ประกันคุณภาพการศึกษา(Quality Assurance)

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี

 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘