ฝ่ายวิชาการ     |     ประกันคุณภาพการศึกษา     |     ปฏิทินการศึกษา     |     กิจการนิสิต


 

 ปฏิทินการศึกษา

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี

นิสิตภาคปกติ (จันทร์ - ศุกร์) ๒/๒๕๖๐

alt ปฎิทินการศึกษา ประจำภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๐ (ภาคปกติ จันทร์-ศุกร์)pdf reader 

นิสิตภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์) ๒/๒๕๖๐

alt ปฎิทินการศึกษา ประจำภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๐ (ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์)pdf reader