ตารางเรียน ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี

นิสิตเรียน (จันทร์ - ศุกร์)

 
นิสิตเรียน (เสาร์ - อาทิตย์)
 ตารางเรียนนิสิต ชั้นปีที่ ๒ คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา pdf reader
 ตารางเรียนนิสิต ชั้นปีที่ ๒ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ pdf reader