การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี

 

 

ประจำปี ๒๕๖๑
        - นครน่าน : นครแห่งการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมอันดีงาม,พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. (นำเสนอ)pdf reader             - สังฆพัฒนาวิชชาลัย ด้านสัมมาชีพเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน,พระครูปลัดวัชรพงษ์ วชิรปญฺโญ,ดร. (นำเสนอ)pdf reader
 
ครั้งที่ ๑ ประจำวัน ศุกร์ ที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙
ครั้งที่ ๒ ประจำวัน ศุกร์ ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙