ภาพกิจกรรม
คณะจากวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เข้าร่วม “มหาจุฬาไดโนเกมส์” ครั้งที่ ๑๒คณะจากวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เข้าร่วม “มหาจุฬาไดโนเกมส์” ครั้งที่ ๑๒ (76)
กิจกรรมประชุมมอบหมายและนำเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒กิจกรรมประชุมมอบหมายและนำเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (29)
พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ (70)
งานวันบุรพาจารย์วัดพระธาตุแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๖๑งานวันบุรพาจารย์วัดพระธาตุแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๖๑ (93)
ประชุมคณาจารย์เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ประชุมคณาจารย์เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ (19)
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ (26)
ประเพณีถวายทานสลากภัต ประจำปี ๒๕๖๑ประเพณีถวายทานสลากภัต ประจำปี ๒๕๖๑ (43)
กิจกรรมคัดเลือกนักกีฬาตัวแทน (โซนภาคเหนือ) ประจำปี ๒๕๖๑กิจกรรมคัดเลือกนักกีฬาตัวแทน (โซนภาคเหนือ) ประจำปี ๒๕๖๑ (24)
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาต้นแบบวิทยากรพระธรรมทูตสุขภาวะการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาต้นแบบวิทยากรพระธรรมทูตสุขภาวะ (35)
การสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑การสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ (13)
การสอบวัดผลข้อสอบกลาง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑การสอบวัดผลข้อสอบกลาง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ (10)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนต้นแบบโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนต้นแบบ (25)
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ..ในหัวข้อเรื่อง “ประวัติศาสตร์นครน่าน ตามประชุมพงศาวดารฉบับราษฎร์ พื้นเมืองน่าน ฉบับวัดพระเกิด”การประชุมสัมมนาทางวิชาการ..ในหัวข้อเรื่อง “ประวัติศาสตร์นครน่าน ตามประชุมพงศาวดารฉบับราษฎร์ พื้นเมืองน่าน ฉบับวัดพระเกิด” (55)
การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ MCU Nan Congress IIการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ MCU Nan Congress II (107)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - พ.ศ.๒๕๖๔)โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - พ.ศ.๒๕๖๔) (31)
กิจกรรมอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ยุค ไทยแลนด์ 4.0กิจกรรมอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ยุค ไทยแลนด์ 4.0 (64)
กิจกรรมอบรมระบบบริหารจัดการข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ E-TQFกิจกรรมอบรมระบบบริหารจัดการข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ E-TQF (21)
กิจกรรมส่งเสริมการพูด การอ่าน การเขียน ในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑กิจกรรมส่งเสริมการพูด การอ่าน การเขียน ในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ (65)
พิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑พิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ (74)
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (91)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx : Self-Assessment (SA)”โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx : Self-Assessment (SA)” (33)
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๐การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๐ (29)
การดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา การดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" (95)
กิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑กิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (62)
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี ๒๕๖๐การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี ๒๕๖๐ (41)
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ได้ร่วมต้อนรับนายกเหล่ากาชาดน่านคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ได้ร่วมต้อนรับนายกเหล่ากาชาดน่าน (9)
โครงการบูรณาการอาเซียนเพื่อการศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนเรียนโครงการบูรณาการอาเซียนเพื่อการศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนเรียน (32)
โครงการปฐมนิเทศนิสิตประจำปี ๒๕๖๑โครงการปฐมนิเทศนิสิตประจำปี ๒๕๖๑ (54)
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม “ค่ายพุทธบุตร” ประจำปี ๒๕๖๑โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม “ค่ายพุทธบุตร” ประจำปี ๒๕๖๑ (68)
ประชุมคณาจารย์เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ประชุมคณาจารย์เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ (17)
การประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด (เจ้าอาวาส) ประจำปี ๒๕๖๑การประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด (เจ้าอาวาส) ประจำปี ๒๕๖๑ (54)
ประชุมหารือแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรประชุมหารือแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร (48)
กิจกรรมสรุปผลการปฏิบัติงานและทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑กิจกรรมสรุปผลการปฏิบัติงานและทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ (36)
การสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑การสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (36)
ประชุมคณาจารย์ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ประชุมคณาจารย์ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ (20)
ประชุมบุคลากร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ประชุมบุคลากร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ (12)
กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรพุทธเกษตร รุ่นที่ ๑กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรพุทธเกษตร รุ่นที่ ๑ (21)
การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ (13)
พิธีมุทิตาจิตและแสดงความยินดี แก่พุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๓พิธีมุทิตาจิตและแสดงความยินดี แก่พุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๓ (96)
สูมาคารวะขอพร รดน้ำดำหัวคณาจารย์ประจำปี ๒๕๖๑สูมาคารวะขอพร รดน้ำดำหัวคณาจารย์ประจำปี ๒๕๖๑ (20)
ดำหัวผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดำหัวผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (25)
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยวันสงกรานต์ปีใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๖๑กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยวันสงกรานต์ปีใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๖๑ (29)
กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจและบริการสังคม ๒๐๐ ชั่วโมง ประจำปี ๒๕๖๑กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจและบริการสังคม ๒๐๐ ชั่วโมง ประจำปี ๒๕๖๑ (17)
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และปฎิบัติธรรมอธิษฐานจิตตภาวนาพิธีเจริญพระพุทธมนต์และปฎิบัติธรรมอธิษฐานจิตตภาวนา (16)
โครงการบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุ สามเณร ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๑โครงการบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุ สามเณร ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๑ (49)
กิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (50)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx : Self-Assessment (SA)”โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx : Self-Assessment (SA)” (17)
การสอบวัดผลข้อสอบกลาง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐การสอบวัดผลข้อสอบกลาง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ (12)
โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (15)
โครงการอบรม เรื่อง “มาตรฐานทางจริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานการวิจัย”โครงการอบรม เรื่อง “มาตรฐานทางจริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานการวิจัย” (48)
ประชุมบุคลากร เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์นครน่านสู่ความเป็นเลิศ”ประชุมบุคลากร เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์นครน่านสู่ความเป็นเลิศ” (24)
การสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐การสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ (17)
กิจกรรมธารน้ำใจมหาจุฬาฯ สู่ยอดดอย ประจำปี ๒๕๖๑กิจกรรมธารน้ำใจมหาจุฬาฯ สู่ยอดดอย ประจำปี ๒๕๖๑ (87)
งานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๖๑งานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๖๑ (60)
โครงการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ กลุ่มส่วนงานภาคเหนือตอนบนโครงการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ กลุ่มส่วนงานภาคเหนือตอนบน (65)
คณะผู้บริหารได้ร่วมมุทิตาจิตแด่ พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร.คณะผู้บริหารได้ร่วมมุทิตาจิตแด่ พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. (10)
งานแถลงข่าว “งานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๖๑งานแถลงข่าว “งานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๖๑" (31)
กิจกรรมเสวนาวิชาการเรื่อง “การจัดการชุมชนและการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าแบบมีส่วนร่วม”กิจกรรมเสวนาวิชาการเรื่อง “การจัดการชุมชนและการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าแบบมีส่วนร่วม” (23)
พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. ตรวจเยี่ยม โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. ตรวจเยี่ยม โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคาร (28)
หน่วยวิทยบริการมหาวิทยาลัยคณะสังคมศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดพระรูป ทัศนศึกษาดูงานหน่วยวิทยบริการมหาวิทยาลัยคณะสังคมศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดพระรูป ทัศนศึกษาดูงาน (31)
การประชุมบุคลากร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑การประชุมบุคลากร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (22)
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ประจำปี ๒๕๖๑กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ประจำปี ๒๕๖๑ (93)
กีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรและนิสิต ประจำปี ๒๕๖๐กีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรและนิสิต ประจำปี ๒๕๖๐ (53)
ประชุมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ.๒๕๖๓)ประชุมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ.๒๕๖๓) (23)
ประชุมทบทวนความร่วมมือทางการศึกษาประชุมทบทวนความร่วมมือทางการศึกษา (21)
โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี ๒๕๖๑โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี ๒๕๖๑ (19)
โครงการวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ประจำปี ๒๕๖๐โครงการวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ประจำปี ๒๕๖๐ (86)
โครงการปริวาสกรรมและวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๐โครงการปริวาสกรรมและวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๐ (59)
สัมมนาวิชาการเพื่อฟื้นฟูและส่งเสริมบทบาทของวัดกับการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยสัมมนาวิชาการเพื่อฟื้นฟูและส่งเสริมบทบาทของวัดกับการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย (39)
คณะจากวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เข้าร่วม “มจร.สัมพันธ์พะเยาเกมส์” ครั้งที่ ๑๑คณะจากวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เข้าร่วม “มจร.สัมพันธ์พะเยาเกมส์” ครั้งที่ ๑๑ (95)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ระยะที่ ๑๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๔)โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ระยะที่ ๑๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๔) (54)
งานวันบุรพาจารย์วัดพระธาตุแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๖๐งานวันบุรพาจารย์วัดพระธาตุแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๖๐ (124)
คณะผู้บริหารร่วมกันปล่อยปลาสร้อยขาวและปลาบ้าคณะผู้บริหารร่วมกันปล่อยปลาสร้อยขาวและปลาบ้า (18)
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ (8)
การสอบวัดผลข้อสอบกลาง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐การสอบวัดผลข้อสอบกลาง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ (12)
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ในภาคเหนือ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ในภาคเหนือ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ (20)
พิธีถวายกฐินมหากุศล ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดห้วยยื่นพิธีถวายกฐินมหากุศล ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดห้วยยื่น (32)
ประชุมคณาจารย์เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ประชุมคณาจารย์เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ (15)
คณะผู้บริหารร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดฝายแก้วคณะผู้บริหารร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดฝายแก้ว (26)
การสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐การสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ (10)
การสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐การสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ (22)
การประชุมบุคลากร (วิสามัญ) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐การประชุมบุคลากร (วิสามัญ) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (12)
สอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ประจำปี ๒๕๖๐สอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ประจำปี ๒๕๖๐ (24)
ประเพณีถวายทานสลากภัต ประจำปี ๒๕๖๐ประเพณีถวายทานสลากภัต ประจำปี ๒๕๖๐ (37)
กิจกรรมคัดเลือกนักกีฬาตัวแทน(โซนภาคเหนือ) ประจำปี ๒๕๖๐กิจกรรมคัดเลือกนักกีฬาตัวแทน(โซนภาคเหนือ) ประจำปี ๒๕๖๐ (20)
การชับเคลื่อนโครงการสังฆพัฒนาวิชชาลัย ครั้งที่ ๑การชับเคลื่อนโครงการสังฆพัฒนาวิชชาลัย ครั้งที่ ๑ (198)
งานครบรอบวันสถาปนา “๑๓๐ ปี มหาจุฬาฯ”งานครบรอบวันสถาปนา “๑๓๐ ปี มหาจุฬาฯ” (40)
กิจกรรมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ในเขตปกครองภาค ๖กิจกรรมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ในเขตปกครองภาค ๖ (50)
การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ (70)
กิจกรรมอบรมการกรอกข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาในระบบ CHE QA ONLINEกิจกรรมอบรมการกรอกข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาในระบบ CHE QA ONLINE (12)
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (72)
โครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต (16)
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ ๓ (ระดับสงฆ์ภาค ๖)งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ ๓ (ระดับสงฆ์ภาค ๖) (84)
หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหมอนไม้ ทัศนศึกษาดูงานหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหมอนไม้ ทัศนศึกษาดูงาน (17)
ประชุมงานมหากรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ระดับภาค ๖ ครั้งที่ ๒ประชุมงานมหากรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ระดับภาค ๖ ครั้งที่ ๒ (10)
กิจกรรมปฏิบัติธรรมนำใจผู้สูงอายุกิจกรรมปฏิบัติธรรมนำใจผู้สูงอายุ (20)
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม "ค่ายพุทธบุตร" โรงเรียนศรีนครน่าน (32)
ประชุมงานมหากรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ระดับภาค ๖ประชุมงานมหากรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ระดับภาค ๖ (14)
อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ MCU-GETอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ MCU-GET (54)
ประชุมติดตามการเตรียมงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ประชุมติดตามการเตรียมงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (10)
พิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐พิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ (29)
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม "ค่ายพุทธบุตร" โรงเรียนบ้านสองแคว (25)
การแข่งขันฟุตบอลเพื่อมิตรภาพ มจร นครน่าน ครั้งที่ ๒ การแข่งขันฟุตบอลเพื่อมิตรภาพ มจร นครน่าน ครั้งที่ ๒ "MCU NAN CUP" (41)
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (60)
โครงการอบรมไวยาวัจกรและมัคนายกในพื้นที่อำเภอภูเพียงโครงการอบรมไวยาวัจกรและมัคนายกในพื้นที่อำเภอภูเพียง (17)
หน่วยวิทยบริการ วัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง ห้องเรียนวัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทัศนศึกษาดูงานหน่วยวิทยบริการ วัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง ห้องเรียนวัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทัศนศึกษาดูงาน (16)
กิจกรรมอบรมหลักสูตรการพูดในที่สาธารณะ ๔๕ ชั่วโมงกิจกรรมอบรมหลักสูตรการพูดในที่สาธารณะ ๔๕ ชั่วโมง (18)
โครงการจัดทำดอกไม้จันทน์ (เสี้ยวดอกขาว ดอกไม้ประจำจังหวัดน่าน)โครงการจัดทำดอกไม้จันทน์ (เสี้ยวดอกขาว ดอกไม้ประจำจังหวัดน่าน) (18)
การดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา การดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" (51)
งานทำบุญเจริญอายุวัฒนมงคล ๖๑ ปี ๔๑ พระสุนทรมุนีงานทำบุญเจริญอายุวัฒนมงคล ๖๑ ปี ๔๑ พระสุนทรมุนี (11)
กิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐กิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (122)
โครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐โครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (36)
งานแถลงข่าว “ก้าวสู่ปีที่ ๑๗”งานแถลงข่าว “ก้าวสู่ปีที่ ๑๗” (18)
กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (81)
กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษาน่าน ประจำปี ๒๕๖๐กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษาน่าน ประจำปี ๒๕๖๐ (60)
ประชุมคณาจารย์เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ประชุมคณาจารย์เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ (27)
ประชุมปรึกษาการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านการศึกษาและการมีงานทำประชุมปรึกษาการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านการศึกษาและการมีงานทำ (44)
ประชุมเตรียมงานกีฬา ๕ สถาบันอุดมศึกษาน่านประชุมเตรียมงานกีฬา ๕ สถาบันอุดมศึกษาน่าน (9)
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้ทักษะการสอน”กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้ทักษะการสอน” (46)
การสอบวัดผลปลายภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๙การสอบวัดผลปลายภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๙ (27)
พิธีมุทิตาและแสดงความยินดีแด่ “พุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๒”พิธีมุทิตาและแสดงความยินดีแด่ “พุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๒” (107)
การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ (16)
สูมาคารวะขอพร รดน้ำดำหัวคณาจารย์ประจำปี ๒๕๖๐สูมาคารวะขอพร รดน้ำดำหัวคณาจารย์ประจำปี ๒๕๖๐ (72)
ประชุมคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ประชุมคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ (12)
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ (30)
กิจกรรมจุ่มเนื้อเย็นใจ๋ปี๋ใหม่เมืองกิจกรรมจุ่มเนื้อเย็นใจ๋ปี๋ใหม่เมือง (30)
ทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล สองแผ่นดินทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล สองแผ่นดิน (32)
กิจกรรมธารน้ำใจมหาจุฬาฯ สู่ยอดดอย ประจำปี ๒๕๖๐กิจกรรมธารน้ำใจมหาจุฬาฯ สู่ยอดดอย ประจำปี ๒๕๖๐ (39)
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนเอกสารประกอบการสอน”กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนเอกสารประกอบการสอน” (31)
โครงการบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุ สามเณร ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๐โครงการบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุ สามเณร ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๐ (44)
โครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วนงานภูมิภาคมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วนงานภูมิภาคมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (43)
การสอบวัดผลข้อสอบกลาง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙การสอบวัดผลข้อสอบกลาง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ (15)
เวทีเสวนาวิพากษ์หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรเวทีเสวนาวิพากษ์หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร (39)
การสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙การสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ (15)
กิจกรรมธารน้ำใจมหาจุฬาฯ สู่ยอดดอย ประจำปี ๒๕๖๐กิจกรรมธารน้ำใจมหาจุฬาฯ สู่ยอดดอย ประจำปี ๒๕๖๐ (53)
ประชุมประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ประชุมประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ (13)
งานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๖๐งานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๖๐ (64)
โครงการปรับภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมโครงการปรับภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (16)
วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (14)
งานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๖๐งานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๖๐ (61)
พิธีมหาพุทธาภิเษกเหรียญดวงดีปีชงพิธีมหาพุทธาภิเษกเหรียญดวงดีปีชง (59)
กิจกรรมเสริมหลักสูตร นิสิตชั้นปีที่ ๑กิจกรรมเสริมหลักสูตร นิสิตชั้นปีที่ ๑ (37)
คณะผู้บริหารร่วมงานครบรอบ ๒๐ ปี วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนคณะผู้บริหารร่วมงานครบรอบ ๒๐ ปี วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน (7)
ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (12)
ประชุมประธานศูนย์/ผู้ประสานงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำอำเภอ พื้นที่จังหวัดน่านประชุมประธานศูนย์/ผู้ประสานงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำอำเภอ พื้นที่จังหวัดน่าน (10)
การสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙การสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ (13)
กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง (42)
งานบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่ลา ศรีลางานบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่ลา ศรีลา (4)
พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ลำดับองค์ที่ ๒๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ลำดับองค์ที่ ๒๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (12)
การประชุมสมาคมศิษย์เก่า มจร สัญจรการประชุมสมาคมศิษย์เก่า มจร สัญจร (9)
ประชุมติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารประชุมติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการก่อสร้างกลุ่มอาคาร (34)
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาค ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาค ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (12)
คณะผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าในการก่อสร้างกลุ่มอาคารคณะผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าในการก่อสร้างกลุ่มอาคาร (8)
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร (10)
พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูนันทรัตนญาณ(บุญส่วย เดชปุญฺโญ)พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูนันทรัตนญาณ(บุญส่วย เดชปุญฺโญ) (50)
พิธีเปิดอบรมบาลีก่อนสอบ ประจำปี ๒๕๖๐พิธีเปิดอบรมบาลีก่อนสอบ ประจำปี ๒๕๖๐ (10)
ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีออกประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (12)
กิจกรรมอบรมระบบสารสนเทศแฟ้มสะสมผลงาน(E-Portfolio)กิจกรรมอบรมระบบสารสนเทศแฟ้มสะสมผลงาน(E-Portfolio) (21)
การประชุมกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษาน่าน ประจำปี ๒๕๖๐การประชุมกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษาน่าน ประจำปี ๒๕๖๐ (9)
กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒธรรมบุคลากรกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒธรรมบุคลากร (45)
โครงการกีฬาสัมพันธ์นิสิตและศิษย์เก่าโครงการกีฬาสัมพันธ์นิสิตและศิษย์เก่า (72)
โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ทะเบียนและวัดผลโครงการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ทะเบียนและวัดผล (69)
กิจกรรมกีฬาสร้างสรรค์เชื่อมสัมพันธ์ (MCU NAN HENG CUP)กิจกรรมกีฬาสร้างสรรค์เชื่อมสัมพันธ์ (MCU NAN HENG CUP) (40)
คณะผู้บริหาร ต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารคณะผู้บริหาร ต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร (8)
ประชุมการแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ประชุมการแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (20)
ประชุมประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐ประชุมประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐ (15)
ต้อนรับ หน่วยวิทยาบริการคณะสังคมศาสตร์ มจร จังหวัดระยอง - จังหวัดจันทบุรีต้อนรับ หน่วยวิทยาบริการคณะสังคมศาสตร์ มจร จังหวัดระยอง - จังหวัดจันทบุรี (23)
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ประจำปี ๒๕๖๐กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ประจำปี ๒๕๖๐ (54)
การตรวจประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตตามสภาพจริงการตรวจประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตตามสภาพจริง (58)
กิจกรรมนำเสนอโครงการตามแผนยุทธศาสตร์กิจกรรมนำเสนอโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ (29)
การประชุมคณะกรรมการ “ระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ”การประชุมคณะกรรมการ “ระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” (16)
ประชุมประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ประชุมประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ (9)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๕๙ โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๕๙  (110)
พิธีสวดพระอภิธรรม ครบ ๕๐ วัน ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพิธีสวดพระอภิธรรม ครบ ๕๐ วัน ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (66)
โครงการบรรพชาอุปสมบทโครงการบรรพชาอุปสมบท (30)
กิจกรรมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดน่านกิจกรรมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดน่าน (47)
พิธีเปิดโครงการปริวาสกรรมและวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๕๙พิธีเปิดโครงการปริวาสกรรมและวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๕๙ (130)
พิธีสวดพระอภิธรรม ครบ ๓๐ วันถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพิธีสวดพระอภิธรรม ครบ ๓๐ วันถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (19)
งานพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกิจอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชงานพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกิจอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (87)
พิธีเปิดร้านค้าสหกรณ์โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้งพิธีเปิดร้านค้าสหกรณ์โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง (19)
พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ (56)
งานวันบุรพาจารย์วัดพระธาตุแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๕๙งานวันบุรพาจารย์วัดพระธาตุแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๕๙ (129)
โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : นำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : นำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน (17)
การสอบวัดผลข้อสอบกลาง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙การสอบวัดผลข้อสอบกลาง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ (10)
พิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๙พิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๙ (18)
ผู้บริหารร่วมพูดคุยในรายการ ผู้บริหารร่วมพูดคุยในรายการ "คุยท้ายข่าว" (10)
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ (20)
การสอบวัดผลข้อสอบกลาง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙การสอบวัดผลข้อสอบกลาง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ (6)
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ประจำปี ๒๕๖๐โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ประจำปี ๒๕๖๐ (45)
พิธีสวดบำเพ็ญพระราชกุศล สวดพระอภิธรรม ถวายพระบรมศพ ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศพิธีสวดบำเพ็ญพระราชกุศล สวดพระอภิธรรม ถวายพระบรมศพ ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ (35)
ประเพณีถวายทานสลากภัต ประจำปี ๒๕๕๙ประเพณีถวายทานสลากภัต ประจำปี ๒๕๕๙ (38)
ประชุมประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ประชุมประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ (14)
สอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ประจำปี ๒๕๕๙สอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ประจำปี ๒๕๕๙ (15)
กิจกรรม กีฬาสร้างสรรค์เชื่อมสัมพันธ์วิชาการกิจกรรม กีฬาสร้างสรรค์เชื่อมสัมพันธ์วิชาการ (34)
พิธีปิดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๒พิธีปิดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๒ (110)
โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๒โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๒ (93)
วันกตัญญู รำลึกถีงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี ๒๕๕๙วันกตัญญู รำลึกถีงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี ๒๕๕๙ (38)
ประชุมเตรียม โครงการอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ ๒ประชุมเตรียม โครงการอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ ๒ (13)
การประชุมคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๕๙การประชุมคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๕๙ (22)
การสอบวิชาการศึกษาอิสระทางการปกครองและการศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์การสอบวิชาการศึกษาอิสระทางการปกครองและการศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์ (20)
ผู้บริหารร่วมพิธีเปิดป้ายศาลาทรงไทย ผู้บริหารร่วมพิธีเปิดป้ายศาลาทรงไทย "๖๐ ปี พระพรหมบัณฑิต" (24)
บรรยายพิเศษเรื่อง บรรยายพิเศษเรื่อง " เทคนิคการพัฒนางานวิจัยขององค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศ " (32)
การสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ (ภาคพิเศษ)การสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ (ภาคพิเศษ) (14)
ประชุมคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ประชุมคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ (13)
การสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙การสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ (14)
“ราชวรมุนีวิชาการ” ครบรอบวันคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ“ราชวรมุนีวิชาการ” ครบรอบวันคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ (138)
ผู้บริหารร่วมอบรมในโครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร ผู้บริหารร่วมอบรมในโครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร "การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร" (19)
คณะผู้บริหารเข้าร่วมพูดคุยในรายการเช้านี้ที่น่าน ทาง สวท.น่านคณะผู้บริหารเข้าร่วมพูดคุยในรายการเช้านี้ที่น่าน ทาง สวท.น่าน (11)
การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา คณะสงฆ์จังหวัดน่านการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา คณะสงฆ์จังหวัดน่าน (36)
กิจกรรมอบรมวิทยากร พิธีกรแกนนำอบรมคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมอบรมวิทยากร พิธีกรแกนนำอบรมคุณธรรมจริยธรรม (43)
การประชุมคณาจารย์ประจำหลักสูตรการประชุมคณาจารย์ประจำหลักสูตร (12)
ต้อนรับนิสิตคฤหัสถ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มจร วิทยาเขตแพร่ต้อนรับนิสิตคฤหัสถ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มจร วิทยาเขตแพร่ (8)
ประชุมกำหนดแผนดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะสงฆ์จังหวัดน่านประชุมกำหนดแผนดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะสงฆ์จังหวัดน่าน (10)
ประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ (10)
กิจกรรมการเทศน์ป้องกันทุจริตตามแนวพุทธศาสนากิจกรรมการเทศน์ป้องกันทุจริตตามแนวพุทธศาสนา (35)
การประชุมพิจารณาคัดเลือกตำราการแพทย์แผนไทย ที่มีความสำคัญไปสู่การปริวรรต คุ้มครองและใช้ประโยชน์การประชุมพิจารณาคัดเลือกตำราการแพทย์แผนไทย ที่มีความสำคัญไปสู่การปริวรรต คุ้มครองและใช้ประโยชน์ (27)
กิจกรรมเสริมหลักสูตร บรรยายพิเศษ เรื่อง กิจกรรมเสริมหลักสูตร บรรยายพิเศษ เรื่อง "ความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยี" (19)
ประชุมคณะกรรมการการจัดทำวารสารวิชาการประชุมคณะกรรมการการจัดทำวารสารวิชาการ (7)
ผู้บริหาร ร่วมโครงการฝึกอบรม ผู้บริหาร ร่วมโครงการฝึกอบรม "คุณธรรมและจริยธรรม ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน (25)
กิจกรรม กีฬาสร้างสรรค์เชื่อมสัมพันธ์วิชาการกิจกรรม กีฬาสร้างสรรค์เชื่อมสัมพันธ์วิชาการ (52)
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (56)
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา พรรษาบูชาพระรัตนตรัย ประจำปี ๒๕๕๙กิจกรรมแห่เทียนพรรษา พรรษาบูชาพระรัตนตรัย ประจำปี ๒๕๕๙ (52)
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (72)
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙ (65)
คณะผู้บริหารร่วมพิธีเปิดป้ายหอประชุม คณะผู้บริหารร่วมพิธีเปิดป้ายหอประชุม "สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์" (45)
พิธีเจริญพุทธมนต์ ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพิธีเจริญพุทธมนต์ ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (58)
ประชุมจัดทำผลงานทางวิชาการ ผลิตหนังสือ ตำราทางวิชาการประชุมจัดทำผลงานทางวิชาการ ผลิตหนังสือ ตำราทางวิชาการ (9)
การประชุมคณะอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙การประชุมคณะอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (11)
คณะผู้บริหารร่วมงานฉลองครบ ๓๓ ปี คณะสังคมศาสตร์คณะผู้บริหารร่วมงานฉลองครบ ๓๓ ปี คณะสังคมศาสตร์ (26)
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม(ต้อนรับนิสิตใหม่) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม(ต้อนรับนิสิตใหม่) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (115)
ประชุมเตรียมงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ประชุมเตรียมงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ (13)
อายุวัฒนมงคล ครบ ๕ รอบ ๖๐ ปี ๔๐ พรรษา พระเดชพระคุณพระสุนทรมุนี (เสน่ห์ ฐานสิริ)อายุวัฒนมงคล ครบ ๕ รอบ ๖๐ ปี ๔๐ พรรษา พระเดชพระคุณพระสุนทรมุนี (เสน่ห์ ฐานสิริ) (88)
ผู้บริหารเข้า ร่วมโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่น ๒๒ผู้บริหารเข้า ร่วมโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่น ๒๒ (7)
พิธีเปิดโครงการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพระพุทธศาสนาพิธีเปิดโครงการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพระพุทธศาสนา (37)
ผู้บริหารได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในผู้บริหารได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (16)
อบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ส่วนงานด้วย CMS ขั้นสูงอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ส่วนงานด้วย CMS ขั้นสูง (12)
ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ (17)
"การจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ" (17)
ผู้บริหารเข้าร่วมอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Traning for the trainers) (แม่ไก่) รุ่นที่ ๑๑ผู้บริหารเข้าร่วมอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Traning for the trainers) (แม่ไก่) รุ่นที่ ๑๑" (42)
กีฬาสานสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษาน่าน ประจำปี ๒๕๕๙กีฬาสานสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษาน่าน ประจำปี ๒๕๕๙ (44)
ประชุมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเขตพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ประชุมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเขตพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (32)
ประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษาพระพุทธศาสนาประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษาพระพุทธศาสนา (50)
ประชุมคณะกรรมการ งานครูพระสอนศีลธรรมจังหวัดน่านประชุมคณะกรรมการ งานครูพระสอนศีลธรรมจังหวัดน่าน (17)
ประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (14)
การสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๘การสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๘ (8)
กิจกรรมปฐมนิเทศและกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙กิจกรรมปฐมนิเทศและกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (43)
กิจกรรมปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙กิจกรรมปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (69)
การประชุมคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๕๙การประชุมคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๕๙ (15)
พิธีประสาทปริญญาบัตร พุทธศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ ๖๑พิธีประสาทปริญญาบัตร พุทธศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ ๖๑ (73)
ผู้บริหารเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียนผู้บริหารเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน (15)
ผู้บริหารต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมจร.วิทยาเขตแพร่ผู้บริหารต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมจร.วิทยาเขตแพร่ (6)
กิจกรรมเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทยอย่างไร”กิจกรรมเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทยอย่างไร” (7)
การสอบคัดเลือกนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙การสอบคัดเลือกนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (11)
ประชุมแผนการวิจัยเรื่อง ประชุมแผนการวิจัยเรื่อง "การพัฒนาระบบสืบค้นและการอนุรักษ์คัมภีร์ (3)
คณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมสัมมนาประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๑คณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมสัมมนาประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๑ (7)
คณะผู้บริหารเข้าปรึกษางานด้านนวกรรมและคัมภีร์ใบลานล้านนาเมืองน่าน (ตำรายา)คณะผู้บริหารเข้าปรึกษางานด้านนวกรรมและคัมภีร์ใบลานล้านนาเมืองน่าน (ตำรายา) (4)
ประชุมเตรียมงานวันประสาทปริญญาปริญญาประจำปี ๒๕๕๙ประชุมเตรียมงานวันประสาทปริญญาปริญญาประจำปี ๒๕๕๙ (8)
ประชุมปรึกษาการพัฒนางานวิชาการและงานวิจัยประชุมปรึกษาการพัฒนางานวิชาการและงานวิจัย (9)
พิธีมุทิตาและแสดงความยินดีแด่ “พุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๑”พิธีมุทิตาและแสดงความยินดีแด่ “พุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๑” (123)
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของคณาจารย์โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของคณาจารย์ (97)
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของคณาจารย์โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของคณาจารย์ (57)
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของคณาจารย์โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของคณาจารย์ (59)
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของคณาจารย์โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของคณาจารย์ (51)
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของคณาจารย์โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของคณาจารย์ (65)
รดน้ำดำหัวคณาจารย์ประจำปี ๒๕๕๙รดน้ำดำหัวคณาจารย์ประจำปี ๒๕๕๙ (38)
 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย (79)
 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การจัดการความรู้(KM) ครั้งที่ ๒ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การจัดการความรู้(KM) ครั้งที่ ๒ (25)
คณะผู้บริหารเข้ารดน้ำดำหัว พระราชศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดน่านคณะผู้บริหารเข้ารดน้ำดำหัว พระราชศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน (7)
คณะผู้บริหารเข้าดำหัวนายชนาธิป เสมแย้ม นายอำเภอภูเพียงคณะผู้บริหารเข้าดำหัวนายชนาธิป เสมแย้ม นายอำเภอภูเพียง (6)
การประชุม เตรียมงานอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของคณาจารย์การประชุม เตรียมงานอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของคณาจารย์ (8)
การประชุม คณะกรรมการกำกับนโยบายและแผนงบประมาณ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙การประชุม คณะกรรมการกำกับนโยบายและแผนงบประมาณ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ (7)
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยวันสงกรานต์ปีใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๕๙กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยวันสงกรานต์ปีใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๕๙ (51)
ประชุมบุคลากร ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๙ประชุมบุคลากร ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๙ (7)
ประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๘ กองทุนสวัสดิการพระธาตุแช่แห้งประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๘ กองทุนสวัสดิการพระธาตุแช่แห้ง (16)
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ ๑กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ ๑ (24)
พิธีลงนามสัญญาก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ (14)
โครงการ บรรพชาอุปสมบท พระภิกษุ สามเณร ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๙โครงการ บรรพชาอุปสมบท พระภิกษุ สามเณร ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๙ (35)
ถวายการต้อนรับและแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงถวายการต้อนรับและแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง (29)
ประชุมบุคลากร ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๙ประชุมบุคลากร ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๙ (10)
การสอบวัดผลข้อสอบกลาง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘การสอบวัดผลข้อสอบกลาง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ (12)
โครงการตรวจประเมินหลักสูตร สังกัดคณะสังคมศาสตร์ (โซนภาคเหนือ)โครงการตรวจประเมินหลักสูตร สังกัดคณะสังคมศาสตร์ (โซนภาคเหนือ) (57)
โครงการตรวจประเมินหลักสูตร สังกัดคณะสังคมศาสตร์ (โซนภาคเหนือ)โครงการตรวจประเมินหลักสูตร สังกัดคณะสังคมศาสตร์ (โซนภาคเหนือ) (37)
งานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๕๙งานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๕๙ (68)
โครงการ KM เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโครงการ KM เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (12)
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ (31)
งานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๕๙งานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๕๙ (85)
กิจกรรมสัมมนานิสิตฝึกปฏิบัติวิชาชีพชั้นปีที่ ๕ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานกิจกรรมสัมมนานิสิตฝึกปฏิบัติวิชาชีพชั้นปีที่ ๕ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน (21)
การสอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๕๘การสอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๕๘ (13)
การสอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๕๘การสอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๕๘ (11)
การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้บันทึกตกลงความร่วมมือการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้บันทึกตกลงความร่วมมือ (12)
ประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๙ประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๙ (10)
“เวทีสานกำกึ๊ด...สืบค้น...ผญ๋าคนน่าน”“เวทีสานกำกึ๊ด...สืบค้น...ผญ๋าคนน่าน” (44)
พิธีปิดงานสัมมนาเสนอผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ ๗พิธีปิดงานสัมมนาเสนอผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ ๗ (49)
พิธีเปิดงานสัมมนาเสนอผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ ๗พิธีเปิดงานสัมมนาเสนอผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ ๗ (125)
งานแถลงข่าวงานสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ ๗งานแถลงข่าวงานสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ ๗ (17)
คณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมประกวดราคาโดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์คณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมประกวดราคาโดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (16)
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น" (18)
คณะผู้บริหารออกประชาสัมพันธ์ งานสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ ๗คณะผู้บริหารออกประชาสัมพันธ์ งานสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ ๗ (20)
ประชุมเตรียมจัดงานประชุมสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ ๗ประชุมเตรียมจัดงานประชุมสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ ๗ (19)
แนวทางการพัฒนาการศึกษาตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการศึกษาแนวทางการพัฒนาการศึกษาตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการศึกษา (29)
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสัมมนาผลงานวิจัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ ๗การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสัมมนาผลงานวิจัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ ๗ (23)
คณะผู้บริหารร่วมพิธีรับสมณศักดิ์ และถวายมุทิตาสักการะ พระครูโสภิตเจติยาทรคณะผู้บริหารร่วมพิธีรับสมณศักดิ์ และถวายมุทิตาสักการะ พระครูโสภิตเจติยาทร (29)
ศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์น่านศึกษาดูงานในด้านการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์น่านศึกษาดูงานในด้านการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน (41)
สัมมนาวิชาการเรื่อง สัมมนาวิชาการเรื่อง "การปฏิรูปประเทศไทย" ร่วมคิด ร่วมปฏิรูปการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นไทย (33)
กิจกรรมธารน้ำใจมหาจุฬาสู่ยอดดอย ประจำปี ๒๕๕๘กิจกรรมธารน้ำใจมหาจุฬาสู่ยอดดอย ประจำปี ๒๕๕๘ (34)
กิจกรรมรับฟังการให้คำแนะนำในด้านการเงินจากผู้เชี่ยวชาญกิจกรรมรับฟังการให้คำแนะนำในด้านการเงินจากผู้เชี่ยวชาญ (11)
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ประจำปี ๒๕๕๙กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ประจำปี ๒๕๕๙ (122)
กิจกรรมกีฬาส่งเสริมสุขภาพและความสามัคคีนิสิต ประจำปี ๒๕๕๘กิจกรรมกีฬาส่งเสริมสุขภาพและความสามัคคีนิสิต ประจำปี ๒๕๕๘ (137)
ประชุมเตรียมจัดงานประชุมสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ ๗ประชุมเตรียมจัดงานประชุมสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ ๗ (27)
ต้อนรับคณะผู้บริหารส่วนกลางและหน่วยวิทยาบริการ คณะสังคมศาสตร์ต้อนรับคณะผู้บริหารส่วนกลางและหน่วยวิทยาบริการ คณะสังคมศาสตร์ (27)
ประชุมบุคลากร ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘ประชุมบุคลากร ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘ (8)
พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ และพิธีถวายดอกไม้จันทน์พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ และพิธีถวายดอกไม้จันทน์ (34)
ประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘ประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘ (6)
งานส่งเสริมทักษะวิชาการสามเณรสัมพันธ์งานส่งเสริมทักษะวิชาการสามเณรสัมพันธ์ (42)
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘พิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ (13)
โครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวามหาราชโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวามหาราช (54)
คณะจากวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เข้าร่วม “อุบลราชธานีเกมส์” ครั้งที่ ๑๐คณะจากวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เข้าร่วม “อุบลราชธานีเกมส์” ครั้งที่ ๑๐ (155)
ประเพณียี่เป็งตั้งธรรมหลวงประเพณียี่เป็งตั้งธรรมหลวง (12)
ประชุมทบทวน และจัดสรรงบประมาณ รายจ่าย ประจำไตรมาสประชุมทบทวน และจัดสรรงบประมาณ รายจ่าย ประจำไตรมาส (8)
ประชุมบุคลากร ประจำเดือน พฤศจิกายนประชุมบุคลากร ประจำเดือน พฤศจิกายน (14)
คณะผู้บริหาร ต้อนรับ คณะจากวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชคณะผู้บริหาร ต้อนรับ คณะจากวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช (11)
พิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๘พิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๘ (39)
คณะผู้บริหาร ร่วมงานฌาปนกิจศพ พระมหาสรศักดิ์ ธัมมฺวโรคณะผู้บริหาร ร่วมงานฌาปนกิจศพ พระมหาสรศักดิ์ ธัมมฺวโร (61)
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการศึกษาโครงการเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการศึกษาโครงการเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี (24)
คณะผู้บริหาร ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ พระมหาสรศักดิ์ ธัมมฺวโรคณะผู้บริหาร ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ พระมหาสรศักดิ์ ธัมมฺวโร (26)
พิธีทอดกฐิน วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวงพิธีทอดกฐิน วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง (33)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผน (20)
โครงการแนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี ๒๕๕๙โครงการแนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี ๒๕๕๙ (14)
งานวันบุรพาจารย์ ประจำปี ๒๕๕๘งานวันบุรพาจารย์ ประจำปี ๒๕๕๘ (41)
พิธีปิดโครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิตคฤหัสถ์ ประจำปี ๒๕๕๘พิธีปิดโครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิตคฤหัสถ์ ประจำปี ๒๕๕๘ (36)
ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิตคฤหัสถ์ ประจำปี ๒๕๕๘ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิตคฤหัสถ์ ประจำปี ๒๕๕๘ (40)
ขบวนแห่ ผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘ขบวนแห่ ผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘ (53)
ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐานของพระนิสิต ประจำปี ๒๕๕๘ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐานของพระนิสิต ประจำปี ๒๕๕๘ (26)
การประชุมเตรียมโครงการวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ประจำปี ๒๕๕๘การประชุมเตรียมโครงการวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ประจำปี ๒๕๕๘ (7)
กิจกรรมคัดเลือกนักกีฬาตัวแทน(โซนภาคเหนือ) ประจำปี ๒๕๕๘กิจกรรมคัดเลือกนักกีฬาตัวแทน(โซนภาคเหนือ) ประจำปี ๒๕๕๘ (27)
ประเพณีถวายทานสลากภัต ประจำปี ๒๕๕๘ประเพณีถวายทานสลากภัต ประจำปี ๒๕๕๘ (34)
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ (5)
การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการเป้าหมายตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการคุ้มครองและการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการเป้าหมายตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการคุ้มครองและการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (5)
พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระราชทานพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระราชทาน (78)
ประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ (7)
ประชุมคณาจารย์ ภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๘ประชุมคณาจารย์ ภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๘ (8)
การสอบวิชาการศึกษาอิสระทางการปกครองและการศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์ รอบที่ ๑การสอบวิชาการศึกษาอิสระทางการปกครองและการศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์ รอบที่ ๑ (16)
การสอบวัดผลข้อสอบกลาง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘การสอบวัดผลข้อสอบกลาง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ (10)
พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระราชทานพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระราชทาน (84)
ประชุม เตรียมงานอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประชุม เตรียมงานอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ (8)
งานวันกตัญญูและแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการงานวันกตัญญูและแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ (73)
ประชุม เตรียมงานงานสลากภัตประจำปี ๒๕๕๘ประชุม เตรียมงานงานสลากภัตประจำปี ๒๕๕๘ (15)
การประชุม ทบทวนแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙การประชุม ทบทวนแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (8)
ประชุม เตรียมงานอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประชุม เตรียมงานอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ (10)
การสอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๕๘การสอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๕๘ (18)
การประชุมบุคลากร ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘การประชุมบุคลากร ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ (15)
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการคุ้มครองและการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการคุ้มครองและการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (20)
ประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๘ประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๘ (9)
การสอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๕๘การสอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๕๘ (10)
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (45)
ประชุมการเตรียมงานประกันคุณภาพการศึกษาประชุมการเตรียมงานประกันคุณภาพการศึกษา (6)
ประชุม เตรียมงานพิธีพุทธาภิเษก สมโภชพระบรมสารีริกธาตุฯประชุม เตรียมงานพิธีพุทธาภิเษก สมโภชพระบรมสารีริกธาตุฯ (8)
กิจกรรมจิตเบิกบานวันจันทร์ สานสัมพันธ์ ฉันทำดี ศรีมหาจุฬาฯ ครั้งที่ ๙กิจกรรมจิตเบิกบานวันจันทร์ สานสัมพันธ์ ฉันทำดี ศรีมหาจุฬาฯ ครั้งที่ ๙ (24)
ประชุมการเตรียมงานงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา (ระดับประเทศ)ประชุมการเตรียมงานงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา (ระดับประเทศ) (7)
ประชุมการเตรียมงานประกันคุณภาพการศึกษาประชุมการเตรียมงานประกันคุณภาพการศึกษา (12)
กิจกรรมจิตเบิกบานวันจันทร์ สานสัมพันธ์ ฉันทำดี ศรีมหาจุฬาฯ ครั้งที่ ๘กิจกรรมจิตเบิกบานวันจันทร์ สานสัมพันธ์ ฉันทำดี ศรีมหาจุฬาฯ ครั้งที่ ๘ (14)
พิธีปิดกิจกรรม พิธีปิดกิจกรรม "ค่ายวัยใส หัวใจพุทธะ (111)
งานวันคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่านงานวันคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน (120)
ประชุม เตรียมงานงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ประชุม เตรียมงานงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ (7)
พิธีเปิด พิธีเปิด "ค่ายวัยใส หัวใจพุทธะ" (24)
ผู้บริหารส่วนกลางตรวจเยี่ยมผู้บริหารส่วนกลางตรวจเยี่ยม (31)
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ของพุทธศาสนิกชนอำเภอภูเพียงพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ของพุทธศาสนิกชนอำเภอภูเพียง (29)
การประชุมคณะสงฆ์อำเภอภูเพียง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘การประชุมคณะสงฆ์อำเภอภูเพียง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ (13)
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา (ระดับสงฆ์ภาค ๖)งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา (ระดับสงฆ์ภาค ๖) (242)
จัดอบรมหลักสูตร จัดอบรมหลักสูตร "การป้องกันการทุจริตตามหลักพระพุทธศาสนา รุ่น ๑ เขตภาคเหนือ" (90)
ประชุม เตรียมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนาประชุม เตรียมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนา (10)
การประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด (เจ้าอาวาส)การประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด (เจ้าอาวาส) (67)
คณะผู้บริหาร เข้าร่วมงานครบรอบ ๒๔ ปีคณะผู้บริหาร เข้าร่วมงานครบรอบ ๒๔ ปี (13)
พระราชวรมุนี, ดร. บรรยายพิเศษ เรื่อง พระราชวรมุนี, ดร. บรรยายพิเศษ เรื่อง "หกขั้นบันไดเข้าใจภาษาอังกฤษ" (39)
กิจกรรมจิตเบิกบานวันจันทร์ สานสัมพันธ์ ฉันทำดี ศรีมหาจุฬาฯ ครั้งที่ ๖กิจกรรมจิตเบิกบานวันจันทร์ สานสัมพันธ์ ฉันทำดี ศรีมหาจุฬาฯ ครั้งที่ ๖ (8)
งานทำบุญสืบชาตาหลวงและบายศรีทูลขวัญ พระครูนันทรัตนญาณงานทำบุญสืบชาตาหลวงและบายศรีทูลขวัญ พระครูนันทรัตนญาณ (50)
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนางานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา (199)
คณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณ ๒๕๖๐คณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณ ๒๕๖๐ (17)
ประชุมเตรียมงานมหากรรมส่งเสริมศีลธรรมประชุมเตรียมงานมหากรรมส่งเสริมศีลธรรม (12)
กิจกรรม กิจกรรม "อ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน" สัปดาห์วันแม่ (45)
กิจกรรมจิตเบิกบานวันจันทร์ สานสัมพันธ์ ฉันทำดี ศรีมหาจุฬาฯ ครั้งที่ ๕กิจกรรมจิตเบิกบานวันจันทร์ สานสัมพันธ์ ฉันทำดี ศรีมหาจุฬาฯ ครั้งที่ ๕ (9)
คณะผู้บริหาร ร่วมพิธีปลูกต้นไม้ใหญ่ ทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล ๖๐ ปี พระพรหมบัณฑิตคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีปลูกต้นไม้ใหญ่ ทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล ๖๐ ปี พระพรหมบัณฑิต (7)
ประชุมพิจารณาโครงร่างงานวิจัยประชุมพิจารณาโครงร่างงานวิจัย (6)
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน มหกรรมส่งเสริมศีลธรรมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน มหกรรมส่งเสริมศีลธรรม (20)
กิจกรรมจิตเบิกบานวันจันทร์ สานสัมพันธ์ ฉันทำดี ศรีมหาจุฬาฯ ครั้งที่ ๔กิจกรรมจิตเบิกบานวันจันทร์ สานสัมพันธ์ ฉันทำดี ศรีมหาจุฬาฯ ครั้งที่ ๔ (12)
ประชุมโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๐ประชุมโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๐ (19)
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา พรรษาบูชาพระรัตนตรัย ประจำปี ๒๕๕๘กิจกรรมแห่เทียนพรรษา พรรษาบูชาพระรัตนตรัย ประจำปี ๒๕๕๘ (57)
คณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ศ.ดร.ชยันต์ พิเชียรสุนทรคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ศ.ดร.ชยันต์ พิเชียรสุนทร (16)
กิจกรรมจิตเบิกบานวันจันทร์ สานสัมพันธ์ ฉันทำดี ศรีมหาจุฬาฯ ครั้งที่ ๓กิจกรรมจิตเบิกบานวันจันทร์ สานสัมพันธ์ ฉันทำดี ศรีมหาจุฬาฯ ครั้งที่ ๓ (23)
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา พรรษาบูชาพระรัตนตรัย ประจำปี ๒๕๕๘กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา พรรษาบูชาพระรัตนตรัย ประจำปี ๒๕๕๘ (21)
ประชุม คณะกรรมการการดำเนินการ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ประชุม คณะกรรมการการดำเนินการ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ (13)
วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ รับหนังสือพุทธธรรมวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ รับหนังสือพุทธธรรม (3)
ประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ (8)
การประชุมเตรียมงานแห่เทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัย ประจำปี ๒๕๕๘การประชุมเตรียมงานแห่เทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัย ประจำปี ๒๕๕๘ (6)
ประชุม เตรียมงานงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘ประชุม เตรียมงานงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘ (7)
กิจกรรม ‪‎กิจกรรม ‪‎"ปลูกข้าววันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ‬" (26)
กิจกรรมจิตเบิกบานวันจันทร์ สานสัมพันธ์ ฉันทำดี ศรีมหาจุฬาฯ ครั้งที่ ๒กิจกรรมจิตเบิกบานวันจันทร์ สานสัมพันธ์ ฉันทำดี ศรีมหาจุฬาฯ ครั้งที่ ๒ (12)
การสอบโครงร่างวิจัยการศึกษาอิสระทางการปกครองและการศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์การสอบโครงร่างวิจัยการศึกษาอิสระทางการปกครองและการศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์ (21)
การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ (16)
พิธีอัญเชิญเจ้าบุญสูงขึ้นหอใหม่พิธีอัญเชิญเจ้าบุญสูงขึ้นหอใหม่ (44)
พระราชวรเมธี,ดร. ได้เดินทางตรวจเยี่ยม โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมพระราชวรเมธี,ดร. ได้เดินทางตรวจเยี่ยม โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวม (25)
พิธีทำบุญถวายผ้าป่าสามัคคีมหากุศล พิธีทำบุญถวายผ้าป่าสามัคคีมหากุศล "ปัญญาบารมี" (84)
ประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘ประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘ (6)
การประชุมเตรียมการจัดงานทอดผ้าป่ามหากุศล การประชุมเตรียมการจัดงานทอดผ้าป่ามหากุศล "ปัญญาบารมี" (9)
การประชุมคณาจารย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘การประชุมคณาจารย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ (9)
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (34)
คณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ท่านสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ท่านสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ (43)
ประชุมการขึ้นทะเบียนกรอกข้อมูลรักษาศีล ๕ประชุมการขึ้นทะเบียนกรอกข้อมูลรักษาศีล ๕ (8)
ประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนา ในโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ครั้งที่ ๓ประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนา ในโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ครั้งที่ ๓ (15)
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม(ต้อนรับนิสิตใหม่) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม(ต้อนรับนิสิตใหม่) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (186)
คณะผู้บริหารร่วมกันปลูกข้าวแบบโบราณคณะผู้บริหารร่วมกันปลูกข้าวแบบโบราณ (41)
ประชุม การพัฒนาชุมชนโบราณแช่แห้งประชุม การพัฒนาชุมชนโบราณแช่แห้ง (11)
ประชุมเตรียมงานดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม(ต้อนรับนิสิตใหม่) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ประชุมเตรียมงานดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม(ต้อนรับนิสิตใหม่) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (8)
ประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนา ในโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ครั้งที่ ๒ประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนา ในโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ครั้งที่ ๒ (18)
งานสมโภชสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นสามัญที่ งานสมโภชสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นสามัญที่ "พระสุนทรมุนี" และทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ ๕๙ ปี ๓๙ พรรษา (110)
ค่ายวัยใส ใจพุทธะ โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกค่ายวัยใส ใจพุทธะ โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก (138)
การประชุมประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘การประชุมประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘ (7)
คณะผู้บริหาร ร่วมกันตรวจการจ้างถนน ศสล. ครั้งที่ ๑ งวดที่ ๑คณะผู้บริหาร ร่วมกันตรวจการจ้างถนน ศสล. ครั้งที่ ๑ งวดที่ ๑ (15)
การบรรยายพิเศษ เรื่อง การบรรยายพิเศษ เรื่อง "การพัฒนาการเรียนการสอนควบคู่กับงานวิจัย" (14)
กิจกรรมปลูกต้นไม้กิจกรรมปลูกต้นไม้ (18)
ประชุม เตรียมจัดงานสมโภชสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นสามัญที่ ประชุม เตรียมจัดงานสมโภชสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นสามัญที่ "พระสุนทรมุนี"  (7)
กิจกรรมปฐมนิเทศและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘กิจกรรมปฐมนิเทศและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (57)
กิจกรรมปฐมนิเทศและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘กิจกรรมปฐมนิเทศและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (50)
ประชุมคณาจารย์ ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๘ประชุมคณาจารย์ ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๘ (9)
ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารเรียนความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารเรียน (10)
การประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะผู้ปกครอง สมัยสามัญครั้งที่ ๑/๒๕๕๘การประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะผู้ปกครอง สมัยสามัญครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ (57)
ประชุม เตรียมงานปฐมนิเทศและกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรมมนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ประชุม เตรียมงานปฐมนิเทศและกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรมมนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (9)
การสอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๓/๒๕๕๗การสอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๓/๒๕๕๗ (12)
การสอบคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘การสอบคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (5)
คณะผู้บริหาร ร่วมโครงการฝึกอบรม คณะผู้บริหาร ร่วมโครงการฝึกอบรม "คุณธรรมและจริยธรรม ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน" (36)
ประชุม เตรียมจัดงานสมโภชสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นสามัญที่ ประชุม เตรียมจัดงานสมโภชสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นสามัญที่ "พระสุนทรมุนี" (22)
ประชุม เตรียมจัดงานสมโภชสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นสามัญที่ ประชุม เตรียมจัดงานสมโภชสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นสามัญที่ "พระสุนทรมุนี" (17)
ประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๘ประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๘ (6)
พิธีมุทิตาและแสดงความยินดีแด่ “พุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๐”พิธีมุทิตาและแสดงความยินดีแด่ “พุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๐” (90)
พิธีบวงสรวงพระธาตุ พิธีสวดถอน พิธีตักบาตร ๑๐๐ โก๊ะพิธีบวงสรวงพระธาตุ พิธีสวดถอน พิธีตักบาตร ๑๐๐ โก๊ะ (45)
คณะผู้บริหาร ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างถนน ศสล. และพื้นที่ก่อสร้างอาคารเรียนรวมวิทยาลัยสงฆ์นครน่านคณะผู้บริหาร ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างถนน ศสล. และพื้นที่ก่อสร้างอาคารเรียนรวมวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน (25)
ประชุมเตรียมงาน พิธีมุทิตาจิตและแสดงความยินดี ประชุมเตรียมงาน พิธีมุทิตาจิตและแสดงความยินดี "พุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๐" (7)
โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ (72)
กิจกรรมวันสงกรานต์ปีใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๕๘กิจกรรมวันสงกรานต์ปีใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๕๘ (42)
กิจกรรมวันสงกรานต์ปีใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๕๘กิจกรรมวันสงกรานต์ปีใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๕๘ (25)
กิจกรรมวันสงกรานต์ปีใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๕๘กิจกรรมวันสงกรานต์ปีใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๕๘ (57)
ประชุมการเตรียมงานประกันคุณภาพการศึกษาประชุมการเตรียมงานประกันคุณภาพการศึกษา (10)
พิธีปิดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗พิธีปิดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (62)
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (21)
ประชุมสามัญประจำปีกองทุนสวัสดิการพระธาตุแช่แห้งประชุมสามัญประจำปีกองทุนสวัสดิการพระธาตุแช่แห้ง (19)
ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารเรียนความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารเรียน (13)
โครงการบรรพชาอุปสมบท ภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติโครงการบรรพชาอุปสมบท ภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ (40)
ผู้บริหาร เข้าร่วมเวทีสัมมนาวิชาการ เรื่อง ผู้บริหาร เข้าร่วมเวทีสัมมนาวิชาการ เรื่อง "จากชุมชนสู่รัฐธรรมนูญ พลังพลเมืองน่านร่วมปฏิรูปประเทศไทย" (4)
การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย (63)
ประชุมผู้ประสานงานพระสอนศีลธรรมจังหวัดน่าน ๑๕ อำเภอประชุมผู้ประสานงานพระสอนศีลธรรมจังหวัดน่าน ๑๕ อำเภอ (9)
ประชุมงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗ประชุมงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗ (13)
การสอบวัดผลข้อสอบกลาง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗การสอบวัดผลข้อสอบกลาง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ (8)
พิธีปิดโครงการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๐ ประจำภาคเหนือพิธีปิดโครงการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๐ ประจำภาคเหนือ (40)
โครงการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๐ ประจำภาคเหนือโครงการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๐ ประจำภาคเหนือ (61)
 คณะผู้บริหาร ได้ต้อนรับ พระมหาชุติภัค อภินนฺโท คณะผู้บริหาร ได้ต้อนรับ พระมหาชุติภัค อภินนฺโท (11)
พิธีปัจฉิมและปิดภาคเรียน ๒/๒๕๕๗ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้งพิธีปัจฉิมและปิดภาคเรียน ๒/๒๕๕๗ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง (36)
งานฉลองสมณศักดิ์ พัดยศ เจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษ พระครูนันทชัยคุณงานฉลองสมณศักดิ์ พัดยศ เจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษ พระครูนันทชัยคุณ (13)
 คณะผู้บริหาร ตรวจงานวิทยานิพนธ์นิสิตปริญญาโท คณะผู้บริหาร ตรวจงานวิทยานิพนธ์นิสิตปริญญาโท (3)
 คณะผู้บริหาร ติดตามและประเมินการทำงานของพระสอนศีลธรรมจังหวัดน่าน คณะผู้บริหาร ติดตามและประเมินการทำงานของพระสอนศีลธรรมจังหวัดน่าน (3)
 คณะผู้บริหารได้เข้าเยี่ยม นายจิรโชติ สุตพันธ์ และภรรยา คณะผู้บริหารได้เข้าเยี่ยม นายจิรโชติ สุตพันธ์ และภรรยา (20)
ปฐมนิเทศนิสิตออกปฏิบัติศาสนกิจรุ่นที่ ๖๑ และปฐมนิเทศการสอนคณะครุศาสตร์ วิชาการสอนภาษาไทยปฐมนิเทศนิสิตออกปฏิบัติศาสนกิจรุ่นที่ ๖๑ และปฐมนิเทศการสอนคณะครุศาสตร์ วิชาการสอนภาษาไทย (21)
เจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต  ได้เมตตาเดินทางเข้ามาวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวงเจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต ได้เมตตาเดินทางเข้ามาวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง (21)
ประชุม คณะกรรมการดำเนินการ การเตรียมการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ๔ ภาค รุ่นที่ ๖๐ (ประจำภาคเหนือ)ประชุม คณะกรรมการดำเนินการ การเตรียมการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ๔ ภาค รุ่นที่ ๖๐ (ประจำภาคเหนือ) (19)
ประชุม คณะกรรมการการดำเนินการ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ประชุม คณะกรรมการการดำเนินการ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ (7)
การประชุมเตรียมงานวิจัยการประชุมเตรียมงานวิจัย (6)
ประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนา ในโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนา ในโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (28)
การเตรียมโครงการบรรพชาสามเณร ในภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๘การเตรียมโครงการบรรพชาสามเณร ในภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๘ (11)
แสดงมุทิตาจิตชื่นชมยินดี แด่ พระชยานันทมุนี,ดร.แสดงมุทิตาจิตชื่นชมยินดี แด่ พระชยานันทมุนี,ดร. (12)
โครงการสัมมนาคณะพุทธศาสตร์ โครงการสัมมนาคณะพุทธศาสตร์ "กรณีศึกษาชุมชนโบราณแช่แห้ง...สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน" (65)
กิจกรรมธารน้ำใจมหาจุฬาฯ สู่ยอดดอย ประจำปี ๒๕๕๘กิจกรรมธารน้ำใจมหาจุฬาฯ สู่ยอดดอย ประจำปี ๒๕๕๘ (53)
งานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๕๘งานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๕๘ (69)
คณะผู้บริหาร ร่วมงาน รดน้ำศพ ผอ.สุชาติ ปันทาคณะผู้บริหาร ร่วมงาน รดน้ำศพ ผอ.สุชาติ ปันทา (9)
คณะผู้บริหาร ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างถนน ศสล.คณะผู้บริหาร ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างถนน ศสล. (8)
ประชุม การเตรียมการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ๔ ภาค รุ่นที่ ๖๐ (ประจำภาคเหนือ)ประชุม การเตรียมการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ๔ ภาค รุ่นที่ ๖๐ (ประจำภาคเหนือ) (6)
การสอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๕๗การสอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๕๗ (13)
โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ  (16)
การสอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๕๗การสอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๕๗ (14)
ประชุม คณะกรรมการการดำเนินการ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ประชุม คณะกรรมการการดำเนินการ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ (8)
คณะผู้บริหาร ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่เล็ก ยอดนุ่มคณะผู้บริหาร ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่เล็ก ยอดนุ่ม (15)
กิจกรรมฟังการบรรยายพิเศษผู้ทรงคุณวุฒิกิจกรรมฟังการบรรยายพิเศษผู้ทรงคุณวุฒิ (15)
คณะผู้บริหาร ร่วมมุทิตาจิต พระเดชพระคุณพระราชคุณาภรณ์คณะผู้บริหาร ร่วมมุทิตาจิต พระเดชพระคุณพระราชคุณาภรณ์ (11)
งานประเพณีเดือนห้าเป็งสรงน้ำพระธาตุดอนแก้ว ประจำปี ๒๕๕๘งานประเพณีเดือนห้าเป็งสรงน้ำพระธาตุดอนแก้ว ประจำปี ๒๕๕๘ (28)
ประชุม คณะกรรมการการดำเนินการ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ประชุม คณะกรรมการการดำเนินการ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ (10)
กิจกรรมธารน้ำใจมหาจุฬาสู่ยอดดอย ประจำปี ๒๕๕๘กิจกรรมธารน้ำใจมหาจุฬาสู่ยอดดอย ประจำปี ๒๕๕๘ (50)
กิจกรรมอบรมวิทยากร พิธีกรแกนนำค่ายคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมอบรมวิทยากร พิธีกรแกนนำค่ายคุณธรรมจริยธรรม (71)
คณะผู้บริหาร ออกแนะแนวการศึกษา รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘คณะผู้บริหาร ออกแนะแนวการศึกษา รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (10)
คณะผู้บริหารร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ นางบัวแฝง ปาจินะคณะผู้บริหารร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ นางบัวแฝง ปาจินะ (4)
เสวนาวิชาการเรื่อง เสวนาวิชาการเรื่อง "การพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" (12)
ประชุม แบบแปลนก่อสร้างอาคารประชุม แบบแปลนก่อสร้างอาคาร (10)
คณะผู้บริหาร ได้ออกตรวจเยี่ยมนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๐คณะผู้บริหาร ได้ออกตรวจเยี่ยมนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๐ (19)
กิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ ราชอาณาจักรกัมพูชา ณ กรุงพนมเปญ และเมืองสมราชกิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ ราชอาณาจักรกัมพูชา ณ กรุงพนมเปญ และเมืองสมราช (40)
โครงการพัฒนากิจการงานคณะสงฆ์ จังหวัดน่านโครงการพัฒนากิจการงานคณะสงฆ์ จังหวัดน่าน (10)
โครงการอบรม ในกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนราชานุบาลโครงการอบรม ในกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนราชานุบาล (20)
ปั่นปีแซยิดรวมจิตถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีปั่นปีแซยิดรวมจิตถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (11)
ประชุมกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (แบบใหม่)ประชุมกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (แบบใหม่) (9)
กิจกรรมอบรมคณาจารย์กรอกเกรดผ่านระบบออนไลน์กิจกรรมอบรมคณาจารย์กรอกเกรดผ่านระบบออนไลน์ (21)
พิธีเปิดกิจกรรมอบรมคณาจารย์กรอกเกรดผ่านระบบออนไลน์พิธีเปิดกิจกรรมอบรมคณาจารย์กรอกเกรดผ่านระบบออนไลน์ (26)
คณะผู้บริหาร มอบปัจจัย ถวายกองทุนมูลนิธิพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้งคณะผู้บริหาร มอบปัจจัย ถวายกองทุนมูลนิธิพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง (6)
ประชุมคณาจารย์ (วาระพิเศษ)ประชุมคณาจารย์ (วาระพิเศษ) (13)
งานฌาปนกิจศพนายชัยยา คำแปนงานฌาปนกิจศพนายชัยยา คำแปน (5)
 พิธีพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พิธีพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (21)
คณะผู้บริหาร ได้ต้อนรับคณะบุญดอยตุงคณะผู้บริหาร ได้ต้อนรับคณะบุญดอยตุง (23)
คณะผู้บริหาร สืบชะตา พระครูโกวิทอรรถวาที,ดร.คณะผู้บริหาร สืบชะตา พระครูโกวิทอรรถวาที,ดร. (13)
คณะผู้บริหารได้ให้การต้อนรับ พระครูโกวิทอรรถวาที,ดร.คณะผู้บริหารได้ให้การต้อนรับ พระครูโกวิทอรรถวาที,ดร. (9)
คณะผู้บริหาร ได้ต้อนรับ นางสาวสุจิตรา สุวภาพ และคณะคณะผู้บริหาร ได้ต้อนรับ นางสาวสุจิตรา สุวภาพ และคณะ (7)
ประชุม การแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ประชุม การแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (10)
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ประจำปี ๒๕๕๘กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ประจำปี ๒๕๕๘ (49)
ประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน ธันวาคมประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน ธันวาคม (7)
การปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต(คฤหัสถ์) ประจำปี ๒๕๕๗การปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต(คฤหัสถ์) ประจำปี ๒๕๕๗ (62)
การประชุมพระสอนศีลธรรม ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗การประชุมพระสอนศีลธรรม ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ (15)
พิธีปิดการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐานของพระนิสิต ประจำปี ๒๕๕๗พิธีปิดการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐานของพระนิสิต ประจำปี ๒๕๕๗ (20)
กิจกรรม ศึกษาดูงานนอกสถานที่กิจกรรม ศึกษาดูงานนอกสถานที่ (13)
กิจกรรม แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการวิจัยและด้านการประกันคุณภาพการศึกษากิจกรรม แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการวิจัยและด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (16)
ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐานของพระนิสิต ประจำปี ๒๕๕๗ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐานของพระนิสิต ประจำปี ๒๕๕๗ (30)
คณะผู้บริหาร ได้ร่วมกันประชุม กับชาวบ้านหมู่บ้านแช่แห้งคณะผู้บริหาร ได้ร่วมกันประชุม กับชาวบ้านหมู่บ้านแช่แห้ง (11)
พิธีต้อนรับพระราชาคณะชั้นสามัญ พระสุนทรมุนีพิธีต้อนรับพระราชาคณะชั้นสามัญ พระสุนทรมุนี (74)
คณะผู้บริหาร สืบชะตา คณะจากสำนักงานงบประมาณคณะผู้บริหาร สืบชะตา คณะจากสำนักงานงบประมาณ (13)
คณะผู้บริหารร่วมต้อนรับ คณะจากสำนักงานงบประมาณคณะผู้บริหารร่วมต้อนรับ คณะจากสำนักงานงบประมาณ (24)
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗พิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ (8)
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘ (7)
กิจกรรมกีฬาส่งเสริมสุขภาพและความสามัคคีนิสิต ประจำปี ๒๕๕๗กิจกรรมกีฬาส่งเสริมสุขภาพและความสามัคคีนิสิต ประจำปี ๒๕๕๗ (145)
ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (24)
การประชุมคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗การประชุมคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ (8)
คณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้งคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง (24)
คณะผู้บริหารให้การต้อนรับ นายประสาท ตราดธารทิพย์คณะผู้บริหารให้การต้อนรับ นายประสาท ตราดธารทิพย์ (18)
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฯ เฉลิมพระเกียรติ เข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฯ เฉลิมพระเกียรติ เข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (วิจัยในชั้นเรียน)" (5)
กิจกรรม กิจกรรม "การโต้วาที" (23)
คณะผู้บริหาร ได้ตรวจสอบการก่อสร้างอาคารเรียนคณะผู้บริหาร ได้ตรวจสอบการก่อสร้างอาคารเรียน (11)
การประชุม การจัดเตรียมการประชุมครูพระสอนศีลธรรมจังหวัดน่านการประชุม การจัดเตรียมการประชุมครูพระสอนศีลธรรมจังหวัดน่าน (8)
ประชุม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗ประชุม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (14)
ประชุมปรึกษาหารือเรื่องการสร้างถนน ศสล.ประชุมปรึกษาหารือเรื่องการสร้างถนน ศสล. (12)
คณะผู้บริหาร ได้ต้อนรับคณะทูตานุทูตคณะผู้บริหาร ได้ต้อนรับคณะทูตานุทูต (54)
ประชุมคณะกรรมการ ปรึกษาหารือเรื่องการสร้างถนน ศสล.ประชุมคณะกรรมการ ปรึกษาหารือเรื่องการสร้างถนน ศสล. (7)
ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนางานการศึกษา งานเผยแผ่ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนางานการศึกษา งานเผยแผ่ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (53)
ประชุมภายในสำนักงานวิชาการประชุมภายในสำนักงานวิชาการ (6)
คณะจากวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เข้าร่วม “อโศกเกมส์” ครั้งที่ ๙คณะจากวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เข้าร่วม “อโศกเกมส์” ครั้งที่ ๙ (66)
คณะผู้บริหาร ร่วมทำความสะอาด ถนนพุทธบูชาคณะผู้บริหาร ร่วมทำความสะอาด ถนนพุทธบูชา (17)
งานวันบุรพาจารย์กตัญญูร่วมใจถวายบูชาองค์พระธาตุแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๕๗งานวันบุรพาจารย์กตัญญูร่วมใจถวายบูชาองค์พระธาตุแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๕๗ (35)
ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐา เนื่องในงานวันบุรพาจารย์กตัญญูร่วมใจถวายบูชาองค์พระธาตุแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๕๗ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐา เนื่องในงานวันบุรพาจารย์กตัญญูร่วมใจถวายบูชาองค์พระธาตุแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๕๗ (19)
ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน เนื่องในงานวันบุรพาจารย์กตัญญูร่วมใจถวายบูชาองค์พระธาตุแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๕๗ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน เนื่องในงานวันบุรพาจารย์กตัญญูร่วมใจถวายบูชาองค์พระธาตุแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๕๗ (29)
ประชุมสรุปประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ประชุมสรุปประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ (12)
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สาขาวิชารัฐศาสตร์และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สาขาวิชารัฐศาสตร์และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (12)
พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ (23)
พิธีสมโภชผ้ากฐินพระราชทานพิธีสมโภชผ้ากฐินพระราชทาน (15)
ประชุม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗ประชุม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗ (16)
ประชุม คณะกรรมการการดำเนินการ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ประชุม คณะกรรมการการดำเนินการ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ (14)
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ (7)
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ (8)
ประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน ตุลาคมประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน ตุลาคม (6)
ประชุมเตรียมเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ครั้งที่ ๙ประชุมเตรียมเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ครั้งที่ ๙ (4)
ประชุมภายในสำนักงานวิทยาลัย ประจำเดือน ตุลาคมประชุมภายในสำนักงานวิทยาลัย ประจำเดือน ตุลาคม (4)
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร(โซนภาคเหนือ) ประจำปี ๒๕๕๗กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร(โซนภาคเหนือ) ประจำปี ๒๕๕๗ (29)
ประชุมคณาจารย์ ภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๗ประชุมคณาจารย์ ภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๗ (19)
ผู้บริหาร ได้ต้อนรับ นายเสริม ไชยณรงค์ผู้บริหาร ได้ต้อนรับ นายเสริม ไชยณรงค์ (10)
การสอบวัดผลข้อสอบกลาง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗การสอบวัดผลข้อสอบกลาง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ (8)
ผู้บริหาร ได้ต้อนรับ คณะร่วมใจภักดิ์ รักในหลวงผู้บริหาร ได้ต้อนรับ คณะร่วมใจภักดิ์ รักในหลวง (11)
โครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือโครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ (34)
ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๕๗ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๕๗ (19)
พิธีอัญเชิญพระแม่ธรณี มหาเทวี พลังแผ่นดินพิธีอัญเชิญพระแม่ธรณี มหาเทวี พลังแผ่นดิน (77)
ประเพณีถวายทานสลากภัต ประจำปี ๒๕๕๗ประเพณีถวายทานสลากภัต ประจำปี ๒๕๕๗ (57)
พิธีอัญเชิญพระแม่ธรณี มหาเทวี พลังแผ่นดินพิธีอัญเชิญพระแม่ธรณี มหาเทวี พลังแผ่นดิน (36)
การสอบภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗การสอบภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ (15)
คณะผู้บริหารร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่ดี สุยะพรหมคณะผู้บริหารร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่ดี สุยะพรหม (12)
การประชุม ทบทวนการปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๗การประชุม ทบทวนการปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๗ (13)
คณะผู้บริหารได้ต้อนรับ ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์ และคณะคณะผู้บริหารได้ต้อนรับ ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์ และคณะ (32)
การประชุมพระสอนศีลธรรมการประชุมพระสอนศีลธรรม (39)
การประชุมสรุปโครงการและกิจกรรมการประชุมสรุปโครงการและกิจกรรม (13)
กิจกรรมอบรมเสริมสร้างสุขภาพดี สามเณรนักเรียนกิจกรรมอบรมเสริมสร้างสุขภาพดี สามเณรนักเรียน (127)
ประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน กันยายนประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน กันยายน (9)
พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา (17)
พิธีเปิด โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ พิธีเปิด โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕  (90)
โครงการอบรม ในกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติโครงการอบรม ในกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ (76)
โครงการอบรม ในกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนตาลชุมพิทยาคมโครงการอบรม ในกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม (96)
คณะผู้บริหาร ได้เดินทางไปเยี่ยมบ้าน นางจันทร์เพ็ญ อาภัยคณะผู้บริหาร ได้เดินทางไปเยี่ยมบ้าน นางจันทร์เพ็ญ อาภัย (11)
การประชุม เตรียมการจัดการงาน การประชุม เตรียมการจัดการงาน "เปิดหมู่บ้านรักษาศีล ๕" (21)
ผู้บริหาร แสดงพระธรรมเทศนา ในกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาผู้บริหาร แสดงพระธรรมเทศนา ในกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (17)
ผู้บริหาร ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพบิดาของนายจงรัก ศรีปัญญาผู้บริหาร ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพบิดาของนายจงรัก ศรีปัญญา (4)
ผู้บริหาร ได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้วผู้บริหาร ได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว (17)
การประชุมนิสิตทุนพระราชทานการประชุมนิสิตทุนพระราชทาน (21)
งานวันคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่านงานวันคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน (122)
ประชุมสัมนา ประธานหน่วย อ.ป.ต คณะสงฆ์ภาค ๖ประชุมสัมนา ประธานหน่วย อ.ป.ต คณะสงฆ์ภาค ๖ (98)
ประชุมสัมมนาพระอุปัชฌาย์ คณะสงฆ์ภาค ๖ประชุมสัมมนาพระอุปัชฌาย์ คณะสงฆ์ภาค ๖ (80)
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการเงิน บัญชี พัสดุกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการเงิน บัญชี พัสดุ (13)
การประชุมเตรียมงานวันคล้ายวันก่อตั้งการประชุมเตรียมงานวันคล้ายวันก่อตั้ง (12)
งานบำเพ็ญกุศลทักษิณามาตานุสรณ์ ปีที่ ๒ แห่งการมรณกรรมงานบำเพ็ญกุศลทักษิณามาตานุสรณ์ ปีที่ ๒ แห่งการมรณกรรม (29)
ประชุม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ประชุม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ (14)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (18)
คณะผู้บริหาร สืบชะตา คณะผู้บริหารประกันสังคมส่วนกลางคณะผู้บริหาร สืบชะตา คณะผู้บริหารประกันสังคมส่วนกลาง (12)
กิจกรรมปลูกต้นกล้าไม้พะยูง ภายใต้โครงการศาสนาค้ำพะยูง สามล้านกล้ากิจกรรมปลูกต้นกล้าไม้พะยูง ภายใต้โครงการศาสนาค้ำพะยูง สามล้านกล้า (50)
กิจกรรมทบทวน และปรับแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ระยะที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)กิจกรรมทบทวน และปรับแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ระยะที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) (47)
คณะผู้บริหาร เข้าร่วมงานครบรอบ ๒๓ ปีคณะผู้บริหาร เข้าร่วมงานครบรอบ ๒๓ ปี (16)
ประชุม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗ประชุม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗ (18)
คณะผู้บริหารได้ต้อนรับ คณะจากหน่วยวิทยบริการวัดไร่ขิง พระอารามหลวงคณะผู้บริหารได้ต้อนรับ คณะจากหน่วยวิทยบริการวัดไร่ขิง พระอารามหลวง (38)
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบทะเบียนและวัดผลกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบทะเบียนและวัดผล (34)
โครงการอบรม ในกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมโครงการอบรม ในกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม (22)
คณะผู้บริหารได้เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารได้เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (7)
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการเงิน บัญชี พัสดุกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการเงิน บัญชี พัสดุ (22)
คณะผู้บริหาร ได้นิเทศก์นิสิตคณะผู้บริหาร ได้นิเทศก์นิสิต (8)
ประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน สิงหาคมประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน สิงหาคม (5)
ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารเรียนความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารเรียน (7)
คณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ (23)
คณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ (4)
ประชุมคณะกรรมการผู้ควบคุมงาน โครงการก่อสร้างอาคารเรียนประชุมคณะกรรมการผู้ควบคุมงาน โครงการก่อสร้างอาคารเรียน (5)
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน รับมอบสื่อจากทางโรงพยาบาลน่านวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน รับมอบสื่อจากทางโรงพยาบาลน่าน (9)
คณะผู้บริหาร ได้รับผ้ายันต์ จากพ่อครูเจริญ ถันลานันท์คณะผู้บริหาร ได้รับผ้ายันต์ จากพ่อครูเจริญ ถันลานันท์ (5)
คณะผู้บริหาร สืบชะตา คุณเครือวัลย์ วงศ์รักมิตรคณะผู้บริหาร สืบชะตา คุณเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร (13)
ประชุมทบทวนผลการดำเนินงาน ตามแผนงบประมาณ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ประชุมทบทวนผลการดำเนินงาน ตามแผนงบประมาณ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ (16)
คณะผู้บริหารร่วมเป็นวิทยากรอบรม ในกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมคณะผู้บริหารร่วมเป็นวิทยากรอบรม ในกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม (14)
ประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน กรกฎาคมประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน กรกฎาคม (5)
ประชุมทบทวนผลการดำเนินงาน ตามแผนงบประมาณ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ประชุมทบทวนผลการดำเนินงาน ตามแผนงบประมาณ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ (12)
ผู้บริหาร ได้ร่วมถวายเทียนพรรษาแด่ วัดหางทุ่งผู้บริหาร ได้ร่วมถวายเทียนพรรษาแด่ วัดหางทุ่ง (3)
ผู้บริหาร ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพบิดาของนายกิจจา ทองสุขผู้บริหาร ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพบิดาของนายกิจจา ทองสุข (6)
การตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (28)
การตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (21)
คณะผู้บริหารได้ตรวจสอบ พื้นที่ 13 ไร่คณะผู้บริหารได้ตรวจสอบ พื้นที่ 13 ไร่ (8)
ประชุมการเตรียมการประกันคุณภาพการศึกษาประชุมการเตรียมการประกันคุณภาพการศึกษา (14)
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนอัตรากำลัง ทรัพยากรบุคคล ระดับอุดมศึกษาประชุมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนอัตรากำลัง ทรัพยากรบุคคล ระดับอุดมศึกษา (13)
งานสัปดาห์ งานสัปดาห์ "อาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา สานสัมพันธไมตรีมิติพระพุทธศาสนาระหว่างไทย-ลาว" (33)
พิธีลงนามสัญญาก่อสร้างอาคารเรียนพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างอาคารเรียน (11)
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงานบุคลากร ประจำปี ๒๕๕๗กิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงานบุคลากร ประจำปี ๒๕๕๗ (26)
พิธีหล่อเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัย (นิสิตฝ่ายคฤหัสถ์)พิธีหล่อเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัย (นิสิตฝ่ายคฤหัสถ์) (41)
คณะผู้บริหารได้เมตตาจัดรายการ เสียงธรรมส่องใจกับวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ คณะผู้บริหารได้เมตตาจัดรายการ เสียงธรรมส่องใจกับวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ  (7)
ประชุมทบทวนผลการดำเนินงาน ตามแผนงบประมาณ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ประชุมทบทวนผลการดำเนินงาน ตามแผนงบประมาณ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ (14)
ประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน กรกฎาคมประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน กรกฎาคม (15)
ประชุมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาประชุมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา (4)
ประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ (5)
พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ด้านอาเซียนและการบริการสังคมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ด้านอาเซียนและการบริการสังคม (26)
คณะผู้บริหารเป็นประธานในการตัดปอยผมของเหล่าธรรมทายาทคณะผู้บริหารเป็นประธานในการตัดปอยผมของเหล่าธรรมทายาท (29)
กิจกรรมรับน้องใหม่คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ประจำปี ๒๕๕๗กิจกรรมรับน้องใหม่คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ประจำปี ๒๕๕๗ (17)
พิธีไหว้ครูและเลือกตั้งคณะกรรมการองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗พิธีไหว้ครูและเลือกตั้งคณะกรรมการองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (79)
การประชุมคณะอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สินการประชุมคณะอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สิน (10)
คณะผู้บริหารได้เข้าพบปะ ผอ.สวท.น่านคณะผู้บริหารได้เข้าพบปะ ผอ.สวท.น่าน (3)
การประชุมประจำเดือนมิถุนายนการประชุมประจำเดือนมิถุนายน (16)
ประชุมการเตรียมพิธีไหว้ครูและการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการองค์กรนิสิตประชุมการเตรียมพิธีไหว้ครูและการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการองค์กรนิสิต (9)
อัญเชิญพระธรรมคัมภีร์ จากหีบพระธรรม อัญเชิญพระธรรมคัมภีร์ จากหีบพระธรรม  (12)
ประชุมการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการองค์กรนิสิตประชุมการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการองค์กรนิสิต (5)
ประชุมโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถประชุมโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ (10)
ประชุมสรุปข้อหารือการสร้างอาคารเรียนรวมประชุมสรุปข้อหารือการสร้างอาคารเรียนรวม (9)
กิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗กิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (81)
อายุวัฒนมงคล ครบ ๕๘ ปี ๓๘ พรรษา พระเดชพระคุณพระครูสิริธรรมภาณีอายุวัฒนมงคล ครบ ๕๘ ปี ๓๘ พรรษา พระเดชพระคุณพระครูสิริธรรมภาณี (47)
ประชุมสานเสวนา ประชุมสานเสวนา "จากนโยบายสู่การปฏิบัติ" (31)
ประชุมคณะผู้บริหาร ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗ ประชุมคณะผู้บริหาร ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗  (9)
ประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗ประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗ (10)
กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต ประจำปี ๒๕๕๗ (ภาคเสาร์ - อาทิตย์)กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต ประจำปี ๒๕๕๗ (ภาคเสาร์ - อาทิตย์) (40)
การประชุมงานวิจัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗การประชุมงานวิจัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ (18)
คณะผู้บริหารได้เข้าร่วมพูดคุยในรายการคุยท้ายข่าว กับทาง สวท.น่านคณะผู้บริหารได้เข้าร่วมพูดคุยในรายการคุยท้ายข่าว กับทาง สวท.น่าน (2)
คณะผู้บริหารได้ไปเยี่ยมเยือนพบปะพุดคุยกับผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่านคณะผู้บริหารได้ไปเยี่ยมเยือนพบปะพุดคุยกับผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน (6)
คณะผู้บริหารได้ได้ชี้แจงและดูรายละเอียด พื้นที่ 13 ไร่คณะผู้บริหารได้ได้ชี้แจงและดูรายละเอียด พื้นที่ 13 ไร่ (8)
ประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ (11)
การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา (สมศ.)การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา (สมศ.) (26)
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษสู่อาเซียนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษสู่อาเซียน (28)
กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต ประจำปี ๒๕๕๗ กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต ประจำปี ๒๕๕๗  (33)
กิจกรรมอบรม “การพัฒนาการวัดผลและประเมินผลการศึกษาระดับอุดมศึกษา”กิจกรรมอบรม “การพัฒนาการวัดผลและประเมินผลการศึกษาระดับอุดมศึกษา” (62)
กิจกรรมอบรม “การพัฒนาการวัดผลและประเมินผลการศึกษาระดับอุดมศึกษา”กิจกรรมอบรม “การพัฒนาการวัดผลและประเมินผลการศึกษาระดับอุดมศึกษา” (26)
ประชุมคณาจารย์ ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๗ประชุมคณาจารย์ ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๗ (18)
ประชุมกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาประชุมกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา (10)
ประชุมคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ประชุมคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ (8)
ประชุมคณาจารย์ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ ประชุมคณาจารย์ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑  (10)
ประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ (9)
การประชุมงานวิจัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗การประชุมงานวิจัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ (5)
การสอบภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๗ ของคณะพุทธศาสตร์การสอบภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๗ ของคณะพุทธศาสตร์ (13)
พิธีมอบวุฒิบัตร การอบรมหลักสูตรการผลิตสื่อและการใช้งานระบบห้องเรียนชุมชนออนไลน์สำหรับอาเซียนพิธีมอบวุฒิบัตร การอบรมหลักสูตรการผลิตสื่อและการใช้งานระบบห้องเรียนชุมชนออนไลน์สำหรับอาเซียน (33)
การอบรมหลักสูตรการผลิตสื่อและการใช้งานระบบห้องเรียนชุมชนออนไลน์สำหรับอาเซียนการอบรมหลักสูตรการผลิตสื่อและการใช้งานระบบห้องเรียนชุมชนออนไลน์สำหรับอาเซียน (16)
พิธีบรรพชาอุปสมบท เนื่องในมหาอภิลักขิตมงคลสมัยวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ปี ๒๕๕๗พิธีบรรพชาอุปสมบท เนื่องในมหาอภิลักขิตมงคลสมัยวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ปี ๒๕๕๗ (35)
การสอบภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๗ และการสอบคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีการสอบภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๗ และการสอบคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (34)
ประชุม ความก้าวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๑ประชุม ความก้าวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๑ (9)
คณะผู้บริหารได้ร่วมมุทิตาจิตแด่ ว่าที่ร้อยตรีสมเดช อภิชยกุลคณะผู้บริหารได้ร่วมมุทิตาจิตแด่ ว่าที่ร้อยตรีสมเดช อภิชยกุล (8)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี (ไตรมาส ๑ - ๒)การประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี (ไตรมาส ๑ - ๒) (9)
ประชุม การเตรียมสอบคัดเลือกนิสิตประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ประชุม การเตรียมสอบคัดเลือกนิสิตประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (10)
พิธีแสดงมุทิตาจิตและแสดงความยินดีแด่ พิธีแสดงมุทิตาจิตและแสดงความยินดีแด่ "พุทธศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ ๕๙" (22)
ประชุม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗ประชุม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗ (10)
คณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ดร.กมล ภู่ประเสริฐคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ดร.กมล ภู่ประเสริฐ (12)
ประชุมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดน่านประชุมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดน่าน (37)
พิธีเจริญพุทธมนต์หลวง ถวายข้าว ๑๐๐ บาตร และพิธีสวดถอนพิธีเจริญพุทธมนต์หลวง ถวายข้าว ๑๐๐ บาตร และพิธีสวดถอน (59)
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ๒๕๕๗ พระราชคุณาภรณ์โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ๒๕๕๗ พระราชคุณาภรณ์ (12)
ประชุม แนวทางการพัฒนางานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดน่านประชุม แนวทางการพัฒนางานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดน่าน (21)
ประชุม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๗ประชุม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๗ (10)
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ๒๕๕๗ นิสิตโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ๒๕๕๗ นิสิต (30)
ปฐมนิเทศนิสิตออกปฏิบัติศาสนกิจรุ่นที่ ๖๐ และฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะครุศาสตร์ วิชาการสอนภาษาไทยปฐมนิเทศนิสิตออกปฏิบัติศาสนกิจรุ่นที่ ๖๐ และฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะครุศาสตร์ วิชาการสอนภาษาไทย (25)
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ๒๕๕๗โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ๒๕๕๗ (30)
สนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง การส่งเสริมจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคเหนือตอนบนสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง การส่งเสริมจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคเหนือตอนบน (27)
พิธีมังคลาพุทธาพิเษก พลังเสาร์ห้ามหามงคลพิธีมังคลาพุทธาพิเษก พลังเสาร์ห้ามหามงคล (20)
พิธีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)พิธีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) (46)
ประชุมสามัญประจำปีกองทุนสวัสดิการพระธาตุแช่แห้งประชุมสามัญประจำปีกองทุนสวัสดิการพระธาตุแช่แห้ง (13)
การประชุมงานวิจัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗การประชุมงานวิจัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ (16)
ประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓ประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓ (11)
ประชุมคณาจารย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ประชุมคณาจารย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ (18)
โครงการอบรมตัวเมืองล้านนานครน่านโครงการอบรมตัวเมืองล้านนานครน่าน (34)
ประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ (13)
โครงการบรรพชาอุปสมบทโครงการบรรพชาอุปสมบท (24)
ประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๗ประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๗ (6)
ประชุม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗ประชุม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗ (13)
การประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด (เจ้าอาวาส)การประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด (เจ้าอาวาส) (63)
ประชุมคณาจารย์ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗ประชุมคณาจารย์ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗ (10)
ประชุมคณะผู้บริหาร ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗ประชุมคณะผู้บริหาร ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗ (9)
กิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (69)
พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนรวมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนรวม (129)
คณะผู้บริหารให้การต้อนรับ นพ.สุภกร บัวสายคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ นพ.สุภกร บัวสาย (28)
งานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๕๗งานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๕๗ (47)
กิจกรรมธารน้ำใจมหาจุฬาฯ สู่ยอดดอย ประจำปี ๒๕๕๗กิจกรรมธารน้ำใจมหาจุฬาฯ สู่ยอดดอย ประจำปี ๒๕๕๗ (25)
ประชุม การจัดงานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ครั้งที่ ๒ประชุม การจัดงานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ครั้งที่ ๒ (10)
ประชุม การจัดงานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครน่านประชุม การจัดงานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน (12)
งานแถลงข่าว ประเพณีหกเป็ง นมัสการ พระมหาธาตุเจ้า ภูเพียงแช่แห้งงานแถลงข่าว ประเพณีหกเป็ง นมัสการ พระมหาธาตุเจ้า ภูเพียงแช่แห้ง (10)
คณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ คุณธวัชชัย สมอเนื้อคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ คุณธวัชชัย สมอเนื้อ (11)
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนงาน (24)
วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ มาฆบูชา มินิมาราธอน ครั้งที่ ๑วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ มาฆบูชา มินิมาราธอน ครั้งที่ ๑ (59)
คณะผู้บริหาร ตรวจพื้นที่เตรียมการก่อสร้างอาคารเรียนรวมคณะผู้บริหาร ตรวจพื้นที่เตรียมการก่อสร้างอาคารเรียนรวม (16)
คณะผู้บริหาร ได้มอบพระพุทธรูป อู่แสนสุขคณะผู้บริหาร ได้มอบพระพุทธรูป อู่แสนสุข (12)
กิจกรรมบริการชุมชนและสังคม ณ วัดน้ำลานกิจกรรมบริการชุมชนและสังคม ณ วัดน้ำลาน (20)
สโมสรโรตารี่น่าน มอบหนังสือสโมสรโรตารี่น่าน มอบหนังสือ (10)
ประชุมการจัดแข่งขัน มินิมาราธอน ครั้งที่ ๓ประชุมการจัดแข่งขัน มินิมาราธอน ครั้งที่ ๓ (10)
คณะผู้บริหาร สืบชะตา บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์คณะผู้บริหาร สืบชะตา บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ (13)
คณะผู้บริหาร เดินทางไปยังวัดพระธาตุจอมแจ้งคณะผู้บริหาร เดินทางไปยังวัดพระธาตุจอมแจ้ง (11)
คณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ พลเอกวาภิรมย์ มนัสรังษีคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ พลเอกวาภิรมย์ มนัสรังษี (15)
บันทึกข้อตกลง ระหว่าง วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ กับ วิทยาลัยชุมชนน่านบันทึกข้อตกลง ระหว่าง วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ กับ วิทยาลัยชุมชนน่าน (18)
การประชุม เตรียมงานประเพณีหงเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๕๗การประชุม เตรียมงานประเพณีหงเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๕๗ (21)
คณะผู้บริหาร ร่วมมุทิตาจิต พระเดชพระคุณพระราชคุณาภรณ์คณะผู้บริหาร ร่วมมุทิตาจิต พระเดชพระคุณพระราชคุณาภรณ์ (28)
 การประชุม การเตรียมพิธีวางศิลาฤกษ์ การประชุม การเตรียมพิธีวางศิลาฤกษ์ (31)
คณะผู้บริหาร เข้ากราบอาราธนานิมนต์พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตคณะผู้บริหาร เข้ากราบอาราธนานิมนต์พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต (7)
โครงการทัศนศึกษาดูงาน นิสิตคณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔โครงการทัศนศึกษาดูงาน นิสิตคณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ (16)
คณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมสัมมนาการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘คณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมสัมมนาการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (8)
กิจกรรม “อบรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพิ่มเติม B-NET ก่อนสอบ ” (โซนเหนือ)กิจกรรม “อบรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพิ่มเติม B-NET ก่อนสอบ ” (โซนเหนือ) (66)
พิธีมุฑิตาจิต แด่ พระครูปลัดวัชรพงษ์ วชิรปญฺโญพิธีมุฑิตาจิต แด่ พระครูปลัดวัชรพงษ์ วชิรปญฺโญ (25)
การประชุมเตรียมงาน “อบรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพิ่มเติม B-NET ก่อนสอบ ” (โซนเหนือ)การประชุมเตรียมงาน “อบรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพิ่มเติม B-NET ก่อนสอบ ” (โซนเหนือ) (9)
โครงการเสวนาทางวิชาการเรื่อง โครงการเสวนาทางวิชาการเรื่อง "ภาวะผู้นำท้องถิ่นไทย : สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน" (23)
คณะผู้บริหาร ต้อนรับ คณะกองแผนงานคณะผู้บริหาร ต้อนรับ คณะกองแผนงาน (19)
กิจกรรม “อบรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพิ่มเติม B-NET ก่อนสอบ ” (โซนใต้)กิจกรรม “อบรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพิ่มเติม B-NET ก่อนสอบ ” (โซนใต้) (54)
การประชุมเตรียมงาน “อบรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพิ่มเติม B-NET ก่อนสอบ ”การประชุมเตรียมงาน “อบรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพิ่มเติม B-NET ก่อนสอบ ” (13)
การประชุมพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯการประชุมพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ (17)
ผู้บริหาร ให้การต้อนรับ คุณสันติ ภิรมย์ภักดีผู้บริหาร ให้การต้อนรับ คุณสันติ ภิรมย์ภักดี (35)
ผู้บริหาร ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพพ่ออุ้ยจันธิมา เย็นใจมาผู้บริหาร ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพพ่ออุ้ยจันธิมา เย็นใจมา (17)
พิธีมุฑิตาจิต แด่ พระครูฉันทเจติยานุกิจพิธีมุฑิตาจิต แด่ พระครูฉันทเจติยานุกิจ (45)
การประชุมการเตรียมงานอบรม “เสริมสร้างศักยภาพการทำงาน และการจัดการความรู้ในโรงเรียน”การประชุมการเตรียมงานอบรม “เสริมสร้างศักยภาพการทำงาน และการจัดการความรู้ในโรงเรียน” (11)
การประชุมงานวิจัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗การประชุมงานวิจัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ (19)
กิจกรรมธารน้ำใจมหาจุฬาฯ สู่ยอดดอย ประจำปี ๒๕๕๗กิจกรรมธารน้ำใจมหาจุฬาฯ สู่ยอดดอย ประจำปี ๒๕๕๗ (37)
การประชุมงานวิจัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗การประชุมงานวิจัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ (21)
ผู้บริหาร รับพระราชทานของเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ผู้บริหาร รับพระราชทานของเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ (9)
การประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗การประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ (9)
ผู้บริหาร ร่วมงานฌาปนกิจศพบิดาของนายอนันต์ ลานเงินผู้บริหาร ร่วมงานฌาปนกิจศพบิดาของนายอนันต์ ลานเงิน (21)
ผู้บริหาร ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพบิดาของนายอนันต์ ลานเงินผู้บริหาร ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพบิดาของนายอนันต์ ลานเงิน (23)
ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ (18)
การประชุม คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสาขาการประชุม คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสาขา (20)
คณะผู้บริหารตรวจพื้นที่ภายในคณะผู้บริหารตรวจพื้นที่ภายใน (19)
การประชุมแนวทางการพัฒนาสาขาวิชาการประชุมแนวทางการพัฒนาสาขาวิชา (20)
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ประจำปี ๒๕๕๗กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ประจำปี ๒๕๕๗ (55)
ประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าฝ่ายประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าฝ่าย (4)
การประชุมเตรียมงานประเพณีหกเป็งการประชุมเตรียมงานประเพณีหกเป็ง (15)
โครงการวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ประจำปี ๒๕๕๖ (นิสิตคฤหัสถ์)โครงการวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ประจำปี ๒๕๕๖ (นิสิตคฤหัสถ์) (91)
โครงการวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ประจำปี ๒๕๕๖ (นิสิตบรรพชิต)โครงการวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ประจำปี ๒๕๕๖ (นิสิตบรรพชิต) (87)
บรรยายพิเศษ “การสร้างความสามัคคีในองค์กร”บรรยายพิเศษ “การสร้างความสามัคคีในองค์กร” (16)
ประชุมฝ่ายบริหาร ประจำเดือนธันวาคมประชุมฝ่ายบริหาร ประจำเดือนธันวาคม (12)
ประชุมการจัดแข่งขัน มินิมาราธอน ครั้งที่ ๒ประชุมการจัดแข่งขัน มินิมาราธอน ครั้งที่ ๒ (10)
คณะผู้บริหารเยี่ยมโครงการวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ประจำปี ๒๕๕๖คณะผู้บริหารเยี่ยมโครงการวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ประจำปี ๒๕๕๖ (14)
ผู้บริหาร ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพบิดานายบรรชา สุทธิแสนผู้บริหาร ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพบิดานายบรรชา สุทธิแสน (4)
คณะผู้บริหารร่วมเปิดโครงการวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ประจำปี ๒๕๕๖คณะผู้บริหารร่วมเปิดโครงการวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ประจำปี ๒๕๕๖ (35)
พิธีต้อนรับพระราชาคณะชั้นสามัญ พระชยานันทมุนีพิธีต้อนรับพระราชาคณะชั้นสามัญ พระชยานันทมุนี (142)
ประชุมการจัดแข่งขัน มินิมาราธอนประชุมการจัดแข่งขัน มินิมาราธอน (21)
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม spssกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม spss (25)
กิจกรรมสวดมนต์ถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล ๕ ธันวามหาราชกิจกรรมสวดมนต์ถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล ๕ ธันวามหาราช (37)
กิจกรรมกีฬาส่งเสริมสุขภาพและความสามัคคีนิสิต ประจำปี ๒๕๕๖กิจกรรมกีฬาส่งเสริมสุขภาพและความสามัคคีนิสิต ประจำปี ๒๕๕๖ (87)
ประชุมเตรียมงานพิธีถวายการต้อนรับพระราชาคณะชั้นสามัญประชุมเตรียมงานพิธีถวายการต้อนรับพระราชาคณะชั้นสามัญ (20)
ประชุมงานวิจัยประชุมงานวิจัย (21)
คุณพ่อกมล-คุณแม่อาจารย์ทองนวล ภู่ประเสริฐ มอบทุนการศึกษาคุณพ่อกมล-คุณแม่อาจารย์ทองนวล ภู่ประเสริฐ มอบทุนการศึกษา (21)
ต้อนรับหน่วยวิทยบริการอุทัยธานีต้อนรับหน่วยวิทยบริการอุทัยธานี (29)
ประชุมเชิงปฏิบัตการจัดทำ ร่างแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๗ประชุมเชิงปฏิบัตการจัดทำ ร่างแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๗ (34)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน (24)
ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖  (20)
ประชุม การบริหารความเสี่ยงประชุม การบริหารความเสี่ยง (10)
กิจกรรมบริการชุมชนและสังคม ณ วัดปากงุ๊กิจกรรมบริการชุมชนและสังคม ณ วัดปากงุ๊ (29)
ประชุม คณาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประชุม คณาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  (9)
คณะจากวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เข้าร่วม “หนองคายเกมส์” ครั้งที่ ๘ คณะจากวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เข้าร่วม “หนองคายเกมส์” ครั้งที่ ๘  (80)
ประชุม คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๕๗ประชุม คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๕๗ (17)
คณะผู้บริหาร ร่วมประเพณีตั้งธรรมหลวงคณะผู้บริหาร ร่วมประเพณีตั้งธรรมหลวง (13)
กิจกรรมอบรมพิธีกรแกนนำค่ายคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมอบรมพิธีกรแกนนำค่ายคุณธรรมจริยธรรม (40)
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ (74)
ผู้บริหาร ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพมารดาของนางสาวจันทณัช ทองศิริผู้บริหาร ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพมารดาของนางสาวจันทณัช ทองศิริ (6)
โครงการปริวรรตธรรมพื้นเมืองน่าน ครั้งที่ ๔ (วัดดอนแก้ว)โครงการปริวรรตธรรมพื้นเมืองน่าน ครั้งที่ ๔ (วัดดอนแก้ว) (24)
ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (32)
งานทำบุญทอดกฐินสายสามัคคีมหากุศล ภาคพรรษา ๒๕๕๖งานทำบุญทอดกฐินสายสามัคคีมหากุศล ภาคพรรษา ๒๕๕๖ (58)
วันบุรพาจารย์ ประจำปี ๒๕๕๖วันบุรพาจารย์ ประจำปี ๒๕๕๖ (93)
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปี ๒๕๕๖กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปี ๒๕๕๖ (72)
ประชุมการเป็นเจ้าภาพการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา(โซนภาคเหนือ) และงานวันบุรพาจารย์ประชุมการเป็นเจ้าภาพการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา(โซนภาคเหนือ) และงานวันบุรพาจารย์ (13)
ประชุมการเป็นเจ้าภาพการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา(โซนภาคเหนือ) ครั้งที่ ๒ประชุมการเป็นเจ้าภาพการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา(โซนภาคเหนือ) ครั้งที่ ๒ (20)
พิธีขอขมากรรม ถอนคำสาบาน ถอนคำสาปแช่ง ล้างสนิมที่มีอยู่ในใจพิธีขอขมากรรม ถอนคำสาบาน ถอนคำสาปแช่ง ล้างสนิมที่มีอยู่ในใจ (39)
พิธีสรงน้ำพระศพ หน้าพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายกพิธีสรงน้ำพระศพ หน้าพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (28)
 พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ (11)
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ (11)
คณะผู้บริหารได้ส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๖คณะผู้บริหารได้ส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๖ (22)
ประชุมการเป็นเจ้าภาพการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา(โซนภาคเหนือ)ประชุมการเป็นเจ้าภาพการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา(โซนภาคเหนือ) (9)
คณะผู้บริหาร ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านคณะผู้บริหาร ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (34)
ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๕๖ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๕๖ (28)
ประเพณีถวายทานสลากภัต ประจำปี ๒๕๕๖ประเพณีถวายทานสลากภัต ประจำปี ๒๕๕๖ (58)
คณะผู้บริหารได้ตรวจการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๖คณะผู้บริหารได้ตรวจการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๖ (15)
จัดทำและเตรียมสลากภัต ประจำปี ๒๕๕๖จัดทำและเตรียมสลากภัต ประจำปี ๒๕๕๖ (2)
คณะผู้บริหารตรวจสอบเอกสาร โครงการ/กิจกรรม ประจำปี ๒๕๕๖คณะผู้บริหารตรวจสอบเอกสาร โครงการ/กิจกรรม ประจำปี ๒๕๕๖ (11)
ประชุมคณาจารย์ ประจำสาขาวิชาประชุมคณาจารย์ ประจำสาขาวิชา (11)
กิจกรรมถวายทานสลากภัต ประจำปี ๒๕๕๖ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้งกิจกรรมถวายทานสลากภัต ประจำปี ๒๕๕๖ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง (33)
คณะผู้บริหารเตรียมความพร้อมงานสลากภัตคณะผู้บริหารเตรียมความพร้อมงานสลากภัต (7)
ประชุมประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖ประชุมประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖ (22)
คณะผู้บริหารได้ตรวจการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๖คณะผู้บริหารได้ตรวจการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๖ (12)
คณะผู้บริหารได้ตรวจสอบบายศรีชุดใหญ่คณะผู้บริหารได้ตรวจสอบบายศรีชุดใหญ่ (13)
คณะผู้บริหารได้ร่วมตกแต่งเรือคณะผู้บริหารได้ร่วมตกแต่งเรือ (15)
คณะผู้บริหารขออนุโมทนาขอบคุณผู้บริจาคคณะผู้บริหารขออนุโมทนาขอบคุณผู้บริจาค (2)
คณะผู้บริหารได้นำเรือมาไว้ที่วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯคณะผู้บริหารได้นำเรือมาไว้ที่วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ (28)
คณะผู้บริหารทำสัญญาซื้อเรือคณะผู้บริหารทำสัญญาซื้อเรือ (10)
ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ (21)
ประชุมประเพณีทานสลากภัต ๒๕๕๖ประชุมประเพณีทานสลากภัต ๒๕๕๖ (14)
ประชุมคณาจารย์ ภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๖ ประชุมคณาจารย์ ภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๖  (27)
ประชุมด้านการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้งประชุมด้านการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง (21)
คณะผู้บริหาร ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านคณะผู้บริหาร ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (20)
ประชุมทบทวนและสรุปแผนงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปี ๒๕๕๖ประชุมทบทวนและสรุปแผนงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปี ๒๕๕๖ (14)
มุทิตาจิต แด่ พระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร.มุทิตาจิต แด่ พระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร. (19)
วิทยาลัยสงฆ์นครนน่านฯ เข้าร่วมการให้คำปรึกษา การบริหารงานแผน และงบประมานวิทยาลัยสงฆ์นครนน่านฯ เข้าร่วมการให้คำปรึกษา การบริหารงานแผน และงบประมาน (23)
กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม และคอมพิวเตอร์แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม และคอมพิวเตอร์แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (56)
คณะผู้บริหารเข้าร่วมการบรรยายพิเศษเรื่อง คณะผู้บริหารเข้าร่วมการบรรยายพิเศษเรื่อง "การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง" (11)
กิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ฟื้นฟูการต้องลายดอกล้านนากิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ฟื้นฟูการต้องลายดอกล้านนา (19)
โครงการปริวรรตธรรมพื้นเมืองน่าน ครั้งที่ ๓โครงการปริวรรตธรรมพื้นเมืองน่าน ครั้งที่ ๓ (34)
งานประชุมสัมมนา ทิศทางการศึกษาและโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษางานประชุมสัมมนา ทิศทางการศึกษาและโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา (31)
โครงการปริวรรตธรรมพื้นเมืองน่าน ครั้งที่ ๒โครงการปริวรรตธรรมพื้นเมืองน่าน ครั้งที่ ๒ (34)
กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน (48)
คณะผู้บริหารจัดซื้อเรือคณะผู้บริหารจัดซื้อเรือ (12)
กิจกรรมมหาจุฬา ฯ อาสาพัฒนาวัดและชุมชนกิจกรรมมหาจุฬา ฯ อาสาพัฒนาวัดและชุมชน (45)
ร่วมงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน (นัดเปิดสนาม)ร่วมงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน (นัดเปิดสนาม) (34)
บริษัท ทีทีแอนด์ที สนับสนุน เสื้อฝีพายบริษัท ทีทีแอนด์ที สนับสนุน เสื้อฝีพาย (3)
เตรียม สถานที่ กิจกรรมมหาจุฬา ฯ อาสาพัฒนาวัดและชุมชนเตรียม สถานที่ กิจกรรมมหาจุฬา ฯ อาสาพัฒนาวัดและชุมชน (15)
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัยในชั้นเรียนกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัยในชั้นเรียน (30)
โครงการปริวรรตธรรมพื้นเมืองน่านโครงการปริวรรตธรรมพื้นเมืองน่าน (35)
ประชุมสรุปโครงการที่จัดทำในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ประชุมสรุปโครงการที่จัดทำในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (15)
กิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์พระพุทธฟื้นฟูแกะสลักพระพุทธรูปไม้กิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์พระพุทธฟื้นฟูแกะสลักพระพุทธรูปไม้ (21)
ผู้บริหารเข้าร่วมงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทางพระพุทธศาสนาผู้บริหารเข้าร่วมงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทางพระพุทธศาสนา (16)
งานเตรียมงานกฐินพระราชทาน ปี ๒๕๕๖งานเตรียมงานกฐินพระราชทาน ปี ๒๕๕๖ (14)
การประชุมคัดเลือกผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำอำเภอภูเพียงการประชุมคัดเลือกผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำอำเภอภูเพียง (20)
การอบรมเชิงปฏิบัติ การวิจัย เรื่อง ชุมชนแนวปฏิบัติและทบทวนหลังปฏิบัติการอบรมเชิงปฏิบัติ การวิจัย เรื่อง ชุมชนแนวปฏิบัติและทบทวนหลังปฏิบัติ (15)
บรรยายอบรมคุณธรรมจริยธรรมบรรยายอบรมคุณธรรมจริยธรรม (26)
โครงการบริการสังคมโครงการบริการสังคม (54)
การศึกษาดูงานของนิสิต คณะสังคมศาสตร์การศึกษาดูงานของนิสิต คณะสังคมศาสตร์ (15)
พิธีมอบทุนพระราชทาน ในพระราชานุเคราะห์ รุ่นที่ ๖๙พิธีมอบทุนพระราชทาน ในพระราชานุเคราะห์ รุ่นที่ ๖๙ (17)
โครงการพัฒนา วาทะภาวะผู้นำโครงการพัฒนา วาทะภาวะผู้นำ (21)
งานวันคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ และงานวันวิชาการงานวันคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ และงานวันวิชาการ (147)
การประชุมคณะสงฆ์อำเภอภูเพียงการประชุมคณะสงฆ์อำเภอภูเพียง (27)
กิจกรรม รณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่กิจกรรม รณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ (33)
ผู้บริหาร ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพบิดาของนางสาวอังคณา วังหลังผู้บริหาร ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพบิดาของนางสาวอังคณา วังหลัง (15)
โครงการความร่วมมือด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒โครงการความร่วมมือด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒ (44)
การประชุมการเตรียมงาน และกิจกรรมการจัดงาน วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวงการประชุมการเตรียมงาน และกิจกรรมการจัดงาน วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง (16)
กิจกรรมอบรมพระภิกษุสามเณรนักเทศน์ต้นแบบ ประจำปี ๒๕๕๖กิจกรรมอบรมพระภิกษุสามเณรนักเทศน์ต้นแบบ ประจำปี ๒๕๕๖ (78)
โครงการแข่งขันตีกลองปูจาโครงการแข่งขันตีกลองปูจา (23)
ประชุมเตรียมจัดงานอบรมพัฒนาพระภิกษุสามเณรนักเทศต้นแบบ ประจำปี ๒๕๕๖ประชุมเตรียมจัดงานอบรมพัฒนาพระภิกษุสามเณรนักเทศต้นแบบ ประจำปี ๒๕๕๖ (20)
ผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมสาธิตศาสนทายาทที่ดีตามอัตลักษณ์โรงเรียนและการบรรยายมาตรฐานการศึกษาผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมสาธิตศาสนทายาทที่ดีตามอัตลักษณ์โรงเรียนและการบรรยายมาตรฐานการศึกษา (41)
การประชุม งานวิจัยการประชุม งานวิจัย (18)
ประชุมบุคลากร ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ประชุมบุคลากร ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (14)
การประชุมคณะการมูลนิธิพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้งการประชุมคณะการมูลนิธิพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง (23)
สัมนาทางวิชาการเรื่อง ผู้นำเชิงพุทธกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่านสัมนาทางวิชาการเรื่อง ผู้นำเชิงพุทธกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าน (29)
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทางพระพุทธศาสนางานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทางพระพุทธศาสนา (80)
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทางพระพุทธศาสนาประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทางพระพุทธศาสนา (16)
ประชุมคณะผู้บริหารประจำเดือน สิงหาคมประชุมคณะผู้บริหารประจำเดือน สิงหาคม (28)
ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ (14)
ประชุมพัฒนาพุทธสถานพุทธานุภาพ ครั้งที่ ๒ประชุมพัฒนาพุทธสถานพุทธานุภาพ ครั้งที่ ๒ (21)
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้ารการวิจัย และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) งานวิจัยกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้ารการวิจัย และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) งานวิจัย (24)
คณะผู้บริหารหารือการทำแบบแปลนอาคารเรียนรวมวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯคณะผู้บริหารหารือการทำแบบแปลนอาคารเรียนรวมวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ (10)
คณะผู้บริหาร เข้าพบปะ ฯพณฯ จาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คณะผู้บริหาร เข้าพบปะ ฯพณฯ จาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  (10)
ผู้บริหารให้การต้อนรับพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ผู้บริหารให้การต้อนรับพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (20)
ประชุมเตรียมจัดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมประชุมเตรียมจัดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม (18)
ผู้บริหาร ร่วมงานฌาปนกิจศพย่าของนางสาวฐิติพร สะสมผู้บริหาร ร่วมงานฌาปนกิจศพย่าของนางสาวฐิติพร สะสม (21)
ประชุมการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕ประชุมการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕ (18)
ผู้บริหาร ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพย่าของนางสาวฐิติพร สะสมผู้บริหาร ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพย่าของนางสาวฐิติพร สะสม (25)
ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารเข้าร่วมประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ (13)
การประชุม ผู้บริหาร ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖การประชุม ผู้บริหาร ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ (18)
ผู้บริหารให้การต้อนรับ ทีมงานห้องการศึกษาธิการและกีฬา เมืองหงสา แขวงไชยบุรีผู้บริหารให้การต้อนรับ ทีมงานห้องการศึกษาธิการและกีฬา เมืองหงสา แขวงไชยบุรี (41)
เตรียมความพร้อมประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง ครั้งที่ ๒เตรียมความพร้อมประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง ครั้งที่ ๒ (19)
การประชุมเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้งการประชุมเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง (28)
โครงการติดตามงานส่งเสริมบุคลากร คณาจารย์ ครั้งที่ ๒โครงการติดตามงานส่งเสริมบุคลากร คณาจารย์ ครั้งที่ ๒ (24)
การประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖การประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ (27)
พิธีหล่อเทียนพรรษา (นิสิตฝ่ายคฤหัสถ์)พิธีหล่อเทียนพรรษา (นิสิตฝ่ายคฤหัสถ์) (31)
พิธีหล่อเทียนพรรษา (นิสิตฝ่ายบรรพชิต)พิธีหล่อเทียนพรรษา (นิสิตฝ่ายบรรพชิต) (29)
พิธีสู่ขวัญ พระเดชพระคุณพระราชคุณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดน่านพิธีสู่ขวัญ พระเดชพระคุณพระราชคุณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดน่าน (29)
ประชุมหลังตรวจประเมินประกันคุณภาพประชุมหลังตรวจประเมินประกันคุณภาพ (10)
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (46)
การประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะผู้ปกครองการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะผู้ปกครอง (25)
โครงการบริการวิชาการสู่สังคม ณ ห้องสมุดโครงการบริการวิชาการสู่สังคม ณ ห้องสมุด (25)
ตรวจดูพื้นที่และการเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างอาคารเรียนตรวจดูพื้นที่และการเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างอาคารเรียน (26)
โครงการสัมนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำจังหวัดน่านโครงการสัมนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำจังหวัดน่าน (32)
ประชุมหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการสงฆ์ประชุมหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการสงฆ์ (22)
พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยคพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค (90)
จัดเตรียมงานพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยคจัดเตรียมงานพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค (13)
ประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ (16)
ประชุมฝ่ายวิชาการประจำ เดือนมิถุนายนประชุมฝ่ายวิชาการประจำ เดือนมิถุนายน (6)
ประชุมการจัดเตรียมงานพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค ครั้งที่ ๓ประชุมการจัดเตรียมงานพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค ครั้งที่ ๓ (17)
ประชุมการจัดเตรียมงานพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค ครั้งที่ ๒ประชุมการจัดเตรียมงานพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค ครั้งที่ ๒ (27)
ประชุมพัฒนาพุทธสถานพุทธานุภาพประชุมพัฒนาพุทธสถานพุทธานุภาพ (26)
ประชุมความก้าวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาประชุมความก้าวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา (22)
ผู้บริหารไหว้พระธาตุแช่แห้งผู้บริหารไหว้พระธาตุแช่แห้ง (18)
การประชุมประจำเดือนมิถุนายนภายใน ฝ่ายบริหารการประชุมประจำเดือนมิถุนายนภายใน ฝ่ายบริหาร (6)
ผู้บริหารเข้าเยี่ยมดูในวิชาพุทธศิลป์ผู้บริหารเข้าเยี่ยมดูในวิชาพุทธศิลป์ (32)
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (58)
คณะกรรมการตรวจทานเอกสารทางการเงิน บัญชี พัสดุ จากวิทยาเขตพะเยาคณะกรรมการตรวจทานเอกสารทางการเงิน บัญชี พัสดุ จากวิทยาเขตพะเยา (24)
ประชุมการจัดเตรียมงานพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยคประชุมการจัดเตรียมงานพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค (10)
กิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖กิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (78)
งานพิธีสมโภชพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ทรงแต่งตั้ง รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน และงานพิธีทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ ๕๗ ปี ๓๗ พรรษางานพิธีสมโภชพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ทรงแต่งตั้ง รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน และงานพิธีทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ ๕๗ ปี ๓๗ พรรษา (65)
ห้องสมุด มุม ท่าน ว.วชิรเมธีห้องสมุด มุม ท่าน ว.วชิรเมธี (9)
การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา (14)
ศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน (60)
การประชุมโครงการจัดซื้อตำราวิชาการการประชุมโครงการจัดซื้อตำราวิชาการ (7)
การประชุมประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖การประชุมประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ (23)
ผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ได้เมตตาเข้าร่วมจัดรายการวิทยุผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ได้เมตตาเข้าร่วมจัดรายการวิทยุ (15)
โครงการติดตามงานส่งเสริมบุคลากร คณาจารย์โครงการติดตามงานส่งเสริมบุคลากร คณาจารย์ (13)
การประชุมประกันคุณภาพการศึกษาส่วนงานฝ่ายวิชาการการประชุมประกันคุณภาพการศึกษาส่วนงานฝ่ายวิชาการ (8)
การประชุมผู้บริหารระดับรองผู้อำนวยการ หัวหน้าสาขา หัวหน้าฝ่ายการประชุมผู้บริหารระดับรองผู้อำนวยการ หัวหน้าสาขา หัวหน้าฝ่าย (25)
กิจกรรมไหว้บูชาพระคุณครู ประจำปี ๒๕๕๖ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห่งกิจกรรมไหว้บูชาพระคุณครู ประจำปี ๒๕๕๖ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห่ง (37)
การประชุมวางแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ฝ่ายบริหารการประชุมวางแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ฝ่ายบริหาร (9)
การประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด (เจ้าอาวาส)การประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด (เจ้าอาวาส) (27)
การประชุมฝ่ายจัดการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖การประชุมฝ่ายจัดการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ (24)
งานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชางานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา (27)
การประชุมคณะทำงานประสานงานส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จังหวัดน่านการประชุมคณะทำงานประสานงานส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จังหวัดน่าน (10)
คณะผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ได้ต้อนรับท่านกาจพล เอิบสุขสิริคณะผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ได้ต้อนรับท่านกาจพล เอิบสุขสิริ (11)
ประชุมงานทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ครั้งที่ ๒ประชุมงานทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ครั้งที่ ๒ (32)
การประชุมสภาวิชาการและประชุม สตง. การประชุมสภาวิชาการและประชุม สตง.  (9)
การประชุมพระนิสิตทุนพระราชทานในพระราชานุเคราะห์การประชุมพระนิสิตทุนพระราชทานในพระราชานุเคราะห์ (13)
ประชุมกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดน่านประชุมกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดน่าน (10)
ผู้บริหาร เข้าตรวจเยี่ยมการสอบของคณะพุทธศาสตร์ผู้บริหาร เข้าตรวจเยี่ยมการสอบของคณะพุทธศาสตร์ (7)
โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ครั้งที่ ๑) กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ครั้งที่ ๑) กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (36)
ปฐมนิเทศนิสิตบรรพชิต คณะครุศาสตร์ การสอนภาษาไทยปฐมนิเทศนิสิตบรรพชิต คณะครุศาสตร์ การสอนภาษาไทย (18)
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน มอบครุภัณฑ์สำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน มอบครุภัณฑ์ (11)
ผู้บริหารเข้าเยี่ยมเจ้าหน้าที่พัสดุผู้บริหารเข้าเยี่ยมเจ้าหน้าที่พัสดุ (10)
ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ (5)
ประสาทปริญญาวังน้อยประสาทปริญญาวังน้อย (29)
สอบคัดเลือกนิสิตใหม่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านสอบคัดเลือกนิสิตใหม่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน (18)
ประชุมงานทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ประชุมงานทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ  (18)
ประชุมคณาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๖ประชุมคณาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๖ (17)
ผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เข้าพบปะผู้ว่าราชการจังหวัดน่านผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เข้าพบปะผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (7)
ประชุม ปฏิบัติงานพิเศษดูแลนิสิตรับปริญญาบัตรประชุม ปฏิบัติงานพิเศษดูแลนิสิตรับปริญญาบัตร (7)
งานบำเพ็ญกุศลศพบิดาคุณรุ่งอรุณงานบำเพ็ญกุศลศพบิดาคุณรุ่งอรุณ (3)
กิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปี ๒๕๕๖ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖กิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปี ๒๕๕๖ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ (44)
พิธีมุทิตาจิตและแสดงความยินดีแด่พุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๕๘ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯพิธีมุทิตาจิตและแสดงความยินดีแด่พุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๕๘ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ (60)
บูรณปฏิสังขรณ์พระธาตุหมัดคำบูรณปฏิสังขรณ์พระธาตุหมัดคำ (17)
โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เจ้าหน้าที่ ศึกษาดูงาน ณ แขวงหลวงพระบางโครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เจ้าหน้าที่ ศึกษาดูงาน ณ แขวงหลวงพระบาง (64)
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และบรรพชิต ได้ร่วมกันสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และบรรพชิต ได้ร่วมกันสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัว (36)
ประเพณีหกเป็ง วัดพระธาตุแช่แห้ง วันที่ 20-26 มีนาคม พ.ศ.2556ประเพณีหกเป็ง วัดพระธาตุแช่แห้ง วันที่ 20-26 มีนาคม พ.ศ.2556 (68)
โครงการบรรพชาอุปสมบท ภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโครงการบรรพชาอุปสมบท ภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (28)
กิจกรรมเจริญพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกิจกรรมเจริญพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (41)
นิสิตเข้าค่ายปฏิบัติธรรม ณวัดป่าคอวัง และวังกาบราง ประจำปี 2555 นิสิตเข้าค่ายปฏิบัติธรรม ณวัดป่าคอวัง และวังกาบราง ประจำปี 2555  (24)
ต้อนรับคณะกรรมผู้ตรวจสอบจากส่วนกลางต้อนรับคณะกรรมผู้ตรวจสอบจากส่วนกลาง (20)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จตรวจเยี่ยม วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จตรวจเยี่ยม วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ (50)
 
Powered by Phoca Gallery