คู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ:การปฏิบัติการสอนในสถาน

คู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ : การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

 

 คู่มือฝึกประสบการณ์

 รายงานการปฏิบัติการสอน doc icon

 สมุดบันทึกการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

 แบบประเมินผลการปฏิบัติการสอน ครูพี่เลี้ยง

 แบบประเมินผลการปฏิบัติการสอน อาจารย์นิเทศก์

 สมุดลงเวลาปฏิบัติการสอน

 คู่มือการจัดทำแฟ้มสะสมงาน

     - Chapter doc icon
     - Mid Page doc icon
     - Appendix doc icon