ตารางเรียน ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑

ตารางเรียน ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี

นิสิตเรียน (จันทร์ - ศุกร์)
 
 
นิสิตเรียน (เสาร์ - อาทิตย์)