รายนามผู้เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้อเรือ "กระต่ายทอง วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน"

**********************

๑.พระครูสิริธรรมภาณี   ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ                  จำนวน  ๑๐,๐๐๐     บาท

๒.พระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ        จำนวน  ๑๐,๐๐๐     บาท

๓.พระปลัดทรงศักดิ์  ฉนฺทธมฺโม  อาจารย์ประจำคณะพุทธศาสตร์          จำนวน  ๑๐,๐๐๐     บาท

๔.พระครูนันทชัยคุณ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ    จำนวน  ๑๐,๐๐๐     บาท

๕.พระครูวิจิตรธรรมโชติ  อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์                     จำนวน    ๓,๐๐๐     บาท

๖.พระมหาพัชรพล  อริยวํโสอาจารย์พิเศษวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ         จำนวน     ๕,๐๐๐    บาท

๗.พระรัตน์ชา  ธีรปญฺโญ  อาจารย์พิเศษวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ           จำนวน     ๕,๐๐๐    บาท

๘.พระมหาโกศล  พฺรหฺมโชโต อาจารย์พิเศษวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ     จำนวน     ๓,๐๐๐    บาท

๙.พระอธิการวีระชัย พุทฺธครุโก อาจารย์พิเศษวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ     จำนวน     ๑,๐๐๐   บาท

๑๐.พระปลัดโสภณ  โสภโณ   อาจารย์พิเศษวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ     จำนวน      ๕๐๐      บาท

๑๑.พระใบฎีกาสุกิจ  สุกิจฺโจ นิสิตคณะพุทธศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔                จำนวน      ๑,๕๐๐   บาท

๑๒.คุณธนบดี  ศรีประเสริฐ  ไวยาวัจกรวัดพระธาตุแช่แห้ง                     จำนวน  ๑๐,๐๐๐     บาท

๑๓.นายเชษฐ์  นิมมาทพัฒน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ    จำนวน     ๕,๐๐๐    บาท

๑๔.คุณพ่ออุดม  ล้อทวีรักษ์   ผู้อุปถัมภ์วิทยาลัยสงฆ์นครน่ืานฯ              จำนวน  ๑๐,๐๐๐     บาท

๑๕.คุณธนิสร - คุณปัทมพร  ล้อทวีรักษ์  ประธานองค์กรนิสิตฯ               จำนวน    ๕,๐๐๐    บาท

๑๖.คุณวิศิษฐ์  กายรัตนา   ผู้มีจิตศัรทธา                                              จำนวน     ๑,๐๐๐    บาท

๑๗.พันเอกธงชัย  มีอนันต์   ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ ๓๒               จำนวน     ๒,๐๐๐    บาท

 

หมายเหตุ : สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ทาง สำนักวิชาการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ

                  โทร : 054-050223