รายงานผลการประเมินตนเอง ๒๕๕๔

 

หน้าปก

คำนำ - สารบัญ

 บทที่ 1

๑.๑ ประวัติความเป็นมา

๑.๒ สุภาษิต,ปรัชญา,ปณิธาน

๑.๓ โครงสร้างห้องเรียน

๑.๔ รายชื่อผู้บริหารกก.สภา

๑.๕ หลักสูตรและจำนวนนิสิต

๑.๖ อาจารย์บุคลากร

๑.๗ อาคารสถานที่

๑.๘ เอกลักษณ์

๑.๙ ข้อเสนอแนะปรับปรุง

บทที่ 2

องค์ประกอบที่ ๑.๑

องค์ประกอบที่ ๒.๑

องค์ประกอบที่ ๒.๒

องค์ประกอบที่ ๒.๕

องค์ประกอบที่ ๒.๖

องค์ประกอบที่ ๒.๘

องค์ประกอบที่ ๒.๙

องค์ประกอบที่ ๓.๑

องค์ประกอบที่ ๓.๒

องค์ประกอบที่ ๖ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

องค์ประกอบที่  ๙   ระบบ
และกลไกประกันคุณภาพ

 บทที่ 3

บทสรุปผู้บริหาร

รายงานผลห้องเรียนวัดพระธาตุแช่แห้ง ฉบับสมบูรณ์

สรุปผลการประเมิน

 บทที่ 4 เอกสารอ้างอิง

ข้อมูลพื้นฐานส่วนงาน

ข้อมูลพื้นฐานห้องเรียน

คำสั่งแต่งตั้งภาระงาน
ประกันคุณภาพ2554

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

 สรุปรายงานประเมินตนเอง

รายงานผลการประเมินตนเอง 2554

 

คุณลักษะของบัณิตามหลักูตรพุทธศาสตรบัณฑิต จำนน   ข้อ ังนี้ 

 

. มีปฏิทาน่าเลื่อใส 

. ใฝ่รู้ใ่คิด 

. เป็นู้นาด้านิตใจและปัญญา 

. มีามสามารถนการแ้ปัญหา 

. มีรัทุทิตนเพื่ระุทธศาส 

. รู้จักเสีื่ส่นร 

. รู้เท่าทันความเปลี่ยแปลงขงสังคม 

. มีโัศน์้างกล 

. มีักยภาพี่จะัฒนาตงให้เียบพร้มด้วยคุณธรม และจริยรรม

 

 


  

คุณลักษะบัณฑิตไทที่ึงประสงค์ในระชาคมอาเซียน

 

.มีทัและามสามารถาษาังฤษ-ภาษาปรเทื่นบ้านในอาเซียน

.มีามรู้เกี่ยวกับเื่นบ้าน ทั้งนด้านัฒนรรมและประวัติศาสตร์

.ติดตาม่าสาเกี่ยวกับาเซียนและเรียนู้เกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆ าเซียน

.ัฒนาทักษะฝีมือห้ามารถปรับตัเข้าับมาตรานการทาานที่เป็นากล

.ัฒนาคามสามารถนการใช้เทคโนีสาเทศ

.ปรับกระบวนทัศน์การเรียนู้ในกรพัฒนาศัรอบด้าน และ

.้างามสามารถนการทางนร่ับู้ื่น ดยเฉการทงานกับผู้คนต่างวัรรม

 

(ที่มา : ดร.ธัญลักษณ ีระสมบัติ รยาย  มหาิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้บรรยายพิเนหัข้อ "มาตรฐานวพอาเซียน : ความท้าายที่บัณิตทยต้ปให้ถึง"http://www.matichon.co.th/news_detail.php นไลน์เมื่อ  ..๕๕  .)