ภาพกิจกรรม - โครงการติดตามงานส่งเสริมบุคลากร คณาจารย์ ครั้งที่ ๒

โครงการติดตามงานส่งเสริมบุคลากร คณาจารย์ ครั้งที่ ๒

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร. ประธานกรรมการติดตามงานส่งเ้สริมบุคลากร คณาจารย์วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกเมื่อปีการศึกษา ๒๕๔๙ วัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าของบุคลากร และการเตรียมความพร้อมในการสอบเดือนพฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ นี้ จำนวน ๓ รูป/คน คือ

             ๑.พระครูสิริธรรมภาณี  ผู้อำนวยการ วิทยา่ลัยสงฆ์นครน่าน / อาจารย์ประจำ

             ๒.นายเชษฐ์  นิมมาทพัฒน์  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน / อาจารย์ประจำ

            ๓.นางสาวฐิติพร  สะสม  เลขานุการหัวหน้าภาคการวิชาพระพุทธศาสนา / อาจารย์ประจำ

img 9682

img 9695

img 9708

img_9682
img_9682
Image Detail Image Download
img_9683
img_9683
Image Detail Image Download
img_9684
img_9684
Image Detail Image Download
img_9685
img_9685
Image Detail Image Download
img_9686
img_9686
Image Detail Image Download
img_9687
img_9687
Image Detail Image Download
img_9688
img_9688
Image Detail Image Download
img_9689
img_9689
Image Detail Image Download
img_9692
img_9692
Image Detail Image Download
img_9693
img_9693
Image Detail Image Download
img_9694
img_9694
Image Detail Image Download
img_9695
img_9695
Image Detail Image Download
img_9696
img_9696
Image Detail Image Download
img_9697
img_9697
Image Detail Image Download
img_9698
img_9698
Image Detail Image Download
img_9700
img_9700
Image Detail Image Download
img_9701
img_9701
Image Detail Image Download
img_9702
img_9702
Image Detail Image Download
img_9704
img_9704
Image Detail Image Download
img_9705
img_9705
Image Detail Image Download
img_9706
img_9706
Image Detail Image Download
img_9707
img_9707
Image Detail Image Download
img_9708
img_9708
Image Detail Image Download
img_9709
img_9709
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery