รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี ๒๕๕๕

 


รายงานสรุปข้อมูลอุดมศึกษาด้านบุคลากร นิสิต หลักสูตร

(องค์ประกอบที่  ตัวชี้วัด)

 รายงานการเผยแพร่   ปีการศึกษา 
 เทอม ๑  เทอม ๒
 ๑. รายงานบุคลากรทั้งหมดจำนแกตามสายวิชาการและปฏิบัติการ    
 ๒. รายงานบุคลากรสายวิชาการ (มีหน้าที่สอน) จำแนกตามระดับการศึกษา    
 ๓. รายงานนิสิตทั้งหมด จำแนกตามคณะ สาขาวิชา และระดับเพศ    
 ๔.รายงานข้อมูลหลักสูตร จำแนกตามคณะหลักสูตรสาขาวิชา    
 ๕.รายงานร้อยละของกิจกรรมการเรียนการสอน    
 ๖.รายงานร้อยละกิจกรรมวิทยาลัย