download
img_4632
img_4632
Image Detail Image Download
img_4633
img_4633
Image Detail Image Download
img_4638
img_4638
Image Detail Image Download
img_4641
img_4641
Image Detail Image Download
img_4647
img_4647
Image Detail Image Download
img_4652
img_4652
Image Detail Image Download
img_4654
img_4654
Image Detail Image Download
img_4656
img_4656
Image Detail Image Download
img_4660
img_4660
Image Detail Image Download
img_4665
img_4665
Image Detail Image Download
img_4669
img_4669
Image Detail Image Download
img_4677
img_4677
Image Detail Image Download
img_4686
img_4686
Image Detail Image Download
img_4689
img_4689
Image Detail Image Download
img_4695
img_4695
Image Detail Image Download
img_4707
img_4707
Image Detail Image Download
img_4712
img_4712
Image Detail Image Download
img_4725
img_4725
Image Detail Image Download
img_4728
img_4728
Image Detail Image Download
img_4730
img_4730
Image Detail Image Download
img_4732
img_4732
Image Detail Image Download
img_4736
img_4736
Image Detail Image Download
img_4738
img_4738
Image Detail Image Download
img_4739
img_4739
Image Detail Image Download
img_4744
img_4744
Image Detail Image Download
img_4756
img_4756
Image Detail Image Download
img_4764
img_4764
Image Detail Image Download
img_4767
img_4767
Image Detail Image Download
img_4789
img_4789
Image Detail Image Download
img_4795
img_4795
Image Detail Image Download
img_4796
img_4796
Image Detail Image Download
img_4801
img_4801
Image Detail Image Download
img_4807
img_4807
Image Detail Image Download
img_4838
img_4838
Image Detail Image Download
img_4840
img_4840
Image Detail Image Download
img_4914
img_4914
Image Detail Image Download
img_4923
img_4923
Image Detail Image Download
img_4925
img_4925
Image Detail Image Download
img_4927
img_4927
Image Detail Image Download
img_4931
img_4931
Image Detail Image Download
img_4952
img_4952
Image Detail Image Download
img_4982
img_4982
Image Detail Image Download
img_5001
img_5001
Image Detail Image Download
img_5004
img_5004
Image Detail Image Download
img_5006
img_5006
Image Detail Image Download
img_5008
img_5008
Image Detail Image Download
img_5010
img_5010
Image Detail Image Download
img_5014
img_5014
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery